Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

Autor: Stanisław Mrozowicz

Przedmiot: historia

Temat: Walki z Prusami i Rosją (IV koalicja antyfrancuska)

Grupa docelowa: III etap edukacyjny, liceum, technikum

Podstawa programowa:

Zakres podstawowy
Treści nauczania – wymagania szczegółowe
Zakres podstawowy
XXIX. Epoka napoleońska. Uczeń:
1) charakteryzuje walkę Francji o dominację w Europie;
Zakres rozszerzony
Treści nauczania – wymagania szczegółowe
XXIX. Epoka napoleońska. Uczeń: spełnia wymagania określone dla zakresu podstawowego, a ponadto:
1) wyodrębnia etapy ekspansji Francji i omawia proces tworzenia kolejnych antynapoleońskich koalicji;

Kształtowane kompetencje kluczowe:

 • kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji;

 • kompetencje cyfrowe;

 • kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie umiejętności uczenia się;

 • kompetencje obywatelskie.

Cele operacyjne:

Uczeń:

 • wymienia okoliczności utworzenia IV koalicji antyfrancuskiej;

 • opisuje rezultaty wojny Napoleona z IV koalicją antyfrancuską;

 • analizuje historię udziału Polaków w wojnie Napoleona I z IV koalicją antyfrancuską.

Strategie nauczania:

 • konstruktywizm,

 • konektywizm.

Metody i techniki nauczania:

 • rozmowa nauczająca z wykorzystaniem ćwiczeń interaktywnych;

 • analiza materiału źródłowego (porównawcza);

 • dyskusja.

Formy zajęć:

 • praca indywidualna,

 • praca w parach,

 • praca w grupach,

 • praca całego zespołu klasowego.

Środki dydaktyczne:

 • komputery z głośnikami i dostępem do internetu,

 • zasoby multimedialne zawarte w e‑materiale,

 • telefony z dostępem do internetu,

 • tablica interaktywna/tablica, pisak/kreda.

Przebieg zajęć:

Przed lekcją:

 1. Przygotowanie do zajęć. Nauczyciel loguje się na platformie i udostępnia uczniom e‑materiał „Walki z Prusami i Rosją (IV koalicja antyfrancuska)”. Prosi uczestników zajęć o zapoznanie się z tekstem w sekcji „Przeczytaj” i multimedium w sekcji „Animacja + Sprawdź się” tak, aby podczas lekcji mogli w niej aktywnie uczestniczyć i wykonywać polecenia.

 2. Nauczyciel poleca uczniom przygotowanie prezentacji na podstawie informacji zawartych w sekcji „Przeczytaj” oraz animacji dotyczącej bitew pod Jeną i Auerstedt.

Faza wstępna:

 1. Nauczyciel wyświetla temat i cele zajęć. Krótko omawia planowany przebieg lekcji.

 2. Raport z przygotowań. Nauczyciel za pomocą dostępnego w panelu użytkownika raportu sprawdza przygotowanie uczniów do lekcji, m.in. kto zapoznał się z udostępnionym e‑materiałem. Prowadzący zadaje uczniom pytanie o umiejscowienie tematu lekcji w czasie. Pyta: W jakim okresie się znajdujemy? Co ważnego działo się wcześniej? Uczniowie powinni wskazać m.in. na dojście Napoleona Bonapartego do władzy i trzy wcześniejsze koalicje antyfrancuskie zawiązane przez państwa europejskie.

Faza realizacyjna:

 1. Nauczyciel przypomina o prezentacjach przygotowanych przez uczniów przed lekcją. Poleca wybranej osobie (lub ochotnikowi) zaprezentowanie swojej pracy przed resztą klasy. Po prezentacji uczniowie krótko dyskutują o prezentacji, dodają informacje, które ich zdaniem warto uwzględnić. Prowadzący może korygować odpowiedzi i uzupełniać informacje.

 2. Praca z multimedium („Mapa interaktywna”). Uczniowie pracują w parach. Analizują treść polecenia nr 2: „Zapoznaj się z treścią mapy interaktywnej. Przeanalizuj trasę, jaką przeszły wojska francuskie, oraz zasięg wpływów Napoleona I po zakończeniu wojny z IV koalicją. Jakie były dalekosiężne skutki zakończonej wojny Napoleona I z IV koalicją antyfrancuską?”, dyskutują, a następnie zapisują wnioski. Wybrane grupy omawiają swoje rozwiązanie i spostrzeżenia na forum klasy.

 3. W podobny sposób uczniowie w parach opracowują polecenie nr 2, wymieniając czynniki, które zadecydowały o zwycięstwie Napoleona I nad IV koalicją.

 4. Utrwalanie wiedzy i umiejętności. Nauczyciel poleca, aby uczniowie odliczyli do sześciu i dzieli uczniów na grupy. Każda z grup wykonuje po dwa wskazane przez prowadzącego ćwiczenia z sekcji „Animacja + Sprawdź się” (grupy 1 i 4 – ćwiczenia 1 i 4; grupy 2 i 5 – ćwiczenia 2 i 5; grupy 3 i 6 – ćwiczenia 3 i 6). Wspólnie weryfikują odpowiedzi, nauczyciel udziela uczniom informacji zwrotnej.

Faza podsumowująca:

 1. Nauczyciel wyświetla na tablicy temat lekcji i cele zawarte w sekcji „Wprowadzenie”. W kontekście ich realizacji następuje omówienie ewentualnych problemów z rozwiązaniem poleceń dołączonych do mapy interaktywnej oraz ćwiczeń z sekcji „Animacja + Sprawdź się”.

 2. Prowadzący omawia przebieg zajęć i ocenia pracę uczniów, wskazując jej mocne i słabe strony. Ocenia również przedstawioną na początku lekcji uczniowską prezentację.

Praca domowa:

 1. Wykonaj ćwiczenia 7 i 8 z sekcji „Animacja + Sprawdź się”.

 2. (Dla uczniów chętnych) Wróć do animacji dotyczącej bitew pod Jeną i Auerstedt i wykonaj dołączone do niej polecenia.

Materiały pomocnicze:

Manfred A, Napoleon Bonaparte, tłum. A. Szymański, Warszawa 1980.

Zahorski A., Napoleon, Warszawa 1982.

Krasuski J., Historia Niemiec, Wrocław 2008

Nieuważny A., My z Napoleonem, Wrocław 1999.

Wskazówki metodyczne:

Uczniowie mogą zapoznać się przed lekcją z sekcją „Mapa interaktywna”, aby przygotować się do późniejszej pracy.