1
Pokaż ćwiczenia:
Polecenie 1

Na podstawie filmu wyjaśnij, na czym polega podział filozofii i jednoczesny brak podziałów.

R1jUWN6PWqEXy
(Uzupełnij).
RHZPvRAOcxqlH
Film nawiązujący do treści materiału - Filozofia współczesna i jej zagadnienia.
11
Ćwiczenie 1

Zastanów się i opisz, jak w XX wieku zmieniło się postrzeganie relacji między kulturą a naturą.

RvCXTTblNTHNY
(Uzupełnij).
21
Ćwiczenie 2

Filozofię od zawsze interesowało zagadnienie poprawności rozumowania. Odpowiedz na pytanie, na jakie obszary nauki wpłynęła zmiana w myśleniu współczesnych filozofów?

RIwzOhJDhVv8B
(Uzupełnij).
Polecenie 2

Dr Tomasz Mazur przytacza dwie zasady współczesnej ekologii według Arne Næssa. Odpowiedz na pytanie, w jakich sferach życia codziennego człowiek może realizować te dwie zasady? Podaj własne przykłady.

RgWiJ2VZfD6Hf
Pomyślność oraz rozwój ludzkości i całego życia na Ziemi są wartościami same w sobie (wartościami immanentnymi, przyrodzonymi) niezależnie od ich użyteczności dla człowieka. (Uzupełnij) Bogactwo i różnorodność form życia przyczyniają się do urzeczywistnienia tych wartości i same w sobie są wartościami. (Uzupełnij).