Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Zapisz jako PDF Udostępnij materiał

Autor: Anna Jeżewska 

Przedmiot: Matematyka

Temat: Wykres funkcji określonej różnymi wzorami w różnych przedziałach

Grupa docelowa:

III etap edukacyjny, liceum, technikum, zakres rozszerzony

Podstawa programowa:

V. Funkcje. Zakres podstawowy.

Uczeń:

1) określa funkcje jako jednoznaczne przyporządkowanie za pomocą opisu słownego, tabeli, wykresu, wzoru (także różnymi wzorami na różnych przedziałach).

Kształtowane kompetencje kluczowe:

 • kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji

 • kompetencje matematyczne oraz kompetencje w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii

 • kompetencje cyfrowe

Cele operacyjne:

Uczeń:

 • rysuje wykresy funkcji określonych różnymi wzorami w różnych przedziałach

 • odczytuje z wykresu funkcji współrzędne punktów wspólnych wykresu z osiami układu współrzędnych

 • wyznacza dziedzinę funkcji korzystając ze wzoru lub z wykresu

Strategie nauczania:

 • konstruktywizm

Metody i techniki nauczania:

 • śnieżna kula

 • mapy myśli

 • dyskusja

Formy pracy:

 • praca indywidualna

 • praca w parach

 • praca w grupach

 • praca całego zespołu klasowego

Środki dydaktyczne:

 • komputery z głośnikami i dostępem do Internetu, słuchawki

 • zasoby multimedialne zawarte w e‑materiale

 • tablica interaktywna/tablica, pisak/kreda

Przebieg lekcji

Przed lekcją:

Przed lekcją nauczyciel prosi uczniów, aby przypomnieli sobie poznane dotychczas wiadomości dotyczące funkcji.

Faza wstępna:

 1. Nauczyciel podaje temat i cele lekcji oraz ustala z uczniami kryteria sukcesu.

 2. Uczniowie, podzieleni na grupy, tworzą mapy myśli zawierające poznane dotychczas wiadomości dotyczące funkcji.

 3. Wykonane schematy umieszczają w widocznym miejscu.

Faza realizacyjna:

 1. Uczniowie, pracując w parach, analizują materiał przedstawiony w sekcji „Przeczytaj”.

 2. Po upływie wyznaczonego czasu tworzą większe grupy, wspólnie uzgadniają wnioski i odpowiadają na pytania zadane w sekcji „Przeczytaj”.

 3. Porównują swoje spostrzeżenia z pozostałymi uczniami.

 4. Wspólne wnioski przedstawiają na forum klasy.

 5. Uczniowie oglądają film i najpierw samodzielnie wykonują dane wykresy, a następnie porównują z prezentowanymi rozwiązaniami.

 6. Uczniowie wykonują ćwiczenia interaktywne wskazane przez nauczyciela i wspólnie omawiają odpowiedzi.

Faza podsumowująca:

 1. Jeden z uczniów podsumowuje zajęcia, zwracając uwagę na nabyte umiejętności takie, jak stosowanie wykresów do opisu funkcji.

 2. Nauczyciel omawia przebieg zajęć, wyjaśnia wszelkie wątpliwości oraz ocenia pracę uczniów w czasie zajęć.

Praca domowa:

 1. Uczniowie rozwiązują w domu ćwiczenia, których nie rozwiązywali w czasie zajęć.

 2. Praca domowa dla chętnych:
  Odszukaj, w dostępnych źródłach, wykresy, którymi posługujemy się w życiu codziennym.

Materiały pomocnicze:

Definicja funkcji. Sposoby przedstawiania funkcji

Wskazówki metodyczne:

Film można wykorzystać do pracy metodą odwróconej klasy.

Uczniowie mogą obejrzeć film w domu i na jego podstawie przygotować krótkie wprowadzenie do lekcji.