Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
1
Pokaż ćwiczenia:
RlO7cO4DUQoku1
Ćwiczenie 1
Wymyśl pytanie na kartkówkę związane z tematem materiału.
1
Ćwiczenie 1
R1QrafVw5psPx
1. Określenie, czy zastosowany środek, prowadzący do ograniczenia praw jednostki, jest w stanie doprowadzić do uzyskania oczekiwanego celu. Wybór: zasada przydatności, zasada konieczności, zasada proporcjonalności, zasada pomocniczości. 2. Zdecydowanie, czy spośród dostępnych środków pozwalających osiągnąć cel ograniczenia praw jednostki wybrano środek najmniej uciążliwy. Wybór: zasada przydatności, zasada konieczności, zasada proporcjonalności, zasada pomocniczości. 3. Zbadanie, czy korzyści wynikające z osiągnięcia celu ograniczenia praw jednostki uzasadniają ciężar nałożony na jednostkę w związku z ograniczeniem jej praw. Wybór: zasada przydatności, zasada konieczności, zasada proporcjonalności, zasada pomocniczości. (Uzupełnij).
2
Ćwiczenie 2

Zapoznaj się z tekstem źródłowym i wykonaj polecenie.

1
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 kwietnia 1997 roku

Art. 51

  1. Nikt nie może być obowiązany inaczej niż na podstawie ustawy do ujawniania informacji dotyczących jego osoby. (…)

Art. 58

  1. Każdemu zapewnia się wolność zrzeszania się. (…)

Art. 65

  1. Każdemu zapewnia się wolność wyboru i wykonywania zawodu oraz wyboru miejsca pracy.

1 Źródło: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 kwietnia 1997 roku, dostępny w internecie: sejm.gov.pl [dostęp 17.08.2020 r.].
RuCasjVczt2US
Podaj numer artykułu Konstytucji RP, który zawiera prawo polityczne. (Uzupełnij).
RcFeCoDq4pMBg
Zaznacz odpowiedź najbliższą twojej. Przekonaj się, czy jest poprawna. Możliwe odpowiedzi: 1. art. 51, 2. art. 58, 3. art. 65
21
Ćwiczenie 3

Zapoznaj się z tekstem źródłowym i wykonaj polecenie.

1
Jadwiga Potrzeszcz Filozoficzne podstawy praw człowieka w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 roku

Konstytucja RP z 2 IV 1997 r., wychodząc naprzeciw oczekiwaniom społecznym, wiele miejsca poświęciła unormowaniu pozycji jednostki w państwie oraz – co istotniejsze – przyjęła prawnonaturalne uzasadnienie podstawowych wolności i praw, czego wyrazem jest nie tylko odwołanie się do przyrodzonej godności człowieka w preambule, ale przede wszystkim treść art. 30 Konstytucji. Głosi on, że „przyrodzona i niezbywalna godność człowieka stanowi źródło wolności i praw człowieka i obywatela”. Uznanie godności osoby ludzkiej za podstawę praw człowieka rozstrzyga problem relacji jednostki do władzy państwowej i odwrotnie. Oznacza odejście od kolektywistycznej koncepcji praw jednostki na rzecz podejścia indywidualistycznego.

cw Źródło: Jadwiga Potrzeszcz, Filozoficzne podstawy praw człowieka w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 roku, dostępny w internecie: ojs.tnkul.pl [dostęp 17.08.2020 r.].
R1AF66uiMmmu6
Wyjaśnij, czym różni się kolektywistyczna koncepcja praw człowieka od koncepcji indywidualistycznej. (Uzupełnij).
31
Ćwiczenie 4

Zapoznaj się z tekstem źródłowym i wykonaj polecenie.

1
Kinga Mrowiec System ochrony praw człowieka w Polsce – wybrane instytucje

Międzynarodowe systemy ochrony praw człowieka, mimo cechy samorządności, są związane z systemami krajowymi zasadą subsydiarności. (…)

Państwo posiada własny system ochrony praw człowieka i mechanizmy jego przestrzegania, ale zgodnie z zasadą pomocniczości, jeżeli wszystkie środki krajowe okażą się niewystarczające, istnieje prawo ingerencji wszelkich wspólnot do interwencji.

cyt Źródło: Kinga Mrowiec, System ochrony praw człowieka w Polsce – wybrane instytucje, dostępny w internecie: rsawl.awl.edu.pl [dostęp 17.08.2020 r.].
RvtrlQ3f3cAXX
Rozstrzygnięcie: (Wybierz: tak, nie) Uzasadnienie: (Uzupełnij).
31
Ćwiczenie 5

Zapoznaj się z tekstem źródłowym i wykonaj polecenie.

1
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 kwietnia 1997 roku

Art. 79

  1. Każdy, czyje konstytucyjne wolności lub prawa zostały naruszone, ma prawo, na zasadach określonych w ustawie, wnieść skargę do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie zgodności z Konstytucją ustawy lub innego aktu normatywnego, na podstawie którego sąd lub organ administracji publicznej orzekł ostatecznie o jego wolnościach lub prawach albo o jego obowiązkach określonych w Konstytucji.

1 Źródło: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 kwietnia 1997 roku, dostępny w internecie: sejm.gov.pl [dostęp 17.08.2020 r.].
R1cpfDERqhmpb
Rozstrzygnięcie: (Wybierz: gwarancji formalnych, gwarancji materialnych) Uzasadnienie: (Uzupełnij).
31
Ćwiczenie 6

Zapoznaj się z tekstem źródłowym i wykonaj polecenie.

1
Bartosz Liżewski Europejska filozofia praw człowieka a konstytucyjna formuła obowiązków człowieka i obywatela

Europejska filozofia praw człowieka, marginalizująca w zasadzie aspekt obowiązków człowieka, została odzwierciedlona w polskiej ustawie, choć sformułowanie „marginalizacja” w odniesieniu do przepisów rozdziału II normujących obowiązki byłoby przesadzone. Bardziej adekwatne wydaje się stwierdzenie, że materia ta została ograniczona do minimum.

2 Źródło: Bartosz Liżewski, Europejska filozofia praw człowieka a konstytucyjna formuła obowiązków człowieka i obywatela, dostępny w internecie: pressto.amu.edu.pl [dostęp 17.08.2020 r.].
RUBZcX9nwPVLE
Wyjaśnij, jaki jest stosunek autora tekstu do obowiązków obywateli zapisanych w polskiej konstytucji. (Uzupełnij).
31
Ćwiczenie 7

Zapoznaj się z tekstem źródłowym i wykonaj polecenie.

1
Konstytucyjne podstawy ochrony praw człowieka

Stopień poszanowania praw człowieka niezmiennie stanowi istotne kryterium oceny zakresu ugruntowania struktur demokratycznych. (…)

Podstawowa rola w tym zakresie przypada Konstytucji oraz konstytucyjnym prawom i wolnościom jednostki. Normy zawarte w Konstytucji – jako akcie normatywnym o najwyższej mocy prawnej i największej sile oddziaływania, obejmującym cały porządek prawny – stanowią zasadnicze kryterium oceny z punktu widzenia zgodności z nimi norm ustawowych oraz w aspekcie wyznaczenia zakresu dozwolonych działań ustawodawcy i organów stosujących prawo, wkraczających w sferę określonego uprawnienia jednostki. W rezultacie pierwszorzędne znaczenie uzyskują konstytucyjne reguły dopuszczalności ograniczeń praw człowieka.

3 Źródło: Konstytucyjne podstawy ochrony praw człowieka, dostępny w internecie: wydawnictwo.us.edu.pl [dostęp 17.08.2020 r.].
R10glENcNFpU8
Wyjaśnij, jaką rolę w dziedzinie ochrony praw i wolności pełni konstytucja. (Uzupełnij).
31
Ćwiczenie 8

Zapoznaj się z tekstem źródłowym i wykonaj polecenie.

1
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 kwietnia 1997 roku

Art. 79

1. Każdy, czyje konstytucyjne wolności lub prawa zostały naruszone, ma prawo, na zasadach określonych w ustawie, wnieść skargę do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie zgodności z Konstytucją ustawy lub innego aktu normatywnego, na podstawie którego sąd lub organ administracji publicznej orzekł ostatecznie o jego wolnościach lub prawach albo o jego obowiązkach określonych w Konstytucji.

1 Źródło: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 kwietnia 1997 roku, dostępny w internecie: sejm.gov.pl [dostęp 17.08.2020 r.].
RXlH5M0Xz1tKn
Określ i podaj podmiot i przedmiot skargi konstytucyjnej. (Uzupełnij).