Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

Autor: Anna Grabarczyk

Przedmiot: Język polski

Temat: Natura zwierciadłem boskiej harmonii świata, czyli o sztuce renesansu

Grupa docelowa:

Szkoła ponadpodstawowa, liceum ogólnokształcące, technikum, zakres podstawowy

Podstawa programowa:

Zakres podstawowy
Treści nauczania – wymagania szczegółowe
I. Kształcenie literackie i kulturowe.
2. Odbiór tekstów kultury. Uczeń:
5) charakteryzuje główne prądy filozoficzne oraz określa ich wpływ na kulturę epoki;
6) odczytuje pozaliterackie teksty kultury, stosując kod właściwy w danej dziedzinie sztuki;
III. Tworzenie wypowiedzi.
2. Mówienie i pisanie. Uczeń:
1) zgadza się z cudzymi poglądami lub polemizuje z nimi, rzeczowo uzasadniając własne zdanie;
4) zgodnie z normami formułuje pytania, odpowiedzi, oceny, redaguje informacje, uzasadnienia, komentarze, głos w dyskusji;
IV. Samokształcenie.
1. rozwija umiejętność pracy samodzielnej między innymi przez przygotowanie różnorodnych form prezentacji własnego stanowiska;
9. wykorzystuje multimedialne źródła informacji oraz dokonuje ich krytycznej oceny;

Kształtowane kompetencje kluczowe:

 • kompetencje w zakresie wielojęzyczności;

 • kompetencje cyfrowe;

 • kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie umiejętności uczenia się;

 • kompetencje w zakresie świadomości i ekspresji kulturalnej;

 • kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji.

Cele operacyjne. Uczeń:

 • pozna źródła inspiracji największych artystów renesansu;

 • wyjaśni związek między obserwacją natury i zwrotem ku człowiekowi a pochwałą harmonii świata w renesansowych arcydziełach;

 • przeanalizuje wpływ nauki na sztukę epoki renesansu.

Strategie nauczania:

 • konstruktywizm;

 • konektywizm.

Metody i techniki nauczania:

 • ćwiczeń przedmiotowych;

 • z użyciem komputera;

 • metoda plakatu.

Formy pracy:

 • praca indywidualna;

 • praca w parach;

 • praca w grupach;

 • praca całego zespołu klasowego.

Środki dydaktyczne:

 • komputery z głośnikami, słuchawkami i dostępem do internetu;

 • zasoby multimedialne zawarte w e‑materiale;

 • tablica interaktywna/tablica, pisak/kreda;

 • arkusze szarego papieru.

Przebieg lekcji

Przed lekcją:

 1. Zadaniem uczniów jest zapoznanie się z informacjami na temat renesansowej sztuki (główne wartości, przedstawiciele, tematyka).

Faza wprowadzająca:

 1. Uczniowie przedstawiają wiadomości przygotowane w domu. Następnie nauczyciel rozpoczyna zajęcia, podaje temat i cele zajęć.

Faza realizacyjna:

 1. Nauczyciel zadaje uczniom pytanie: Jakimi środkami artyści renesansu oddawali piękno przyrody i człowieka?
  Aby odpowiedzieć na to pytanie, uczniowie analizują treści zamieszczone w e‑podręczniku. Zapoznają się z materiałami w w sekcji „Przeczytaj”, oglądają film. Następnie dzielą się na kilkuosobowe grupy i na otrzymanych od nauczyciela dużych arkuszach papieru przygotowują w formie plakatu wstępną odpowiedź na postawione wcześniej pytanie.

 2. Uczniowie nadal pracują w grupach. Aby rozwinąć udzieloną na plakatach odpowiedź, rozwiązują ćwiczenia i wykonują polecenia w sekcji „Ilustracja interaktywna”. Nauczyciel może pomagać grupom, analizować odpowiedzi uczniów, wspierać, naprowadzać. Przy trudniejszych zadaniach można również pracować całym zespołem klasowym wspólnie z nauczycielem.

Faza podsumowująca:

 1. Nauczyciel ponownie odczytuje temat lekcji i inicjuje krótką rozmowę na temat kryteriów sukcesu. Zadaje również pytania podsumowujące i prosi wybranych uczniów o odpowiedzi.
  - Jaki był wpływ nauki na sztukę epoki renesansu?
  - Jaki był związek między obserwacją natury i zwrotem ku człowiekowi a pochwałą harmonii świata w renesansowych arcydziełach?

Praca domowa:

 1. Zapoznaj się z grafiką interaktywną. Zastanów się, w jaki sposób twórczość plastyczna Leonarda da Vinci odpowiadała założeniu natury jako zwierciadła harmonii świata. Zapisz notatkę na ten temat.

Materiały pomocnicze:

 • J. Kolbuszewski, Literatura i przyroda. Antologia ekologiczna, Katowice 2000.

 • Juliusz Kleiner, O trwałych i nietrwałych wartościach renesansu, „Prace Polonistyczne Studies in Polish Literature” 1967, nr 2.

Wskazówki metodyczne

 • Uczniowie mogą przed lekcją zapoznać się z multimedium z sekcji „Film edukacyjny”, aby aktywnie uczestniczyć w zajęciach i pogłębiać swoją wiedzę.