Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

Autor: Grażyna Kiełczykowska

Przedmiot: Matematyka

Temat: Podobieństwo brył

Grupa docelowa:

III etap edukacyjny, liceum ogólnokształcące, technikum, zakres rozszerzony

Podstawa programowa:

X. Stereometria.

Zakres podstawowy. Uczeń:

6) oblicza objętości i pola powierzchni graniastosłupów, ostrosłupów, walca, stożka i kuli, również z wykorzystaniem trygonometrii i poznanych twierdzeń;

7) wykorzystuje zależność między objętościami brył podobnych

Kształtowane kompetencje kluczowe:

 • kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji;

 • kompetencje matematyczne oraz kompetencje w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii;

 • kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie umiejętności uczenia się.

Cele operacyjne:

Uczeń:

 • sprawdza, czy bryły są podobne;

 • oblicza skalę podobieństwa brył podobnych;

 • oblicza długości odcinków w bryłach wykorzystując ich podobieństwo.

Strategie nauczania:

 • konstruktywizm.

Metody i techniki nauczania:

 • pogadanka,

 • analiza pomysłów,

 • burza mózgów.

Formy pracy:

 • praca indywidualna,

 • praca w grupach,

 • praca całego zespołu.

Środki dydaktyczne:

 • przykłady różnych brył o tym samym kształcie o różnych rozmiarach,

 • komputery z dostępem do internetu,

 • projektor multimedialny,

 • e‑podręcznik,

 • arkusze papieru, pisaki.

Przebieg lekcji

Faza wstępna:

 • Wprowadzenie do lekcji. Przypomnienie definicji figur podobnych.

 • Poszukanie przykładów figur podobnych.

 • Odpowiedź na pytanie, kiedy bryły będą podobne.

Faza realizacyjna:

 • Pokazanie uczniom różnych brył o podobnych kształtach.

 • Chętni uczniowie mierzą odpowiednie odcinki, tak aby je porównać. Odpowiadają na pytanie, czy odcinki są proporcjonalne.

 • Podanie definicji brył podobnych.

 • Uczniowie w parach oglądają przykłady brył, które są umieszczone w medium bazowym. Obliczają stosunek odpowiednich odcinków, sprawdzają, czy jest taki sam. Odpowiadają na pytanie, czy bryły są podobne.

Faza podsumowująca:

 • Rozwiązanie testu sprawdź się, w którym zadania są zamknięte.

 • Wspólna analiza odpowiedzi.

Praca domowa:

Rozwiązanie zadań otwartych z sekcji Sprawdź się.

Materiały pomocnicze:

Wskazówki metodyczne:

Uczeń może wykorzystać bryły z medium bazowego do obliczenia pól i objętości brył.