Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby udostępnić materiał Dodaj całą stronę do teczki

Autorka: Małgorzata Krzeszowska

Przedmiot: wiedza o społeczeństwie

Temat: Międzynarodowe wysiłki na rzecz zwalczania terroryzmu

Grupa docelowa: III etap edukacyjny, liceum, technikum, zakres podstawowy i rozszerzony

Podstawa programowa:

Zakres podstawowy

VII. Współczesne stosunki międzynarodowe.

Uczeń:

5) wyjaśnia źródła współczesnego terroryzmu oraz przedstawia różne organizacje terrorystyczne i sposoby oraz przykłady ich działania.

Zakres rozszerzony

XIII. Ład międzynarodowy.

Uczeń:

7) charakteryzuje wpływ globalnych korporacji na współczesną politykę, gospodarkę i społeczeństwo.

Kształtowane kompetencje kluczowe:

 • kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji;

 • kompetencje cyfrowe;

 • kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie umiejętności uczenia się;

 • kompetencje obywatelskie.

Cele operacyjne:

Uczeń:

 • definiuje pojęcie terroryzmu;

 • omawia działania podejmowane przez społeczność międzynarodową w walce z terroryzmem;

 • ocenia zakres działań społeczności międzynarodowej w walce z terroryzmem.

Strategie nauczania:

 • konstruktywizm.

Metody i techniki nauczania:

 • rozmowa nauczająca;

 • metoda kuli śnieżnej;

 • mapa myśli;

 • debata „za i przeciw”.

Formy zajęć:

 • praca indywidualna;

 • praca w parach;

 • praca w grupach;

 • praca całego zespołu klasowego.

Środki dydaktyczne:

 • komputery z głośnikami i dostępem do internetu, słuchawki;

 • zasoby multimedialne zawarte w e‑materiale;

 • tablica interaktywna/tablica, pisak/kreda.

Przebieg zajęć:

Faza wstępna

1. Podanie tematu i celów lekcji.

2. Uczniowie definiują pojęcie terroryzmu. Definicję tworzą najpierw w parach, potem łączą się w czwórki i ósemki w celu skonsultowania wyników pracy. Na koniec wspólnie wybierają najlepszą definicję.

Faza realizacyjna

1. Uczniowie tworzą na tablicy mapę myśli dotyczącą terroryzmu. Szczególną uwagę zwracają na przedstawienie źródeł współczesnego terroryzmu oraz przedstawiają przykłady organizacji terrorystycznych i sposoby ich działania.

2. Następnie zapoznają się z treścią lekcji i na mapie myśli dopisują działania, jakie społeczność międzynarodowa podejmuje w walce z terroryzmem.

3. Uczniowie zapoznają się z multimedium i wykonują związane z nim ćwiczenia.

4. Na podstawie powyższej wiedzy uczniowie dzielą się na dwie grupy i przygotowują się do debaty za i przeciw: czy działania międzynarodowe są wystarczające w walce z terroryzmem? Jedna grupa przygotowuje argumenty „za”, a druga „przeciw”.

5. Następuje debata. Uczniowie siadają naprzeciwko siebie i dyskutują. Na koniec nauczyciel pyta się, czy kto chce zmienić grupę i daje na to czas. Następnie wybrana osoba podsumowuje debatę.

Faza podsumowująca

1. Uczniowie wykonują ćwiczenia 1–3.

2. Uczniowie oceniają swoje zaangażowanie na zajęciach, a nauczyciel wpisuje wybranym osobom oceny.

Praca domowa:

Uczniowie wykonują pozostałe e‑ćwiczenia.

Materiały pomocnicze:

Blin Arnaud, Gérard Chaliand (red.), Historia terroryzmu. Od starożytności do Da’isz, Warszawa 2020.

Wskazówki metodyczne opisujące różne zastosowania multimedium:

Informacje na temat działań dotyczących zapobiegania i walce z terroryzmem mogą posłużyć do wykonania plakatów „Czy terroryzm jest zagrożeniem dla Polski?”

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida