Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Zapisz jako PDF Udostępnij materiał

Autor: Jarosław Dyrda

Przedmiot: wiedza o społeczeństwie

Temat: Koalicja i opozycja

Grupa docelowa: III etap edukacyjny, liceum, technikum, zakres rozszerzony

Podstawa programowa:

Zakres rozszerzony

VIII. Modele sprawowania władzy.

Uczeń:

7) charakteryzuje funkcje legislatywy: ustrojodawczą, ustawodawczą, kontrolną i kreacyjną; wskazuje kompetencje parlamentu w Rzeczypospolitej Polskiej w ramach poszczególnych funkcji; podaje przykłady państw z parlamentem jednoizbowym i dwuizbowym.

Kształtowane kompetencje kluczowe:

 • kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji;

 • kompetencje cyfrowe;

 • kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie umiejętności uczenia się;

 • kompetencje obywatelskie.

Cele operacyjne:

Uczeń:

 • przedstawia rodzaje koalicji;

 • wyjaśnia pojęcie koalicji rządowej;

 • charakteryzuje znaczenie opozycji w państwie;

 • przedstawia prawa opozycji w wybranych państwach.

Strategie nauczania:

 • konstruktywizm.

Metody i techniki nauczania:

 • burza mózgów;

 • dyskusja;

 • rozmowa nauczająca;

 • metoda wykładu.

Formy zajęć:

 • praca indywidualna;

 • praca w grupach;

 • praca całego zespołu klasowego.

Środki dydaktyczne:

 • komputery z głośnikami i dostępem do internetu, słuchawki;

 • zasoby multimedialne zawarte w e‑materiale;

 • tablica interaktywna/tablica, pisak/kreda.

Przebieg zajęć:

Faza wstępna

1. Nauczyciel dokonuje wprowadzenia do tematyki zajęć, wskazując na rolę koalicji i opozycji w państwie.

2. Zapoznanie z tematem i celami lekcji.

Faza realizacyjna

1. Rozmowa nauczająca na temat koalicji i ich rodzajów we współczesnym państwie polskim. Omówienie różnic między koalicją wyborczą i rządową – dyskusja na forum klasy.

2. Koalicja rządowa w Polsce – jej rola i znaczenie – klasowa burza mózgów. Uczniowie wskazują na rolę koalicji rządowej w Polsce oraz wyszukują jej przykłady z historii III RP. Informacje zebrane przez uczniów są zapisywane na tablicy jako notatka z lekcji.

3. Kolejnym etapem lekcji jest omówienie przez nauczyciela roli i znaczenia opozycji we współczesnej Polsce i porównanie jej z tym, jakie uprawnienia ma ona na świecie – praca z schematem o prawach opozycji w wybranych państwach europejskich.

4. Wskazanie przez uczniów, jak funkcjonuje opozycja w innych państwach – wypisanie przykładów na tablicy jako części notatki z lekcji.

Faza podsumowująca

1. Podsumowanie informacji na temat koalicji i opozycji we współczesnej Polsce.

2. Wykonanie ćwiczeń do schematu.

Praca domowa:

Wykonanie przez uczniów ćwiczeń do modułu „Sprawdź się”.

Materiały pomocnicze:

Leszel Garlicki, Polskie prawo konstytucyjne, Warszawa 2009 r.

Eugeniusz Zwierzchowski (red.), Opozycja parlamentarna, Warszawa 2000 r.

Wiesław Skrzydło, Ryszard Mojak (red.), Ustrój polityczny Rzeczypospolitej Polskiej w nowej Konstytucji z 2 kwietnia 1997 roku, Warszawa 2009 r.

Fundacja im. Stefana Batorego, Opozycja – co może i dlaczego jest potrzebna? Komunikat prasowy, batory.org.pl.

Paweł Marczewski, Dawid Sześciło, Co wolno opozycji i dlaczego jest potrzebna? Uprawnienia opozycji parlamentarnej, batory.org.pl.

Wskazówki metodyczne opisujące różne zastosowania multimedium:

Schemat może zostać wykorzystany do lekcji powtórzeniowej lub zadania domowego w postaci prezentacji multimedialnej.