Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

SCENARIUSZ LEKCJI

Imię i nazwisko autorki: Magdalena Filewicz

Przedmiot: geografia

Temat zajęć: Powstawanie lodu lodowcowego

Grupa docelowa: III etap edukacyjny, liceum/technikum, zakres podstawowy, klasa I

Podstawa programowa

IV. Hydrosfera: zasoby wód na Ziemi, morza, prądy morskie, sieć rzeczna, lodowce.

Uczeń:

5. wyjaśnia proces powstawania lodowców i przedstawia ich występowanie na Ziemi.

Kształtowane kompetencje kluczowe:

 • kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji,

 • kompetencje matematyczne oraz kompetencje w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii,

 • kompetencje cyfrowe,

 • kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie umiejętności uczenia się.

Cele operacyjne

Uczeń:

 • wymienia czynniki, które mają wpływ na powstawanie lodowców,

 • charakteryzuje proces powstawania lodu lodowcowego,

 • omawia i rozpoznaje poszczególne etapy powstawania lodu lodowcowego.

Strategie nauczania: asocjacyjna

Metody i techniki nauczania: blended learning, IBSE

Formy pracy: praca indywidualna, praca całego zespołu klasowego

Środki dydaktyczne: e‑materiał, komputer, rzutnik, mapa świata, atlasy geograficzne

Materiały pomocnicze

Jania J., Glacjologia. Nauka o lodowcach, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997.

PRZEBIEG LEKCJI

Faza wprowadzająca

 • Czynności wstępne (powitanie, sprawdzenie listy obecności, sprawdzenie pracy domowej).

 • Przedstawienie celów lekcji.

 • Wprowadzenie do tematu. Nauczyciel prosi uczniów o wskazanie obszarów na mapie świata, gdzie odnotowuje się zawsze temperatury ujemne, a śnieg nigdy nie topnieje. Uczniowie posiłkują się atlasem geograficznym.

Faza realizacyjna

 • Nauczyciel prosi uczniów, by korzystając z różnych źródeł informacji, wyjaśnili, czym jest lodowiec i w jaki sposób powstaje.

 • Następnie nauczyciel, korzystając z e‑materiału, wskazuje, jakie warunki muszą zaistnieć, aby powstał lód lodowcowy. Prosi uczniów o wyjaśnienie pojęcia granicy wieloletniego śniegu.

 • Uczniowie na podstawie grafiki z części „Przeczytaj” wyjaśniają, na jakich wysokościach w poszczególnych szerokościach geograficznych występuje granica wieloletniego śniegu.

 • Uczniowie analizują animację 3D zawartą w e‑materiale i omawiają etapy powstawania lodu lodowcowego. Nauczyciel czuwa nad przebiegiem i poprawnością wypowiedzi uczniów.

 • Uczniowie na podstawie grafiki zawartej w e‑materiale wyjaśniają, jakie zmiany zachodzą w poszczególnych etapach powstawania lodu lodowcowego.

 • Nauczyciel odpowiada na ewentualne pytania uczniów.

Faza podsumowująca

 • Podsumowanie i utrwalenie wiedzy poprzez rozwiązanie ćwiczeń zawartych w e‑materiale.

 • Przypomnienie celów lekcji.

 • Nauczyciel ocenia pracę uczniów, biorąc pod uwagę ich zaangażowanie i możliwości.

Praca domowa

 • Korzystając z dostępnych źródeł informacji, wskaż, na jakiej wysokości przebiega granica wieloletniego śniegu w Tatrach. Wyjaśnij, dlaczego w Tatrach nie tworzą się lodowce.

Wskazówki metodyczne opisujące różne zastosowania danego multimedium

Animacja 3D zawarta w e‑materiale może zostać kontekstowo wykorzystana podczas zajęć poświęconych zmianom zasięgu lodowców (zakres rozszerzony: XVIII. 8).