Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

Scenariusz

Autor

Learnetic SA

Temat zajęć

Zasoby wody i ich ochrona

Grupa docelowa

Szkoła gimnazjalna, klasa 3

Szkoła ponadpodstawowa

Ogólny cel kształcenia

Uczeń prezentuje postawę szacunku wobec wszystkich istot żywych oraz odpowiedzialnego i świadomego korzystania z dóbr przyrody.

Kształtowane kompetencje kluczowe

 1. porozumiewanie się w języku ojczystym,

 2. kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo‑techniczne,

 3. umiejętność uczenia się.

Cele operacyjne (szczegółowe)

Uczeń:

 • opisuje zasoby wodne Ziemi

 • wskazuje źródła zanieczyszczeń wody

 • opisuje sposoby oszczędzania wody

 • omawia metody ochrony zasobów wodnych Ziemi

Metody / techniki kształcenia

 • metoda problemowa – odkrywcza

 • prezentacja ustna / multimedialna

 • dyskusja

Formy organizacji pracy

 • indywidualna

 • grupowa

 • zbiorowa

Przebieg lekcji

Faza wprowadzająca:

 1. Czynności organizacyjne.

 2. Przedstawienie celu zajęć. Nauczyciel pyta uczniów, jakie znają przyczyny zanieczyszczeń wody i kto ich zdaniem może tym zanieczyszczeniom przeciwdziałać. Następnie informuje, że podczas lekcji uczniowie dowiedzą się, jaki udział w zanieczyszczaniu wód na Ziemi ma pojedynczy człowiek. Będą także poszukiwać sposobów zmniejszenia ilości tych zanieczyszczeń.

 3. Zapisanie tematu lekcji.

Faza realizacyjna

 1. Nauczyciel dzieli uczniów na siedem grup. Każda grupa losuje jeden z poniższych sposobów wykorzystywania wody przez człowieka:

  1. Chłodzenie urządzeń energetycznych i mechanicznych,

  2. Wypoczynek i rekreacja,

  3. Napój i środek utrzy

   mania higieny,

  4. Element procesów produkcyjnych,

  5. Źródło energii odnawialnej,

  6. Droga masowego transportu towarów,

  7. Surowiec w produkcji: rolnej, spożywczej, chemicznej i innych.

 2. Każdej z grup nauczyciel rozdaje teksty źródłowe dotyczące wylosowanego przez nią tematu.

 3. Następnie nauczyciel informuje uczniów, że ich zadaniem jest przygotowanie na podstawie otrzymanych materiałów źródłowych (http://www.planetaziemia.pan.pl/GRAF_aktual‑2009/Wody.pdf – Woda. Jakim celom służy i jak ją wykorzystywać, http://naszaziemia.pl/wiedza/woda‑kropla‑do‑kropli/ – Fundacja Nasza Ziemi, Woda kropla po kropli, http://iche2002.pl/ – Gospodarka wodna), podręcznika, wiedzy własnej i Internetu odpowiedzi na dwa pytania zasygnalizowane w fazie wprowadzającej lekcji:

  1. W jaki sposób przyczyniam się do zanieczyszczania wody.

  2. Co mogę zrobić, aby zmniejszyć swój udział w zużyciu wody i powstawaniu zanieczyszczeń.

Każda z grup ma przygotować odpowiedzi na powyższe pytania w odniesieniu do wylosowanego sposobu wykorzystania wody. Odpowiedzi mają być przygotowane w formie krótkiej (2–3 minuty) prezentacji ustnej.

Jeżeli istnieje taka techniczna możliwość, uczniowie mogą przygotować prezentacje multimedialne na komputerze. Wówczas będą one prezentowane na ekranie.

 1. Uczniowie przygotowują prezentacje. Nauczyciel podchodzi do każdej grupy. Wyjaśnia niejasności, ukierunkowuje tok myślenia, przy niektórych tematach (szczególnie: źródło energii odnawialnej, droga masowego transportu towarów) podpowiada, jeżeli to konieczne, jakie są przyczyny zanieczyszczeń powstających w tych dziedzinach gospodarki człowieka i jaki jest udział w powstawaniu tych zanieczyszczeń każdego człowieka.

 2. Po upływie czasu wyznaczonego na przygotowanie prezentacji nauczyciel informuje uczniów, że obejrzą teraz film dotyczący ochrony zasobów wodnych naszej planety. W filmie będą zawarte między innymi informacje dotyczące tematów prezentacji każdej z grup.

 3. Uczniowie oglądają film pt. Zasoby wody i ich ochrona. W trakcie projekcji mogą uzupełniać swoje prezentacje informacjami z filmu.

 4. Po zakończeniu projekcji nauczyciel prosi każdą z grup o przedstawienie krótkiej prezentacji na forum klasy. Uczniowie przedstawiają ustnie lub, w wypadku prezentacji multimedialnych, na ekranie przygotowane informacje. Wnioski dotyczące sposobów ograniczenia zużycia i zanieczyszczenia wody przez młodego człowieka, po korekcie merytorycznej nauczyciela, są zapisywane na tablicy. Po zakończeniu wystąpień wszystkich grup zebranie na tablicy wnioski uczniowie zapisują do zeszytu jako notatkę z lekcji.

W wypadku prezentacji multimedialnych wnioski, po korekcie merytorycznej nauczyciela, muszą być od razu po wystąpieniu każdej z grup zapisywane przez uczniów do zeszytu.

Faza podsumowująca

Nauczyciel sprawdza wiedzę uczniów zdobytą na lekcji inicjując dyskusję na temat: Które działania młodych ludzi mogą najbardziej istotnie wpłynąć na ograniczenia zanieczyszczenia wody.

Praca domowa

 1. Uczniowie wykonują indywidualnie ćwiczenia interaktywne stanowiące uzupełnienie do materiału filmowego.

 2. Na podstawie dostępnej literatury i Internetu uczniowie przygotowują krótkie informacje na temat sposobów działania różnych rodzajów oczyszczalni ścieków: chemicznej, biologicznej i mechanicznej, z zaznaczeniem różnic między nimi.

md9567d3dee101197_1

Metryczka

Tytuł

Zasoby wody i ich ochrona.

Temat lekcji z e‑podręcznika, do którego e‑materiał się odnosi

Zasoby wody i ich ochrona.

Przedmiot

Biologia

Etap edukacyjny

Szkoła gimnazjalna, klasa 3

Szkoła ponadpodstawowa

Podstawa programowa

Uczeń:

 • proponuje działania ograniczające zużycie wody i energii elektrycznej oraz wytwarzanie odpadów w gospodarstwach domowych.

Nowa podstawa programowa

Uczeń:

 • wykazuje wpływ działalności człowieka na różnorodność biologiczną.

 • przedstawia istotę zrównoważonego rozwoju

Kompetencje kluczowe

Zalecenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE z 18.12.2006. Kompetencje kluczowe:

 1. porozumiewanie się w języku ojczystym,

 2. kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo‑techniczne,

 3. umiejętność uczenia się.

Cele edukacyjne zgodne z etapem kształcenia

Uczeń:

 • opisuje źródła zanieczyszczeń wody

 • omawia sposoby oszczędzania wody

 • omawia zasady ochrony zasobów wodnych Ziemi w kontekście idei zrównoważonego rozwoju

Powiązania z e‑podręcznikiem

http://www.epodreczniki.pl/reader/c/140129/v/latest/t/student‑canon/m/i0lfXvni0W

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida