Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Zapisz jako PDF Udostępnij materiał

Autor: Dawid Tarczyński

Przedmiot: wiedza o społeczeństwie

Temat: Strategie zwalczania terroryzmu

Grupa docelowa: III etap edukacyjny, liceum, technikum, zakres podstawowy, zakres rozszerzony

Podstawa programowa:

Zakres podstawowy

VII. Współczesne stosunki międzynarodowe.

Uczeń:

5) wyjaśnia źródła współczesnego terroryzmu oraz przedstawia różne organizacje terrorystyczne i sposoby oraz przykłady ich działania.

Zakres rozszerzony

XIII. Ład międzynarodowy.

Uczeń:

17) charakteryzuje strategie zwalczania terroryzmu, wskazując na ich słabe i mocne strony.

Kształtowane kompetencje kluczowe:

 • kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji;

 • kompetencje cyfrowe;

 • kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie umiejętności uczenia się;

 • kompetencje obywatelskie.

Cele operacyjne:

Uczeń:

 • charakteryzuje zjawisko terroryzmu;

 • analizuje skalę terroryzmu na świecie;

 • porównuje pokojowe i militarne metody zapobiegania terroryzmowi i zwalczania go;

 • klasyfikuje wybrane gremia współpracy międzynarodowej w zakresie zwalczania terroryzmu i operacje militarne.

Strategie nauczania:

 • konstruktywizm;

 • konektywizm.

Metody i techniki nauczania:

 • dyskusja;

 • burza mózgów;

 • rozmowa nauczająca z wykorzystaniem ćwiczeń interaktywnych.

Formy zajęć:

 • praca indywidualna;

 • praca w parach;

 • praca w grupach;

 • praca całego zespołu klasowego.

Środki dydaktyczne:

 • komputery z głośnikami i dostępem do internetu, słuchawki;

 • zasoby multimedialne zawarte w e‑materiale;

 • tablica interaktywna/tablica, pisak/kreda.

Przebieg zajęć:

Przed lekcją

Chętne/wybrane osoby przygotowują prezentację dotyczącą działań organizacji międzynarodowych w walce z terroryzmem.

Faza wstępna

1. Uczniowie odpowiadają na pytania:

 • Jak scharakteryzowalibyście terroryzm?

 • Które regiony świata dotknięte są największym natężeniem działań terrorystycznych?

 • Które metody walki z terroryzmem są waszym zdaniem najskuteczniejsze?

Odpowiedzi są zapisywane na tablicy przez wybraną osobę.

2. Przedstawienie tematu i celów zajęć.

Faza realizacyjna

1. Uczniowie wspólnie analizują dane z wykresów umieszczonych w sekcji „Przeczytaj” (Skala zjawiska) i formułują wnioski.

2. Przedstawienie uczniowskiej prezentacji. Po jej zakończeniu reszta klasy może zadawać prelegentom pytania.

3. Zespół klasowy zostaje podzielony na dwie grupy:

 • I grupa wyszukuje w internecie informacje na temat inwazji NATO w Iraku i wskazuje mocne i słabe strony tej metody walki z terroryzmem (metody interwencji militarnej);

 • II grupa wyszukuje w internecie informacje na temat Międzynarodowej Konferencji w sprawie Zwalczania Terroryzmu z 2001 r. i wskazuje mocne i słabe strony niemilitarnych metod walki z terroryzmem.

Grupy przedstawiają rezultaty swojej pracy na forum. Następnie uczniowie dyskutują, które metody są ich zdaniem skuteczniejsze.

4. W klasie zostaje przeprowadzona dyskusja na temat: „Jakie korzyści odnosi Polska, angażując się w walkę z terroryzmem?”. Chętne osoby przedstawiają wnioski.

5. Praca z audiobookiem na temat działań służb specjalnych na polu walki z terroryzmem. Po wysłuchaniu materiału uczniowie w parach wykonują ćwiczenia dołączone do audiobooka. Chętne/wybrane pary przedstawiają swoje propozycje. Reszta uczniów może się do nich odnieść.

Faza podsumowująca

1. Sporządzenie notatki z lekcji z podziałem na najważniejsze informacje dotyczące:

 • charakterystyki zjawiska terroryzmu;

 • pokojowych i militarnych metod zapobiegania terroryzmowi i zwalczania go;

 • podmiotów współpracy międzynarodowej w zakresie zwalczania terroryzmu i operacji militarnych;

 • mocnych i słabych stron różnych strategii zwalczania terroryzmu.

Praca domowa:

Wykonanie ćwiczeń 1–8 z modułu „Sprawdź się”.

Materiały pomocnicze:

Beata Zajączkowska, Burkina Faso: terroryści chcą stworzyć Państwo Islamskie, niedziela.pl.

Zapobieganie i zwalczanie terroryzmu międzynarodowego, ntyterroryzm.gov.pl.

Terroryzm na świecie i w Europie. Skala i rodzaje zjawiska, ideologia.pl.

Terroryzm na świecie i w Europie. Fakty na temat terroryzmu dżihadystów, ideologia.pl.

Wskazówki metodyczne opisujące różne zastosowania multimedium:

Audiobook może być wykorzystany do lekcji powtórzeniowej lub jako materiał do przygotowania prezentacji multimedialnej o międzynarodowych wysiłkach na rzecz zwalczania terroryzmu.