Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

Autor: Jarosław Dyrda

Przedmiot: wiedza o społeczeństwie

Temat: Ruchy separatystyczne na świecie

Grupa docelowa: III etap edukacyjny, liceum, technikum, zakres rozszerzony

Podstawa programowa:

Zakres rozszerzony

XIII. Ład międzynarodowy.

Uczeń:

9) wyjaśnia problem separatyzmów i odnosi go do prawa międzynarodowego; wykazuje zróżnicowanie w reakcjach wspólnoty międzynarodowej wobec poszczególnych separatyzmów.

Kształtowane kompetencje kluczowe:

 • kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji;

 • kompetencje cyfrowe;

 • kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie umiejętności uczenia się;

 • kompetencje obywatelskie.

Cele operacyjne:

Uczeń:

 • definiuje pojęcie separatyzmu;

 • przedstawia pogląd prawa międzynarodowego na ruchy separatystyczne;

 • omawia przykłady ruchów separatystycznych na świecie;

 • wskazuje, jak świat reaguje na ruchy separatystyczne;

 • wyjaśnia znaczenie ruchów separatystycznych na świecie.

Strategie nauczania:

 • konstruktywizm.

Metody i techniki nauczania:

 • burza mózgów;

 • dyskusja;

 • rozmowa nauczająca z wykorzystaniem mapy interaktywnej.

Formy zajęć:

 • praca indywidualna;

 • praca w grupach;

 • praca całego zespołu klasowego.

Środki dydaktyczne:

 • komputery z głośnikami i dostępem do internetu, słuchawki;

 • zasoby multimedialne zawarte w e‑materiale;

 • tablica interaktywna/tablica, pisak/kreda.

Przebieg zajęć:

Faza wstępna

1. Przedstawienie tematu i celów zajęć.

2. Wprowadzenie do tematu poświęconego zjawisku separatyzmu we współczesnym świecie.

Faza realizacyjna

1. Czym jest separatyzm? – dyskusja. Wnioski uczniów są zapisywane na tablicy jako część notatki z lekcji.

2. Nauczyciel wyjaśnia, jak jest traktowany separatyzm przez prawo międzynarodowe.

3. Ruchy separatystyczne i autonomiczne na świecie. Praca z multimedium w postaci mapy świata z naniesionymi przykładami. Rozmowa nauczająca prowadzona przez nauczyciela podczas analizy przykładów i ich omówienie na forum klasy. Wskazanie Ruchu Autonomii Śląska jako polskiego przykładu organizacji dążącej do uzyskania autonomii regionu wewnątrz kraju.

4. Wykonanie ćwiczeń do mapy.

5. Czy ruchy separatystyczne są narodową puszką Pandory? – burza mózgów, w której zespół klasowy ustosunkowuje się do tej tezy.

Faza podsumowująca

1. Podsumowanie zajęć poprzez pokazanie, jakie są reakcje na świecie na działalność organizacji i ruchów separatystycznych.

2. Wykonanie przez zespół klasowy notatki z lekcji na temat ruchów separatystycznych i konsekwencji ich działań.

Praca domowa:

Wykonanie ćwiczeń interaktywnych z modułu „Sprawdź się”.

Materiały pomocnicze:

Krzysztof Czubocha, Separatyzm etniczny w dobie praw człowieka – nowe wyzwania dla państwa narodowego i społeczności międzynarodowej, Toruń 2012.

Wiesław Dobrzycki, Historia stosunków międzynarodowych 1815‑1945, Warszawa 2012.

Wskazówki metodyczne opisujące różne zastosowania multimedium:

Multimedium w postaci mapy można wykorzystać do lekcji powtórzeniowej o stosunkach międzynarodowych lub jako materiał do stworzenia prezentacji multimedialnej.