Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

Autor: GroMar.eu

Przedmiot: Informatyka

Temat: Grafika rastrowa – transformacje

Grupa docelowa:

Szkoła ponadpodstawowa, liceum ogólnokształcące, technikum, zakres podstawowy

Podstawa programowa:

Cele kształcenia – wymagania ogólne
II. Programowanie i rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem komputera oraz innych urządzeń cyfrowych: układanie i programowanie algorytmów, organizowanie, wyszukiwanie i udostępnianie informacji, posługiwanie się aplikacjami komputerowymi.
Treści nauczania – wymagania szczegółowe
II. Programowanie i rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem komputera i innych urządzeń cyfrowych.
Zakres podstawowy. Uczeń:
3) przygotowuje opracowania rozwiązań problemów, posługując się wybranymi aplikacjami:
a) projektuje modele dwuwymiarowe i trójwymiarowe, tworzy i edytuje projekty w grafice rastrowej i wektorowej, wykorzystuje różne formaty obrazów, przekształca pliki graficzne, uwzględniając wielkość i jakość obrazów,

Kształtowane kompetencje kluczowe:

 • kompetencje cyfrowe;

 • kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie umiejętności uczenia się;

 • kompetencje matematyczne oraz kompetencje w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii.

Cele operacyjne (językiem ucznia):

 • Wyjaśnisz, na czym polegają złudzenia optyczne.

 • Scharakteryzujesz narzędzia służące do przekształceń obrazu.

 • Wymienisz rodzaje perspektyw.

 • Wykonasz ćwiczenia, utrwalające umiejętności przekształcania obrazów.

Strategie nauczania:

 • konstruktywizm;

 • konektywizm.

Metody i techniki nauczania:

 • dyskusja;

 • rozmowa nauczająca z wykorzystaniem multimedium i ćwiczeń interaktywnych;

 • ćwiczenia praktyczne.

Formy pracy:

 • praca indywidualna;

 • praca w parach;

 • praca w grupach;

 • praca całego zespołu klasowego.

Środki dydaktyczne:

 • komputery z głośnikami, słuchawkami i dostępem do internetu;

 • zasoby multimedialne zawarte w e‑materiale;

 • tablica interaktywna/tablica, pisak/kreda;

 • oprogramowanie Adobe Photoshop CC 2018, GIMP 2.10 lub wybrany odpowiednik.

Przebieg lekcji

Przed lekcją:

 1. Przygotowanie do zajęć. Nauczyciel loguje się na platformie i udostępnia e‑materiał: „Grafika rastrowa – transformacje”. Uczniowie zapoznają się z częścią dotyczącą złudzeń optycznych w sekcji „Przeczytaj” odpowiedniej do programu, z którego korzystają.

Faza wstępna:

 1. Przedstawienie tematu zajęć oraz wspólne z uczniami ustalenie kryteriów sukcesu.

Faza realizacyjna:

 1. Uczniowie zapoznają się z przykładami transformacji opisanymi w sekcji „Przeczytaj” i odtwarzają je na swoich komputerach.

 2. Praca z multimedium. Uczniowie w grupach zapoznają się z treścią multimedium, a następnie wyszukują przykładowe grafiki w sieci wykorzystujące opisane w niej perspektywy. Wyniki prezentują na forum klasy.

 3. Ćwiczenie umiejętności. Uczniowie w parach rozwiązują ćwiczenia 1–5. Nauczyciel w razie potrzeby wyjaśnia ewentualne wątpliwości.

Faza podsumowująca:

 1. Wybrany uczeń podsumowuje zajęcia, zwracając uwagę na nabyte umiejętności, omawia ewentualne problemy podczas rozwiązania ćwiczeń.

Praca domowa:

 1. Uczniowie wykonują ćwiczenia 6, 7 i 8 z sekcji „Sprawdź się”.

Materiały pomocnicze:

 • Oficjalna dokumentacja techniczna dla oprogramowania Adobe Photoshop CC 2018, GIMP 2.10 lub wybranego odpowiednika.

Wskazówki metodyczne:

 • Przykłady zaprezentowane w sekcjach „Przeczytaj – GIMP” oraz „Przeczytaj – Photoshop” można wykorzystać na lekcji innego przedmiotu, np. biologii w dyskusji o tym, jak działa mózg i w jaki sposób widzimy przestrzennie czy plastyki, by analizować dzieła sztuki wykorzystujące iluzję optyczną.