Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

Autor: Krzysztof Kowaluk

Przedmiot: Wiedza o społeczeństwie

Temat: Ustawa o partiach politycznych i współczesne znaczenie partii

Grupa docelowa: III etap edukacyjny, liceum, technikum, zakres podstawowy i rozszerzony

Podstawa programowa:

Zakres podstawowy

II. Społeczeństwo obywatelskie.

Uczeń:

4) przedstawia cechy konstytutywne partii politycznych; wymienia partie polityczne, które w ostatnich wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej przekroczyły próg niezbędny do uzyskania dotacji budżetowej, i nazwiska ich liderów; przedstawia podstawowe założenia programowe tych ugrupowań.

Zakres rozszerzony

VII. Rywalizacja o władzę.

Uczeń:

3) dokonuje charakterystyki partii politycznych działających współcześnie w Rzeczypospolitej Polskiej z punktu widzenia ideologii (np. przez zastosowanie „kompasu politycznego”).

Kształtowane kompetencje kluczowe:

 • kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji;

 • kompetencje cyfrowe;

 • kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie umiejętności uczenia się;

 • kompetencje obywatelskie.

Cele operacyjne:

Uczeń:

 • opisuje procedurę rejestrowania partii politycznych w Polsce;

 • charakteryzuje sposoby finansowania ugrupowań politycznych;

 • wyjaśnia znaczenie współczesnych partii politycznych.

Strategie nauczania:

 • konstruktywizm;

 • lekcja odwrócona.

Metody i techniki nauczania:

 • burza mózgów;

 • debata oksfordzka;

 • rozmowa nauczająca z wykorzystaniem ćwiczeń interaktywnych.

Formy zajęć:

 • praca indywidualna;

 • praca w parach;

 • praca w grupach;

 • praca całego zespołu klasowego.

Środki dydaktyczne:

 • komputery z głośnikami i dostępem do internetu, słuchawki;

 • zasoby multimedialne zawarte w e‑materiale;

 • tablica interaktywna/tablica, pisak/kreda.

Przebieg zajęć:

Przed lekcją

1. Uczniowie zapoznają się z treścią zawartą w sekcji „Przeczytaj”, aby aktywnie uczestniczyć w lekcji.

Faza wstępna

1. Gra interaktywna. Dwuosobowe zespoły rozwiązują quiz. Zwycięscy mogą być nagrodzenia ocenami za aktywność.

2. Przedstawienie tematu i celów zajęć.

Faza realizacyjna

1. Przygotowania do debaty oksfordzkiej na temat: „Czy partie powinny być finansowane z budżetu państwa?”. Następuje wybór marszałka i sekretarza obrad. Wylosowani „zwolennicy” finansowania partii z budżetu siadają po jednej stronie klasy, „przeciwnicy” – po drugiej. Część uczniów może stanowić publiczność, która w trakcie debaty będzie zadawać pytania zwolennikom i oponentom, a na koniec wyłoni zwycięzców w głosowaniu.

2. Przypomnienie zasad dyskusji i pouczenie osoby prowadzącej debatę o obowiązku ich pilnowania.

3. Debata. Głos zabierają – na zmianę – przedstawiciele jednej i drugiej frakcji. Publiczność zadaje pytania. Debata kończy się przeprowadzeniem głosowania. Jego przedmiotem jest pytanie postawione w tytule debaty. Sekretarz obrad zlicza głosy, osoba prowadząca ogłasza werdykt.

4. Nauczyciel oraz chętne osoby przedstawiają swoje uwagi dotyczące zakończonej dyskusji. Prezentują argumenty obu stron, które powinny zostać użyte w toku dyskusji. Oceniają pracę osoby prowadzącej obrady.

Faza podsumowująca

1. Wspólne wykonanie ćwiczenia 8 z sekcji „Sprawdź się”. Nauczyciel wyjaśnia zagadnienie partii tożsamościowych, posługując się odpowiednimi przykładami – historycznymi i współczesnymi (np. partii katolickich w Europie Zachodniej z początku XX w., współczesnych partii etnicznych w Bośni i Hercegowinie).

2. Wykonanie ćwiczeń 5–7 z sekcji „Sprawdź się”. Wspólne omówienie odpowiedzi.

Praca domowa:

Wykonaj ćwiczenia 1–4 z sekcji „Sprawdź się”.

Materiały pomocnicze:

Ustawa z 27 czerwca 1997 r. o partiach politycznych, isap.sejm.gov.pl.

Wskazówki metodyczne opisujące różne zastosowania multimedium:

Gra interaktywna może zostać wykorzystana przez uczniów indywidualnie lub podczas zajęć w charakterze podsumowania.