Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

Autorka: Anna Wąsiel‑Alberska

Przedmiot: wiedza o społeczeństwie

Temat: W jaki sposób możesz wpływać na decyzje władz?

Grupa docelowa: III etap edukacyjny, liceum, technikum, zakres podstawowy

Podstawa programowa:

Zakres podstawowy

II. Społeczeństwo obywatelskie.

Uczeń:

2) przygotowuje materiał do zamieszczenia w internecie na temat działań indywidualnych lub grupowych w życiu publicznym (np. w wątku publicznym swojego profilu na portalach społecznościowych lub na blogu).

Kształtowane kompetencje kluczowe:

 • kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji;

 • kompetencje cyfrowe;

 • kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie umiejętności uczenia się;

 • kompetencje obywatelskie.

Cele operacyjne:

Uczeń:

 • zdefiniuje pojęcie partycypacji obywatelskiej;

 • oceni znaczenie uczestnictwa obywateli w życiu społecznym dla demokratyzacji życia politycznego;

 • porównuje różne formy aktywności i ocenia ich znaczenie;

 • rozróżnia różne formy zgromadzeń publicznych.

Strategie nauczania:

 • konstruktywizm;

 • konektywizm.

Metody i techniki nauczania:

 • burza mózgów;

 • analiza tekstu źródłowego;

 • dyskusja plenarna.

Formy zajęć:

 • praca indywidualna;

 • praca w parach;

 • praca w grupach;

 • praca całego zespołu klasowego.

Środki dydaktyczne:

 • komputery z głośnikami i dostępem do internetu, słuchawki;

 • zasoby multimedialne zawarte w e‑materiale;

 • tablica interaktywna/tablica, pisak/kreda.

Przebieg zajęć:

Faza wstępna

1. Uczniowie zostają poproszeni o zastanowienie się, jakie są właściwe postawy obywateli w państwie demokratycznym. Katalog tych postaw zostaje wypisany na tablicy.

2. Wykorzystując burzę mózgów, klasa wraz z nauczycielem tworzy definicję partycypacji.

Faza realizacyjna

1. Klasa podzielona jest na równoliczne grupy. Każda z grup proszona jest o odnalezienie w sieci ustawy regulującej jedną z form aktywności obywatelskiej. Grupy przygotowują krótką informację na temat definicji tej aktywności i jej uregulowań w polskim prawie.

2. Przedstawiciele grup przedstawiają wyniki swojej pracy pozostałym uczniom. Nauczyciel prowokuje dyskusję na temat najbardziej efektywnej formy aktywności obywatelskiej.

Faza podsumowująca

1. Klasa w ramach podsumowania proszona jest o stworzenie krótkich definicji różnych aktywności i wypisanie ich na tablicy.

2. Wybrana osoba ma podsumować lekcję i ocenić znaczenie aktywności obywatelskich dla funkcjonowania państwa demokratycznego.

Praca domowa:

Sprawdź, czy w twojej gminie istnieje możliwość partycypacji w budżecie obywatelskim. Przygotuj wniosek i go uzasadnij.

Materiały pomocnicze:

A. Antoszewski, R. Herbut, Demokracje zachodnioeuropejskie, Wrocław 2007.

Społeczeństwo i polityka. Podstawy nauk politycznych, (red.) K.A. Wojtaszczyk, W. Jakubowski, Warszawa 2007.

Wskazówki metodyczne opisujące różne zastosowania multimedium:

Prezentacja multimedialna moze posłużyć uczniom jako inspiracja do stworzenia scenek dramowych przedstawiających różne formy partycypacji obywatelskiej.