Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

Imię i nazwisko autora:

Monika Sitek

Przedmiot:

fizyka

Temat zajęć:

Jaka jest treść III prawa Keplera?

Grupa docelowa:

III etap edukacyjny, liceum, technikum, zakres rozszerzony

Podstawa programowa:

Cele kształcenia – wymagania ogólne
II. Rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem praw i zależności fizycznych.
IV. Posługiwanie się informacjami pochodzącymi z analizy materiałów źródłowych, w tym tekstów popularnonaukowych.

Zakres rozszerzony
Treści nauczania – wymagania szczegółowe
I. Wymagania przekrojowe. Uczeń:
16) przeprowadza obliczenia i zapisuje wynik zgodnie z zasadami zaokrąglania oraz zachowaniem liczby cyfr znaczących wynikającej z dokładności pomiaru lub z danych;
18) przedstawia własnymi słowami główne tezy tekstu popularnonaukowego z dziedziny fizyki lub astronomii.
IV. Grawitacja i elementy astronomii. Uczeń:
5) interpretuje III prawo Keplera jako konsekwencję prawa powszechnego ciążenia; stosuje do obliczeń III prawo Keplera dla orbit kołowych.

Kształtowane kompetencje kluczowe:

Zalecenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z 2018 r.:

  • kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji,

  • kompetencje cyfrowe,

  • kompetencje matematyczne oraz kompetencje w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii,

  • kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie umiejętności uczenia się.

Cele operacyjne:

Uczeń:

  1. rozumie zależność w III prawie Keplera;

  2. wykorzystuje w obliczeniach III prawo Keplera;

  3. analizuje ruch planet w różnych układach na podstawie III prawa Keplera.

Strategie nauczania:

fliped‑classroom

Metody nauczania:

burza mózgów, analiza pomysłów

Formy zajęć:

praca w grupach

Środki dydaktyczne:

urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu dla grup uczniów

Materiały pomocnicze:

e‑materiały : „Zastosowanie praw Keplera w obliczeniach”, „Pierwsze prawo Keplera”, „Jaki jest związek między III prawem Keplera, a prawem powszechnego ciążenia?”, „Jaka jest treść I prawa Keplera?”

PRZEBIEG LEKCJI

Faza wprowadzająca:

Uczniowie zapoznają się z całym e‑materiałem samodzielnie w domu. Nauczyciel pyta uczniów, co było niezrozumiałe w e‑materiale. Wyjaśnia uczniom wątpliwości. Jeżeli jakiś uczeń zrozumiał bez problemów cały materiał, wyjaśnia kolegom i koleżankom niejasności.

Faza realizacyjna:

Nauczyciel dzieli uczniów na grupy po 3 -4 osoby w każdej grupie. Każda grupa dostaje zestaw danych:
- informacje o gwieździe (kilkuzdaniowy tekst) w tym jej masę, promień, odległość od Ziemi, wiek;
- wybiórcze informacje o planetach okrążających daną gwiazdę: parametry orbity.
Uczniowie w grupach analizują ten układ planetarny. Ich zadaniem jest wyznaczyć na mocy III prawa Keplera okresy obiegu planet.
Jeżeli grupa jest złożona z wybitnych uczniów dodatkowo dostają informację (wymyśloną) o księżycu okrążającym jedną lub dwie planety w tym układzie. Na przykład gwiazda podobna do Słońca, wokół której krążą 4 planety, dwie z nich mają księżyce w zadanej odległości od tej planety. Ewentualnie jedna planeta ma 3 księżyce w zadanej odległości.

Faza podsumowująca:

Każda grupa prezentuje klasie swój układ planetarny. Może to być w formie krótkiej pogadanki, ale również w postaci plakatu, grafiki lub prezentacji multimedialnej.

Praca domowa:

W ramach powtórzenia i utrwalenia wiadomości uczniowie rozwiązują zadania: 2, 3, 5, 7 z zestawu ćwiczeń .

Wskazówki metodyczne opisujące różne zastosowania danego multimedium

Uczniowie mogą wykorzystać multimedium na lekcji „Zastosowanie praw Keplera w obliczeniach”.