Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
Polecenie 1

Zapoznaj się z poniższą animacją, a następnie wykonaj kolejne polecenia.

RWxET7WHZI0YH
Film nawiązujący do treści materiału - opisuje bitwę pod Jeną.
Polecenie 2

Wymień błędy armii pruskiej, które doprowadziły do jej przegranej.

RvOwnkIFOV7Im
Wymyśl pytanie na kartkówkę związane z tematem materiału.
Polecenie 3

Opisz przebieg bitew pod Jeną i Auerstedt, dzieląc je na wyraźne etapy.

Rrv1ifCvkcwEf
Wybierz jedno nowe słowo poznane podczas dzisiejszej lekcji i ułóż z nim zdanie.
1
Pokaż ćwiczenia:
1
Ćwiczenie 1

Wskaż właściwe dokończenie zdania.

RWAS4e6kPrvGx
Na dowódcę dywersji na tyłach Prusaków wskazał Napoleon Możliwe odpowiedzi: 1. Józefa Wybickiego., 2. Jana Henryka Dabrowskiego., 3. Józefa Zajączka., 4. Jana Henryka Wołodkowicza.
1
Ćwiczenie 2

Uzupełnij rubryki tabeli, przeciągając odpowiednie pojęcie.

R8GStf2UYfo9c
Wyjaśnij pojęcia: tyraliera, kawaleria ciężka, blokada kontynentalna.
1
Ćwiczenie 3

Wskaż właściwe dokończenie zdania.

R1QHVKgpKOWSp
Na mocy pokoju w Tylży Możliwe odpowiedzi: 1. Rosja uznała utworzenie Księstwa Warszawskiego., 2. Wolne Miasto Gdańsk znalazło się pod protektoratem Rosji., 3. Prusy zrzekły się ziem pierwszego i części trzeciego rozbioru Polski., 4. Zlikwidowane zostało Wolne Miasto Gdańsk.
2
Ćwiczenie 4

Dopasuj opisy do wydarzeń.

R1DnxJwlbaEaj
Dopasuj opisy do wydarzeń: 1. pierwsza bitwa Napoleona I z IV koalicją 2. decydująca bitwa stoczona przez Napoleona I w wojnie z IV koalicją 3. dekret wprowadzający blokadę gospodarczą 4. dokument potwierdzający utworzenie Księstwa Warszawskiego Możliwe odpowiedzi: 1. Wielka Brytania, 2. traktat pokojowy w Tylży, 3. bitwa pod Jeną, 4. bitwa pod Frydlandem
21
Ćwiczenie 5

Zaznacz, które z podanych stwierdzeń jest prawdziwe, a które fałszywe.

R1Guou6DBYvOU
Które z podanych stwierdzeń są prawdziwe: 1. Armia rosyjska wypchnęła z Warszawy armię Napoleona I. 2. Polacy zapoczątkowali swój udział w wojnie między Francją a IV koalicją od momentu wejścia Napoleona do Wielkopolski.
211
Ćwiczenie 6

Zapoznaj się z podanymi źródłami i wykonaj polecenia.

Źródło A

Fragment wywiadu z Patrycjuszem Malickim, historykiem i autorem książek o tematyce napoleońskiej

Napoleon przez dzień 14 października był przekonany (albo sprawiał takie wrażenie), że toczy bitwę z główną armia pruską, którą dowodzi ks. brunszwicki i sam król Fryderyk Wilhelm III. Nawet po zwycięstwie pod Jeną nie dawał wiary zeznaniom wziętych do niewoli jeńców, iż armia główna wycofała się w kierunku północno‑wschodnim, a przeciw niemu walczył tylko korpusy ks. Hohenlohego  i Rüchela.

c Cytat za: Artykuł O bitwach pod Jeną i Auerstädt… – wywiad z Patrycjuszem Malickim, historykiem i autorem książek o tematyce napoleońskiej, 2017, veritasdehistoria.wordpress.com .

Źródło B

8 lutego 1807 r. […] stoczono jedną z najkrwawszych bitew w dziejach świata. Na polu bitwy poległo i zostało rannych 27 tys. Rosjan, 3 tys. Prusaków i 20 tys. Francuzów.

c1 Cytat za: Artykuł Cesarz w szoku, S. Leśniewski, Polityka, nr 6/2007 .

Źródło C

Fragment opracowania historycznego

[…] stoczona 14 czerwca 1807 roku niedaleko [...] około 43 km na południowy wschód od Królewca, prawie na granicy z Rosją. Była to jedna z najważniejszych bitew wojen napoleońskich […]. Bitwa ta była toczona pomiędzy siłami Imperium Francji a Imperium Rosji. Po prawie 23 godzinach walki, francuskie oddziały dowodzone przez Napoleona, zdołały odnieść decydujące zwycięstwo nad armią rosyjską dowodzoną przez generała Bennigsena.

c2 Cytat za: Artykuł Bitwa pod Frydlandem, szkolnictwo.pl.

Źródło D

Fragment wywiadu z Patrycjuszem Malickim, historykiem i autorem książek o tematyce napoleońskiej

Davout, którego zadanie […] polegało na wyjściu na tyły armii pruskiej, […] musiał stawić czoła niemal dwukrotnie liczniejszej od jego korpusu pruskiej armii głównej, która próbowała wymknąć się z pułapki Napoleona. Dla cesarza bitwa […] była więc całkowitym zaskoczeniem – nie przewidział takiego obrotu spraw – i tym samym naraził marsz. Davouta na walkę ze znacznie przeważającym przeciwnikiem.

c Cytat za: Artykuł O bitwach pod Jeną i Auerstädt… – wywiad z Patrycjuszem Malickim, historykiem i autorem książek o tematyce napoleońskiej, 2017, veritasdehistoria.wordpress.com .
R1eCJmKPq8Skj
Dokończ zdanie – uzupełnij lukę. Bitwa pod Jeną została opisana w tekście oznaczonym literą (uzupełnij).
RuDUkdqxxyzDL
(Uzupełnij).
311
Ćwiczenie 7

Zapoznaj się z podanymi źródłami i wykonaj polecenia.

Źródło A

Historia. Od odkryć geograficznych do I wojny światowej. Ćwiczenia ze źródłami

Legiony z wojsk austriackich w niewolę zabranych w różnych bitwach […] składały się, w mniejszej ich daleko liczbie ze zbiegów. Jeńcy ci po kilka lat we Francji zamieszkiwali […], namawiani przez oficerów polskich wysłanych do zbierania nowo zaciężnych, chociaż przymuszani nie byli […], chętnie przyjmowali służbę, robiąc ofiarę z pomyślnego dla nich we Francji pobytu.

c4 Źródło: [w:] Tadeusz Mosiek, Historia. Od odkryć geograficznych do I wojny światowej. Ćwiczenia ze źródłami, Poznań 2004/98.

Źródło B

Wybór źródeł. Historia. Czasy nowożytne do 1815 roku

Polacy!

Napoleon Wielki […] wchodzi w trzykroć sto tysięcy wojska do Polski […], starajmy się być godnymi jego wspaniałości.

[…]

Polacy! Od Was więc zawisło istnieć i mieć ojczyznę […].

c5 Źródło: Wybór źródeł. Historia. Czasy nowożytne do 1815 roku, oprac. W. Łazuga, s. 88.
Ru2jDJPc6tSgu
Rozstrzygnij, czy oba teksty odnoszą się do tego samego wydarzenia. Tak Nie
RokC3vhUS0DsA
Odpowiedź uzasadnij, odwołując się do treści źródeł oraz własnej wiedzy. (Uzupełnij).
31
Ćwiczenie 8

Uzasadnij, że wojna Napoleona I z IV koalicją antyfrancuską miała wpływ na sprawę polską.

RfLLfnhm7SzxF
Wykonaj ćwiczenie zgodnie z poleceniem.