Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

Autorka: Małgorzata Krzeszowska

Przedmiot: Wiedza o społeczeństwie

Temat: Ochrona wolności i praw człowieka w Polsce cz. 1 – Konstytucja RP

Grupa docelowa: III etap edukacyjny, liceum, technikum, zakres podstawowy, zakres rozszerzony

Podstawa programowa:

Zakres podstawowy

IV. Prawa człowieka i ich ochrona.

Uczeń:

1) wymienia zasady ogólne i katalog praw człowieka, które są zapisane w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

Zakres rozszerzony

XII. Prawa człowieka i ich ochrona międzynarodowa.

Uczeń:

8) pozyskuje informacje o przypadkach potwierdzonego naruszenia praw lub wolności człowieka w Rzeczypospolitej Polskiej; pisze wystąpienie publiczne w tej sprawie.

Kształtowane kompetencje kluczowe:

 • kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji;

 • kompetencje cyfrowe;

 • kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie umiejętności uczenia się;

 • kompetencje obywatelskie.

Cele operacyjne:

Uczeń:

 • omawia prawa człowieka zawarte w Konstytucji RP;

 • analizuje środki ochrony praw człowieka zawarte w Konstytucji RP;

 • ocenia znaczenie Konstytucji RP dla systemu ochrony praw człowieka w Polsce.

Strategie nauczania:

 • konstruktywizm.

Metody i techniki nauczania:

 • mapa myśli;

 • quiz;

 • dyskusja;

 • rozmowa nauczająca.

Formy zajęć:

 • praca indywidualna;

 • praca w parach;

 • praca w grupach;

 • praca całego zespołu klasowego.

Środki dydaktyczne:

 • komputery z głośnikami i dostępem do internetu, słuchawki;

 • zasoby multimedialne zawarte w e‑materiale;

 • tablica interaktywna/tablica, pisak/kreda.

Przebieg zajęć:

Faza wstępna

1. Zapoznanie z tematem i celami zajęć.

2. Uczniowie tworzą na tablicy mapę myśli weryfikującą posiadaną przez nich wiedzę wokół pojęcia „system ochrony praw człowieka w Polsce”.

Faza realizacyjna

1. Uczniowie indywidualnie zapoznają się z treścią w sekcji „Przeczytaj” i zapisują na kartkach minimum trzy pytania do tekstu. Wybrana osoba zbiera pytania do urny. Następuje podział na pięcioosobowe grupy, każda losuje pytania z puli i przygotowuje odpowiedzi. Zespół, który jest gotowy, zgłasza się i przedstawia rezultaty swojej pracy. Pozostali uczniowie wraz z nauczycielem weryfikują poprawność.

2. Dyskusja na temat katalogu praw człowieka zawartego w Konstytucji RP. Można porównać go z Powszechnej deklaracją praw człowieka uchwalonej przez ONZ. Na koniec wybrana osoba podsumowuje rozmowę.

3. Gra interaktywna. Uczniowie w parach rozwiązują test. Następnie porównują swoje wyniki z rezultatami innych par.

4. Indywidualne wykonanie ćwiczeń 6 i 7 z sekcji „Sprawdź się”. Wspólne omówienie odpowiedzi.

5. Dyskusja: „Czy prawa człowieka w Konstytucji RP są wystarczająco chronione?”. W jej trakcie uczniowie oceniają znaczenie Konstytucji RP dla systemu ochrony praw człowieka w Polsce. Wnioski z dyskusji zapisują w ćwiczeniu nr 2 do multimedium.

Faza podsumowująca

1. Chętne/wybrane osoby rozwijają zdanie: „Na dzisiejszych zajęciach nauczyłem się/nauczyłam się…”.

Praca domowa:

1. Uczniowie wykonują ćwiczenia interaktywne, których nie rozwiązali na zajęciach.

2. Przygotuj kilka pytań dotyczących poruszanych na zajęciach zagadnień, których możesz się spodziewać na kartkówce.

Materiały pomocnicze:

Deklaracja praw człowieka ONZ, unic.un.org.

Konstytucja RP z dnia 2 kwietnia 1997 r., isap.sejm.gov.pl.

Wolności i prawa człowieka w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, red. Marek Chmaj, Warszawa 2016.

Wskazówki metodyczne opisujące różne zastosowania multimedium:

Uczniowie mogą wykorzystać multimedium do przygotowania się do lekcji powtórkowej.