Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Zaloguj się aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby udostępnić materiał Dodaj całą stronę do teczki

Autor: Tomasz Malinowski

Przedmiot: Wiedza o społeczeństwie

Temat: Zasady życia społecznego w opisie socjologicznym

Grupa docelowa:

Szkoła ponadpodstawowa, liceum ogólnokształcące, technikum, zakres rozszerzony

Podstawa programowa:

Zakres rozszerzony

I. Człowiek w społeczeństwie. Uczeń:

1) charakteryzuje klasyczne koncepcje osobowości.

Kształtowane kompetencje kluczowe:

 • kompetencje obywatelskie;

 • kompetencje cyfrowe;

 • kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie umiejętności uczenia się;

 • kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji.

Cele operacyjne:

Uczeń:

 • identyfikuje główne etapy uspołecznienia jednostek ludzkich;

 • charakteryzuje mechanizm funkcjonowania jednostek ludzkich w zbiorowościach społecznych;

 • analizuje przykładowe ludzkie zachowania, wykorzystując w tym celu klasyczne koncepcje osobowości społecznej.

Strategie nauczania:

 • konstruktywizm;

 • konektywizm.

Metody i techniki nauczania:

 • dyskusja;

 • rozmowa nauczająca z wykorzystaniem ćwiczeń interaktywnych;

 • burza mózgów;

 • mapa myśli.

Formy pracy:

 • praca indywidualna;

 • praca w parach;

 • praca całego zespołu klasowego.

Środki dydaktyczne:

 • komputery z głośnikami, słuchawkami i dostępem do internetu;

 • zasoby multimedialne zawarte w e‑materiale;

 • tablica interaktywna/tablica, pisak/kreda;

 • telefony z dostępem do internetu.

Przebieg lekcji

Faza wstępna:

 1. Burza mózgów – odpowiedź na pytanie: „Jak widzimy samych siebie?”. Pomysły są zapisywane na tablicy, a po fazie twórczej następuje ich weryfikacja. Następnie uczniowie porównują swoje propozycje z widżetem „Jednostka z punktu widzenia jej biografii…” z sekcji „Przeczytaj”.

 2. Przedstawienie tematu „Zasady życia społecznego w opisie socjologicznym” i celów zajęć.

Faza realizacyjna:

 1. Uczniowie indywidualnie zapoznają się z treścią w sekcji „Przeczytaj” i zapisują w zeszycie minimum pięć pytań do tekstu. Uwaga: każde z pytań musi rozpoczynać się od słowa „dlaczego”. Następnie spacerują po klasie i na umówiony sygnał szukają kogoś do pary, zadają i odpowiadają na pytania sformułowane podczas czytania tekstu.

 2. Uczniowie zapoznają się z medium w sekcji „Audiobook”. Tworzą notatkę w formie mapy pojęć. Następnie wykonują polecenia i ćwiczenia dołączone do materiału.

 3. Dyskusja na temat: „Czy społeczeństwo istnieje realnie, czy też stanowi jedynie konstrukt myślowy jednostek ludzkich wchodzących ze sobą w interakcje?”. Uczniowie przedstawiają swoje argumenty, kontrargumenty i opinie. Na zakończenie chętna/wybrana osoba dokonuje podsumowania.

 4. Uczniowie dobierają się w pary i wykonują ćwiczenia nr 5–8. Następnie konsultują swoje rozwiązania z inną parą uczniów i ustalają jedną wersję odpowiedzi.

Faza podsumowująca:

 1. Omówienie ewentualnych problemów z rozwiązaniem ćwiczeń i poleceń z sekcji „Sprawdź się”.

 2. Chętne/wybrane osoby dokonują podsumowania zajęć ze swojego punktu widzenia.

Praca domowa:

 1. Uczniowie wykonują ćwiczenia interaktywne, których nie rozwiązali na zajęciach.

Materiały pomocnicze:

 • Paweł Rybicki, Struktura społecznego świata, Warszawa 1979.

 • Piotr Sztompka, Marek Kucia (red.), Socjologia. Lektury, Kraków 2005.

 • Piotr Sztompka, Socjologia. Analiza społeczeństwa, Warszawa 2002.

Wskazówki metodyczne opisujące różne zastosowania multimedium:

 • Uczniowie mogą przed lekcją zapoznać się z multimedium z sekcji „Audiobook”, aby aktywnie uczestniczyć w zajęciach i pogłębiać swoją wiedzę.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida