Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

Autor: Paweł Kaniowski

Przedmiot: Filozofia

Temat: Przed‑sądy

Grupa docelowa:

Szkoła ponadpodstawowa, liceum ogólnokształcące, technikum, zakres rozszerzony

Podstawa programowa:

Zakres rozszerzony
Treści nauczania – wymagania szczegółowe
II. Elementy historii filozofii.
12. Egzystencjalizm. Uczeń:
4) charakteryzuje jeden z następujących kierunków filozofii XX wieku: filozofia życia, hermeneutyka, personalizm, filozofia dialogu;

Kształtowane kompetencje kluczowe:

 • kompetencje cyfrowe;

 • kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie umiejętności uczenia się;

 • kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji.

Cele lekcji (językiem ucznia):

 • Porównasz hermeneutyczne rozumienie przesądów ze znaczeniem, jakie mają w filozofii pozytywistycznej.

 • Przedstawisz koncepcję przesądów Martina Heideggera.

 • Omówisz znaczenie przesądów (i przed‑sądów) w filozofii hermeneutycznej, odnosząc się do poglądów Wilhelma Diltheya, Martina Heideggera i Hansa‑Georga Gadamera.

Cele operacyjne. Uczeń:

 • porówna hermeneutyczne rozumienie przesądów ze znaczeniem, jakie mają w filozofii pozytywistycznej;

 • przedstawi koncepcję przesądów Martina Heideggera;

 • omówi znaczenie przesądów (i przed‑sądów) w filozofii hermeneutycznej, odnosząc się do poglądów Wilhelma Diltheya, Martina Heideggera i Hansa‑Georga Gadamera.

Strategie nauczania:

 • konstruktywizm;

 • konektywizm.

Metody i techniki nauczania:

 • odwrócona klasa;

 • ćwiczeń przedmiotowych;

 • z użyciem komputera;

 • burza mózgów;

 • praca z multimedium.

Formy pracy:

 • praca indywidualna;

 • praca w parach;

 • praca całego zespołu klasowego.

Środki dydaktyczne:

 • komputery z głośnikami, słuchawkami i dostępem do internetu;

 • zasoby multimedialne zawarte w e‑materiale;

 • tablica interaktywna/tablica, pisak/kreda.

Przebieg lekcji

Przed lekcją:

 1. Uczniowie zapoznają się z treściami w sekcji „Przeczytaj”.

Faza wprowadzająca:

 1. Nauczyciel loguje się na platformę i wyświetla na tablicy stronę tytułową e‑materiału. Przedstawia uczniom temat lekcji oraz jej cele, a następnie wspólnie z nimi określa kryteria sukcesu.

 2. Nauczyciel prosi uczniów, żeby podzieli się pierwszym wrażeniem na temat treści zawartych w zakładce „Przeczytaj”: czy były one dla nich zrozumiałe?, co było najłatwiejsze?, co sprawiło im największą trudność?

Faza realizacyjna:

 1. Burza mózgów. Nauczyciel zadaje uczniom pytanie: Czym są przesądy (przed‑sądy)? Następnie informuje uczniów, że będą pracować metodą burzy mózgów i, jeśli to konieczne, wyjaśnia jej zasady. Wyłania także moderatora, który będzie zapisywał pomysły na tablicy, a następnie określa czas wykonania zadania.
  Uczniowie podają swoje propozycje. Po zakończeniu fazy twórczej następuje wspólna weryfikacja pomysłów. Nauczyciel prosi uczniów, aby porównali swoje propozycje z informacjami zamieszczonymi na tablicy.

 2. Praca z multimedium. Nauczyciel wyświetla na tablicy interaktywnej materiał z sekcji „Prezentacja multimedialna”. Odczytanie polecenia do multimedium: Przeczytaj poniższe stwierdzenia. Wyjaśnij, jak je rozumiesz w kontekście koła hermeneutycznego. Wspólna praca całego zespołu klasowego nad odpowiedziami.

 3. Uczniowie dobierają się w pary. Następnie wykonują ćwiczenia od 1 do 6 z zakładki „Sprawdź się”. Po wykonaniu zadania wybrane dwójki prezentują rozwiązania na forum klasy. W razie potrzeby nauczyciel lub inni uczniowie poprawiają odpowiedzi.

Faza podsumowująca:

 1. Na koniec zajęć nauczyciel raz jeszcze wyświetla na tablicy interaktywnej lub przy użyciu rzutnika temat lekcji i cele zawarte w sekcji „Wprowadzenie”. W kontekście wyświetlonych treści prosi uczniów o rozwinięcie zdania: Na dzisiejszych zajęciach nauczyłem się…

Praca domowa:

 1. Stwórz tekst, który zilustruje znaczenie przesądów (przed‑sądów), jakie nadała im filozofia hermeneutyczna. Forma i treść tekstu są dowolne. Może być to np. eksperyment myślowy, bajka filozoficzna, opowiadanie, scenariusz scenki, dowcip.

Materiały pomocnicze:

 • Przyłębski A., Hermeneutyka: od sztuki interpretacji do teorii i filozofii rozumienia, Poznań 2019.

 • Słownik‑przewodnik filozoficzny: osoby, problemy, terminy, red. A. Maryniarczyk, M, Nawracała‑Urban, A. Czajczyk, A. Gudaniec, R. Otsason, M. St. Zięba, Lublin 2012.

Wskazówki metodyczne opisujące różne zastosowania multimedium:

 • Uczniowie zapoznają się z multimedium w sekcji „Prezentacja multimedialna” i przygotowują do niego pytania. Następnie zadają je sobie nawzajem, sprawdzając stopień przyswojenia jego treści.