Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

Autor: Anna Juwan

Przedmiot: biologia

Temat: Światło – źródło energii biologicznie użytecznej

Grupa docelowa: uczniowie III etapu edukacyjnego – kształcenie w zakresie rozszerzonym

Podstawa programowa:

Zakres rozszerzony
Treści nauczania – wymagania szczegółowe
III. Energia i metabolizm.
4. Fotosynteza. Uczeń:
2) przedstawia rolę barwników i fotosystemów w procesie fotosyntezy;

Kształtowane kompetencje kluczowe:

 • kompetencje cyfrowe;

 • kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie umiejętności uczenia się;

 • kompetencje matematyczne oraz kompetencje w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii.

Cele operacyjne (językiem ucznia):

 • Przedstawisz promieniowanie elektromagnetyczne jako fale o różnej długości niosące ze sobą energię.

 • Wykażesz związek między długością fali elektromagnetycznej a energią, jaką ona ze sobą niesie.

 • Określisz, czym jest światło widzialne, i podasz zakres długości jego fal.

 • Wykażesz związek między absorpcją światła widzialnego a stanem energetycznym barwników fotosyntetycznych.

Strategie nauczania:

 • konstruktywizm;

 • konektywizm.

Metody i techniki nauczania:

 • z użyciem komputera;

 • burza mózgów;

 • rozmowa kierowana;

 • ćwiczenia interaktywne;

 • analiza animacji;

 • śniegowa kula;

 • gra dydaktyczna.

Formy pracy:

 • praca indywidualna;

 • praca w parach;

 • praca w grupach;

 • praca całego zespołu klasowego.

Środki dydaktyczne:

 • komputery z głośnikami, słuchawkami i dostępem do internetu;

 • zasoby multimedialne zawarte w e‑materiale;

 • tablica interaktywna/tablica, pisak/kreda.

Przed lekcją:

 1. Uczniowie zapoznają się z treścią w sekcji „Przeczytaj”.

Przebieg lekcji

Faza wstępna:

 1. Nauczyciel wyświetla na tablicy temat lekcji oraz cele zajęć, omawiając lub ustalając razem z uczniami kryteria sukcesu.

 2. Wprowadzenie do tematu. Nauczyciel inicjuje burzę mózgów, zadając pytanie:
  – Czym jest światło?
  Uczniowie zapisują swoje pomysły na tablicy. Nauczyciel podsumowuje burzę mózgów.

Faza realizacyjna:

 1. Praca z multimedium („Animacja”). Uczniowie zapoznają się z animacją wyświetloną przez nauczyciela, a następnie wykonują polecenia nr 1 i 2 oraz ćwiczenia nr 8 i 9 z sekcji „Sprawdź się”, pracując metodą kuli śniegowej.
  Nauczyciel objaśnia wspomnianą metodę i wynikające z niej kolejne etapy pracy:
  – najpierw uczniowie będą indywidualnie opracowywać odpowiedzi na polecenia;
  – potem połączą się w pary i porównają swoje propozycje, a na osobnej kartce zapiszą wspólne odpowiedzi;
  – kolejnym krokiem będzie połączenie się par w czwórki, które – jak poprzednio – skonfrontują swoje odpowiedzi;
  – uczniowie utworzą 8‑osobowe zespoły i znów porównają swoje propozycje;
  – przedstawiciele poszczególnych zespołów 8‑osobowych zaprezentują na forum klasy uzgodnione w grupie odpowiedzi.

 2. Utrwalenie wiedzy i umiejętności. Nauczyciel dzieli klasę na 4‑osobowe grupy. Uczniowie rozwiązują ćwiczenia interaktywne 1 do 6 z sekcji „Sprawdź się”, od najłatwiejszego do najtrudniejszego. Grupa, która poprawnie rozwiąże zadania jako pierwsza, wygrywa.

Faza podsumowująca:

 1. Nauczyciel wyświetla na tablicy temat lekcji i cele zawarte w sekcji „Wprowadzenie” oraz zadaje pytania podsumowujące:
  – Jaki jest związek między długością fali elektromagnetycznej a energią, jaką ona ze sobą niesie?
  – Czym jest światło widzialne? Jaki jest zakres długości jego fal?
  – Jaki jest związek między absorpcją światła widzialnego a stanem energetycznym barwników fotosyntetycznych?

Praca domowa:

 1. Wykonaj ćwiczenie nr 7 z sekcji „Sprawdź się”.

Materiały pomocnicze:

 • Jane B. Reece i in., „Biologia Campbella”, tłum. K. Stobrawa i in., Dom Wydawniczy REBIS, Poznań 2021.

 • „Encyklopedia szkolna. Biologia”, red. Marta Stęplewska, Robert Mitoraj, Wydawnictwo Zielona Sowa, Kraków 2006.

Wskazówki metodyczne opisujące różne zastosowania animacji:

Nauczyciel może wykorzystać animację do pracy przed lekcją. Uczniowie zapoznają się z jej treścią i przygotowują do pracy na zajęciach w ten sposób, żeby móc samodzielnie rozwiązać zadania.