Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

Autor: Martyna Wojtowicz

Przedmiot: Historia

Temat: Śmierć wrogom rewolucji. Terror lat 1793‑1794

Grupa docelowa:

Szkoła ponadpodstawowa, liceum ogólnokształcące, technikum

Podstawa programowa:

zakres rozszerzony

XXV. Rewolucje XVIII w.

Uczeń: spełnia wymagania określone dla zakresu podstawowego, a ponadto:

2. charakteryzuje etapy rewolucji francuskiej i wyjaśnia specyfikę okresu jakobińskiego;

Kształtowane kompetencje kluczowe:

 • kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji;

 • kompetencje cyfrowe;

 • kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie umiejętności uczenia się;

 • kompetencje obywatelskie.

Cele operacyjne:

Uczeń:

 • tłumaczy, jak to się stało, że w niespełna rok zgilotynowano tylu ludzi, ile liczy niejedno małe miasto;

 • wyjaśnia, w jaki sposób można manipulować opinią publiczną;

 • analizuje, dlaczego we Francji rok 1792 zamieniono na rok 1, a siedmiodniowy tydzień na dziesięciodniową dekadę.

Strategie nauczania:

 • konstruktywizm;

 • konektywizm.

Metody i techniki nauczania:

 • rozmowa nauczająca z wykorzystaniem ćwiczeń interaktywnych;

 • analiza materiału źródłowego (porównawcza);

 • dyskusja.

Formy pracy:

 • praca indywidualna;

 • praca w parach;

 • praca w grupach;

 • praca całego zespołu klasowego.

Środki dydaktyczne:

 • komputery z głośnikami, słuchawkami i dostępem do internetu;

 • zasoby multimedialne zawarte w e‑materiale;

 • tablica interaktywna/tablica, pisak/kreda;

 • telefony z dostępem do internetu.

Przebieg lekcji

Faza wstępna:

 1. Nauczyciel wyświetla na tablicy zawartość sekcji „Wprowadzenie”, przedstawia temat oraz cele zajęć, omawiając lub ustalając razem z uczniami kryteria sukcesu.

 2. Nauczyciel inicjuje rozmowę wprowadzającą w temat lekcji.

Faza realizacyjna:

 1. Praca z tekstem. Nauczyciel poleca, aby uczniowie indywidualnie zapoznali się z treścią w sekcji „Przeczytaj” dotyczącą terroru jakobińskiego i eliminowania przez jakobinów przeciwników. Każdy uczestnik zajęć podczas cichego czytania wynotowuje najważniejsze kwestie poruszone w tekście. Następnie wybrani uczniowie odczytują na głos swoje notatki. Pozostali mogą zadawać pytania i weryfikować przedstawione informacje.

 2. Nauczyciel prosi, aby wskazana osoba (albo ochotnik) zapisała na tablicy najważniejsze wydarzenia oraz etapy terroru jakobińskiego.

 3. Praca z multimedium. Nauczyciel odtwarza uczniom animację prezentującą republikański kalendarz i święta. Czyta polecenie 1 „Opisz w 4‑5 zdaniach, jak zmieniło się życie codzienne przeciętnego Francuza po wprowadzeniu republikańskich świąt i nowego kalendarza” i poleca uczniom, aby wykonali je w parach. Wybrana osoba prezentuje propozycję odpowiedzi, a pozostali uczniowie ustosunkowują się do niej. Nauczyciel w razie potrzeby uzupełnia ją, udziela też uczniom informacji zwrotnej.

 4. W kolejnym kroku nauczyciel zadaje uczniom pytania: Jakie wartości władze rewolucyjne promowały za pośrednictwem nowych obyczajów? Dlaczego je wprowadzano? I czy działaniawładz przyniosły oczekiwane efekty? Uczniowie krótko dyskutują i zapisują wnioski w formie notatki.

 5. Uczniowie wykonują indywidualnie ćwiczenia nr 1‑3, a następnie sprawdzają rozwiązanie z innym uczniem. Konsultują swoje rozwiązania z inną parą uczniów i ustalają jedną wersję odpowiedzi. Wskazany uczeń przedstawia uzgodnione odpowiedzi. Po wykonaniu zadania nauczyciel wyświetla na tablicy wybrane odpowiedzi i następuje ich omówienie.

 6. Uczniowie wykonują w grupie ćwiczenia nr 4‑6, po wykonaniu każdego ćwiczenia i uzgodnieniu przez każdą grupę wspólnego oraz jednoznacznego wyboru następuje omówienie rezultatów na forum klasy.

Faza podsumowująca:

 1. Omówienie ewentualnych problemów z rozwiązaniem ćwiczeń i poleceń z sekcji „Sprawdź się”.

 2. Wybrany uczeń podsumowuje zajęcia, zwracając uwagę na nabyte umiejętności.

 3. Nauczyciel omawia przebieg zajęć, wskazuje mocne i słabe strony pracy uczniów.

Praca domowa:

Wykonaj w domu ćwiczenia nr 7 i 8.

Materiały pomocnicze:

J. Baszkiewicz, Maksymilian Robespierre, Wrocław 1976.

J. Baszkiewicz, Historia Francji, Wrocław 1999.

J. Baszkiewicz, S. Meller, Rewolucja francuska 1789‑1794: społeczeństwo obywatelskie, Warszawa 1983.

A. Chwalba, Historia powszechna. Wiek XIX, Warszawa 2012.

Wskazówki metodyczne:

 • Uczniowie mogą zapoznać się przed lekcją z sekcją „Animacja”, aby przygotować się do późniejszej pracy.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida