Autor: Paweł Kaniowski

Przedmiot: Filozofia

Temat: Filozofia współczesna: wprowadzenie

Grupa docelowa:

Szkoła ponadpodstawowa, liceum ogólnokształcące, technikum, zakres rozszerzony

Podstawa programowa:

Zakres rozszerzony
Treści nauczania – wymagania szczegółowe
III. Wybrane problemy filozofii.
1. Koncepcje uprawiania filozofii. Uczeń rozróżnia i charakteryzuje następujące koncepcje filozofii:
3) koncepcja analityczna – analizowanie podstawowych pojęć wiedzy naukowej i pozanaukowej;

Kształtowane kompetencje kluczowe:

 • kompetencje cyfrowe;

 • kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie umiejętności uczenia się;

 • kompetencje w zakresie świadomości i ekspresji kulturalnej;

 • kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji.

Cele operacyjne. Uczeń:

 • wymienia najważniejsze nurty i przedstawicieli filozofii współczesnej;

 • ocenia bogactwo i zróżnicowanie prądów myślowych XX i XXI wieku;

 • dokonuje analizy wybranych zagadnień fenomenologii Husserla;

 • omawia jakie są cechy charakterystyczne współczesnej filozofii.

Strategie nauczania:

 • konstruktywizm;

 • konektywizm.

Metody i techniki nauczania:

 • odwrócona klasa;

 • ćwiczeń przedmiotowych;

 • z użyciem komputera;

 • dyskusja;

 • audiobook;

 • film;

 • mapa myśli.

Formy pracy:

 • praca indywidualna;

 • praca w parach;

 • praca w grupach;

 • praca całego zespołu klasowego.

Środki dydaktyczne:

 • komputery z głośnikami, słuchawkami i dostępem do internetu;

 • zasoby multimedialne zawarte w e‑materiale;

 • tablica interaktywna/tablica, pisak/kreda.

Przebieg lekcji

Przed lekcją:

 1. Nauczyciel prosi uczniów o zapoznanie się z medium w sekcji „Film”.

Faza wprowadzająca:

 1. Nauczyciel loguje się na platformie i wyświetla na tablicy temat i cele lekcji. Prosi uczniów, by na podstawie wiadomości zdobytych przed lekcją zaproponowali kryteria sukcesu.

 2. Krótka rozmowa wprowadzająca w temat lekcji: Wokół jakich problemów koncentruje się współczesna filozofia? Jakie nurty filozoficzne kojarzą ci się z filozofią XX i XXI wieku?

Faza realizacyjna:

 1. Mapa myśli. Nauczyciel zapisuje na tablicy hasło związane z tematem zajęć: Nurty współczesnej filozofii i ich przedstawiciele. Uczniowie podają swoje pomysły, a wyznaczony moderator zapisuje je na tablicy w formie mapy myśli/pojęć, której centralnym punktem jest zapisane zagadnienie. Po zapisaniu propozycji uczniowie samodzielnie je weryfikują. Następnie nauczyciel uzupełnia wypowiedzi uczniów, jeśli jest to konieczne.

 2. Praca z multimedium. Nauczyciel wyświetla na tablicy interaktywnej materiał z sekcji „Audiobook”. Wybrany uczeń odczytuje treść poleceń:
  Wysłuchaj nagrania i wykonaj zadanie. Zrekonstruuj myślenie Husserla o „Ja w nastawieniu naturalnym”.
  Zastanów się, na czym polega wczuwanie się w „Ja cudze”.
  Na podstawie zamieszczonych w tej sekcji tekstów i własnej wiedzy z dziedziny fenomenologii odpowiedz, w jaki sposób Husserl określa świat.
  Klasa dzieli się na grupy i opracowuje propozycje odpowiedzi. Przedstawiciel wskazanej grupy prezentuje propozycję rozwiązania zadania, a pozostali uczniowie komentują. Nauczyciel w razie potrzeby uzupełnia odpowiedzi uczniów, udzielając im informacji zwrotnej.

 3. Praca z drugim multimedium. Uczniowie zapoznają się z materiałem w sekcji „Film”. Uczniowie dobierają się w pary i opracowują odpowiedzi do poleceń i ćwiczeń. Po wyznaczonym przez nauczyciela czasie wybrani lub chętni uczniowie odczytują propozycje. Nauczyciel komentuje rozwiązania uczniów.

Faza podsumowująca:

 1. Uczniowie dobierają się w pary i wymieniają poglądami, dzielą się tym, czego się nauczyli.

 2. Wszyscy uczniowie podsumowują zajęcia, zwracając uwagę na nabyte umiejętności.

Praca domowa:

 1. Napisz esej filozoficzny na temat: Rola filozofii we współczesnej nauce. Czy współczesna filozofia jest potrzebna rozwojowi?

Materiały pomocnicze:

 • Gadacz T., Historia filozofii XX wieku, Kraków 2009.

 • Panorama współczesnej filozofii, red. J. Hołówka, B. Dziobkowski, Warszawa 2017.

Wskazówki metodyczne opisujące różne zastosowania multimedium:

 • Nauczyciel może wykorzystać medium w sekcji „Audiobook” do pracy przed lekcją. Uczniowie zapoznają się z jego treścią i przygotowują do pracy na zajęciach w ten sposób, żeby móc samodzielnie rozwiązać zadania.