Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

Autor: Dawid Tarczyński

Przedmiot: wiedza o społeczeństwie

Temat: Instytucje prawne prawa rodzinnego w RP

Grupa docelowa: III etap edukacyjny, liceum, technikum, zakres podstawowy, zakres rozszerzony

Podstawa programowa:

Zakres podstawowy

V. Prawo w Rzeczypospolitej Polskiej.

Uczeń:

6) wyjaśnia podstawowe instytucje prawne prawa rodzinnego w Rzeczypospolitej Polskiej (małżeństwo, wspólnota majątkowa, prawa i obowiązki rodziców oraz dziecka, w tym pełnoletniego, obowiązek alimentacyjny).

Zakres rozszerzony

XI. System prawa w Rzeczypospolitej Polskiej.

Uczeń:

17) wyjaśnia instytucje prawne prawa rodzinnego w Rzeczypospolitej Polskiej (intercyza; rozwód, separacja; pokrewieństwo i powinowactwo; przysposobienie).

Kształtowane kompetencje kluczowe:

 • kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji;

 • kompetencje cyfrowe;

 • kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie umiejętności uczenia się;

 • kompetencje obywatelskie.

Cele operacyjne:

Uczeń:

 • wyjaśnia, czym jest pokrewieństwo i powinowactwo;

 • charakteryzuje instytucję przysposobienia;

 • porównuje rozwód i separację;

 • analizuje, czym jest intercyza.

Strategie nauczania:

 • konstruktywizm;

 • konektywizm.

Metody i techniki nauczania:

 • dyskusja;

 • burza mózgów;

 • mapa myśli;

 • rozmowa nauczająca z wykorzystaniem multimedium.

Formy zajęć:

 • praca indywidualna;

 • praca całego zespołu klasowego.

Środki dydaktyczne:

 • komputery z głośnikami i dostępem do internetu, słuchawki;

 • zasoby multimedialne zawarte w e‑materiale;

 • tablica interaktywna/tablica, pisak/kreda.

Przebieg zajęć:

Faza wstępna

1. Uczniowie w formie burzy mózgów ustalają, co im kojarzy się z pojęciami:

 • pokrewieństwo, powinowactwo i adopcja;

 • rozwód i separacja;

 • intercyzę.

Odpowiedzi są zapisywane na tablicy przez wybraną osobę w postaci mapy myśli.

2. Przedstawienie tematu i celów zajęć.

Faza realizacyjna

1. Wprowadzenie nauczyciela – omówienie na bazie utworzonej przez uczniów mapy myśli:

 • czym jest pokrewieństwo i powinowactwo (wraz z wyjaśnieniem, jak obliczamy stopnie pokrewieństwa i powinowactwa);

 • instytucji adopcji;

 • na zasadzie porównawczej rozwodu i separacji;

 • czym jest intercyza.

2. Zostaje przeprowadzona dyskusja na temat: Czy najlepszym rozwiązaniem problemów małżeńskich jest rozwód lub separacja?

3. Sporządzenie notatki z lekcji z podziałem na najważniejsze informacje dotyczące:

 • pokrewieństwa i powinowactwa;

 • przysposobienia;

 • rozwodu i separacji;

 • intercyzy.

Faza podsumowująca

1. Rozwiązanie gry interaktywnej.

2. Wykonanie ćwiczeń do multimedium (1–3).

Praca domowa:

Wykonanie ćwiczeń z modułu „Sprawdź się” (1–8).

Materiały pomocnicze:

Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy, isap.sejm.gov.pl.

Wskazówki metodyczne opisujące różne zastosowania multimedium:

Multimedium może być wykorzystane do lekcji powtórzeniowej lub jako materiał do przygotowania prezentacji multimedialnej o instytucjach prawnych prawa rodzinnego w RP.