Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby udostępnić materiał Dodaj całą stronę do teczki

Autor: Justyna Szymańska

Przedmiot: Wiedza o społeczeństwie, Wiedza o społeczeństwie 2022

Temat: Jakie dokumenty państwowe gwarantują zachowanie tożsamości mniejszości narodowych

Grupa docelowa:

Szkoła ponadpodstawowa, liceum ogólnokształcące, technikum, zakres podstawowy i rozszerzony

Podstawa programowa:

Zakres rozszerzony

Treści nauczania – wymagania szczegółowe

IV. Aspekty etniczne życia społecznego.

Uczeń:

6) analizuje stan przestrzegania praw mniejszości narodowych i etnicznych w Rzeczypospolitej Polskiej i w wybranym państwie;

Kształtowane kompetencje kluczowe:

 • kompetencje obywatelskie;

 • kompetencje cyfrowe;

 • kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie umiejętności uczenia się;

 • kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji.

Cele operacyjne:

Uczeń:

 • analizuje dokumenty gwarantujące prawa mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce;

 • wyjaśnia pojęcia: tożsamość narodowa, mniejszości narodowe i etniczne;

 • charakteryzuje uprawnienia, które przysługują mniejszościom narodowym i etnicznym w Polsce.

Strategie nauczania:

 • konstruktywizm;

 • konektywizm;

 • lekcja odwrócona.

Metody i techniki nauczania:

 • dyskusja;

 • rozmowa nauczająca z wykorzystaniem ćwiczeń interaktywnych;

 • WebQuest;

 • odwrócona klasa.

Formy pracy:

 • praca indywidualna;

 • praca w grupach;

 • praca całego zespołu klasowego.

Środki dydaktyczne:

 • komputery z głośnikami, słuchawkami i dostępem do internetu;

 • zasoby multimedialne zawarte w e‑materiale;

 • tablica interaktywna/tablica, pisak/kreda;

 • telefony z dostępem do internetu.

Przebieg lekcji

Przed lekcją:

 1. Przed lekcją zespół klasowy zostaje podzielony na grupy. Zadaniem każdej z nich jest przygotowanie prezentacji multimedialnej dotyczącej przydzielonego zagadnienia z sekcji „Przeczytaj”. Zagadnienia:

  – gr. 1 – prawa mniejszości narodowych i etnicznych zagwarantowane w ustawie o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym;
  – gr. 2 – prawa mniejszości narodowych i etnicznych zagwarantowane w kodeksie wyborczym;
  – gr. 3 – prawa mniejszości narodowych i etnicznych zagwarantowane w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
  – gr. 4 – prawa mniejszości narodowych i etnicznych zagwarantowane w ustawie o systemie oświaty;
  – gr. 5 – prawa mniejszości narodowych i etnicznych zagwarantowane w kodeksie pracy
  – gr. 6 – prawa mniejszości narodowych i etnicznych zagwarantowane w ustawie o radiofonii i telewizji;
  – gr. 7 – prawa mniejszości narodowych i etnicznych zagwarantowane w kodeksie karnym.

Faza wstępna:

 1. Wprowadzenie uczniów w temat lekcji: „Jakie dokumenty państwowe gwarantują zachowanie tożsamości mniejszości narodowych” i omówienie celów zajęć.

 2. Uczniowie w parach odpowiadają na pytania dotyczące przedstawionego tematu lekcji:
  – Czego chcą się dowiedzieć?
  – Co ich interesuje?
  Zapisują odpowiedzi na kartce.

Faza realizacyjna:

 1. Przedstawienie uczniowskich prezentacji. Po każdej z nich następuje omówienie: uczniowie mogą zadawać pytania prelegentom, weryfikować i uzupełniać informacje.

 2. Dyskusja na temat, czy polskie państwo w wystarczającym stopniu umożliwia zachowanie tożsamości narodowej i etnicznej mniejszościom. Chętne/wybrane osoby przedstawiają wnioski.

 3. Praca z materiałem zamieszczonym w sekcji „Prezentacja multimedialna”. Uczniowie zapoznają się z treścią materiału i robią notatki. Następnie dzielą się na grupy i wyszukują w zasobach internetowych strony organizacji mniejszości narodowych i etnicznych (elementy WebQuestu). Każdy zespół wybiera jedną organizację i opisuje jej działania. Po zakończeniu pracy przedstawiciele grup dokonują prezentacji na forum.

 4. Uczniowie wykonują ćwiczenia nr 5–8. Nauczyciel nadzoruje poprawność wykonanych zadań, omawiając je wraz z uczniami.

Faza podsumowująca:

 1. Chętni/wybrani uczniowie odpowiadają na pytania zapisane na tablicy na początku zajęć.

 2. Omówienie przebiegu zajęć, wskazanie mocnych i słabych strony pracy uczniów, udzielenie im informacji zwrotnej.

Praca domowa:

 1. Uczniowie wykonują ćwiczenia interaktywne, których nie rozwiązali na zajęciach.

Materiały pomocnicze:

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., prawo.sejm.gov.pl.

Ustawa z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym, isap.sejm.gov.pl.

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny, prawo.sejm.gov.pl.

Konwencja Ramowa o ochronie mniejszości narodowych, sporządzona w Strasburgu dnia 1 lutego 1995 r., isap.sejm.gov.pl.

Stanowisko KRRiT w sprawie audycji dla mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem polskim w publicznej radiofonii i telewizji, krrit.gov.pl.

Wskazówki metodyczne opisujące różne zastosowania multimedium:

 • Uczniowie mogą wykorzystać multimedium z sekcji „Prezentacja multimedialna” jako inspirację do przygotowania własnej prezentacji multimedialnej.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida