Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

Autor: Małgorzata Kosińska‑Pułka

Przedmiot: język polski

Temat: Poetyka reportażu na podstawie wybranych fragmentów tekstów literackich.

Grupa docelowa: III etap edukacyjny, liceum, technikum, zakres podstawowy i rozszerzony

Podstawa programowa:

Zakres podstawowy
Treści nauczania – wymagania szczegółowe
I. Kształcenie literackie i kulturowe.
2. Odbiór tekstów kultury. Uczeń:
1) przetwarza i hierarchizuje informacje z tekstów, np. publicystycznych, popularnonaukowych, naukowych;
2) analizuje strukturę tekstu: odczytuje jego sens, główną myśl, sposób prowadzenia wywodu oraz argumentację;
3) rozpoznaje specyfikę tekstów publicystycznych (artykuł, felieton, reportaż), retorycznych (przemówienie, laudacja, homilia), popularnonaukowych i naukowych (rozprawa); wśród tekstów prasowych rozróżnia wiadomość i komentarz; rozpoznaje środki językowe i ich funkcje zastosowane w tekstach; odczytuje informacje i przekazy jawne i ukryte; rozróżnia odpowiedzi właściwe i unikowe;
III. Tworzenie wypowiedzi.
2. Mówienie i pisanie. Uczeń:
1) zgadza się z cudzymi poglądami lub polemizuje z nimi, rzeczowo uzasadniając własne zdanie;
4) zgodnie z normami formułuje pytania, odpowiedzi, oceny, redaguje informacje, uzasadnienia, komentarze, głos w dyskusji;
10) w interpretacji przedstawia propozycję odczytania tekstu, formułuje argumenty na podstawie tekstu oraz znanych kontekstów, w tym własnego doświadczenia, przeprowadza logiczny wywód służący uprawomocnieniu formułowanych sądów;
11) stosuje zasady poprawności językowej i stylistycznej w tworzeniu własnego tekstu; potrafi weryfikować własne decyzje poprawnościowe;
12) wykorzystuje wiedzę o języku w pracy redakcyjnej nad tekstem własnym, dokonuje korekty tekstu własnego, stosuje kryteria poprawności językowej.
IV. Samokształcenie.
1. rozwija umiejętność pracy samodzielnej między innymi przez przygotowanie różnorodnych form prezentacji własnego stanowiska;
9. wykorzystuje multimedialne źródła informacji oraz dokonuje ich krytycznej oceny;
Zakres rozszerzony
Treści nauczania – wymagania szczegółowe
III. Tworzenie wypowiedzi.
2. Mówienie i pisanie. Uczeń: spełnia wymagania określone dla zakresu podstawowego, a ponadto tworzy spójne wypowiedzi w następujących formach: esej, interpretacja porównawcza, reportaż, felieton.

Kształtowane kompetencje kluczowe

 • kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji;

 • kompetencje w zakresie wielojęzyczności;

 • kompetencje cyfrowe;

 • kompetencje w zakresie świadomości i ekspresji kulturalnej;

 • kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie umiejętności uczenia się.

Cele operacyjne. Uczeń

 • poznaje różne definicje i rodzaje reportaży;

 • analizuje środki językowe używane w reportażu;

 • odróżnia reportaż od tekstów fikcyjnych;

 • rozpoznaje cechy typowe dla gatunku reportażu w różnych jego realizacjach.

Strategie nauczania

 • konstruktywizm.

Metody i techniki nauczania

 • metoda poglądowa;

 • rozmowa kontrolowana;

 • metoda ćwiczeń przedmiotowych;

 • praca z tekstem literackim (analiza i interpretacja).

Formy zajęć

 • praca indywidualna;

 • praca w grupach;

 • praca całego zespołu klasowego;

 • analizowanie utworów;

 • dyskusja;

 • samokształcenie.

Środki dydaktyczne

 • komputery z głośnikami i dostępem do internetu, słuchawki;

 • zasoby multimedialne zawarte w e‑materiale;

 • tablica interaktywna/tablica/ kartka papieru, pisak/kreda;

 • karta pracy;

 • fragmenty filmu;

 • kartki z cytatami.

Przebieg zajęć

Faza wprowadzająca:

1. Uczniowie w ramach samokształcenia z wyprzedzeniem zapoznają się z umieszczonym w e‑materiałach fragmentem filmu Jak napisać reportaż z wykładem Mariusza Szczygła o tym, jak zacząć pisać oraz jaki tytuł nadać opracowywanemu materiałowi. Po wysłuchaniu wykładu, podejmują próbę napisania mini‑reportażu o wybranej sytuacji z codziennego życia w ich najbliższym otoczeniu.

2. Chętni uczniowie prezentują swoje teksty na forum klasy. Wszyscy uczestnicy zajęć wymieniają się uwagami. Oceniają wypowiedzi pod względem aktualności i uniwersalności problematyki i zgodności z wymogami formalnymi gatunku omówionymi w wykładzie przez Mariusza Szczygła.

3. Przedstawienie celu zajęć i podanie tematu.

Faza realizacyjna:

1. Uczniowie wykonują w grupach ćwiczenia analityczne. Nauczyciel dzieli klasę na zespoły, rozdaje kartki z cytatami tekstów i dołączonymi do nich pytaniami. Uczniowie zapoznają się z fragmentami reportaży, analizują je i ustalają odpowiedzi na pytania. Zapisują swoje spostrzeżenia. Po zakończeniu ćwiczenia wskazani uczniowie prezentują efekty pracy zespołu na forum klasy.

Nauczyciel korzysta z umieszczonych w e‑materiałach fragmentów reportaży lub przygotowuje własne propozycje.

Grupa 1)

Uczniowie, analizując fragment umieszczonego w e‑materiałach reportażu Wojciecha Jagielskiego Wieże z kamienia, odpowiadają na pytania o to, jaki cel przyświeca autorowi tekstu i w jaki sposób chce go osiągnąć. Jakimi zabiegami stylistycznymi posłużył się autor?

FRAGMENT DO ANALIZY

Wojciech Jagielski Wieże z kamienia

Rosyjskie wojska bez uprzedzenia przekroczyły stolicę Czeczenii i  powoli suną na południe, w kierunku gór, zajmując kolejne stanice, drogi, mosty i wzgórza. Mówił o tym w telewizji sam premier Rosji Władimir Putin. „To oczywiste, że nasze wojska stoją w Czeczenii. A cóż w tym dziwnego? Są przecież u siebie. Nie ma znaczenia, czy nasi żołnierze są dziś kilometr bliżej, czy dalej. Czeczenia jest przecież częścią Rosji, nie dzielą nas żadne granice, które by trzeba przekraczać”. Wielka wojna nadciągała jak ciemna burzowa chmura, a ja zdążyłem jeszcze przed pierwszymi kroplami. Przekroczyłem granicę, zanim wraz z wybuchem wojny została zamknięta na głucho. Znalazłem się w dobrym miejscu, by wszystkiemu przyjrzeć się z bliska. Niemal na samej scenie. I w dobrym czasie - tuż‑tuż przed rozpoczęciem dramatu. Miałem też przewodnika, tłumacza i opiekuna - Mansura i jego drużynę. Za ustaloną zawczasu opłatę podjęli się nie tylko strzec mnie, ale i wszędzie i do każdego doprowadzić, wszystko ułatwiać, usuwać przeszkody. […] Zdawało się, że nic nie jest już w stanie przeszkodzić, bym stał się naocznym świadkiem historii, bym sam jej doświadczał, zamiast poznawać ją jedynie z cudzych relacji. A przez to moje świadectwo i moja opowieść będą prawdziwe. Prawdziwsze. O to przecież szło. Być jak najbliżej, przekonać się, co jest za zakrętem, dotknąć samemu, sprawdzić, jak to jest naprawdę. Nie po to, żeby coś przeżyć, z czymś się zmierzyć, ale żeby po prostu doświadczyć, wczuć się w rolę, cudzą rolę. A potem zdać z tego sprawę. Jak bowiem ukazać koszmar, samemu go nie przeżywając? A strach? Triumf? Jak opisać ślepy zaułek, jeśli nie oglądało się go nawet z daleka?

q7 Źródło: Wojciech Jagielski, Wieże z kamienia, [w:] 100/XX Antologia polskiego reportażu XX w., t. 2, red. Mariusz Szczygieł, Wołowiec 2014, s. 918.

Grupa 2)

Uczniowie, analizując fragment reportażu Mariusza Szczygła Pani Nieimitacja, odpowiadają na pytania o funkcje zastosowanych w tekście figur stylistycznych

FRAGMENT DO ANALIZY

Mariusz Szczygieł Pani Nieimitacja

Jesteśmy głośni, swobodnie ubrani. Przyjechaliśmy z Zachodu i przemierzamy ulice z wyraźnym nienasyceniem.
Mamy już kubki do herbaty z Kafką.
Mamy koszulki z Kafką.
Mamy zapałki.
Pod pachami niesiemy komiksy z jego życiem i streszczeniem wszystkich dzieł na stu siedemdziesięciu siedmiu stronach. Włóczymy się po dzielnicy żydowskiej, która głównie udaje samą siebie.

Ponad sto lat temu wyburzono tu wszystkie domy, a dziury w ziemi oblano środkiem dezynfekującym. Żydów usunięto, zaś w to miejsce niemieccy i czescy mieszczanie postawili swoje okazałe kamienice. Teraz przystanęliśmy przed domem, w którym się urodził, choć to nie ten sam dom, tylko inny, który go udaje. [...]

Teraz już mamy saszetki cukru z Kafką (!) i wreszcie możemy poczuć się zaspokojeni. Nawet gdyby wszystko okazało się imitacją.

Najbardziej wyrafinowani z nas przyjeżdżają tu wiosną lub jesienią. Może czytali gdzieś, że „Praga mgły wymaga”  i że wtedy jest szansa na połyskujące wilgocią ulice, przytłumione mgłą światło latarń i na taką tajemniczość, jakiej pożądamy, myśląc o Kafce w Pradze. Lato, słońce i upał odbierają temu miastu metafizykę.

Nie mamy pojęcia, że pięć pięter nad nami wciąż żyje jego siostrzenica.
Vĕra S., córka Ottli.
Ma osiemdziesiąt cztery lata i nie jest imitacją.

q8 Źródło: Mariusz Szczygieł, Pani Nieimitacja, [w:] Gottland, Wołowiec 2006, s. 99–100.

2. Wskazywani przez nauczyciela uczniowie odpowiadają na pytania, które losują (pula biletów, numery lub inna forma loterii):

 • Co jest tematem reportażu?

 • Kim jest bohater reportażu?

 • Gdzie się znajduje bohater reportażu?

 • Kiedy rozgrywa się akcja reportażu?

 • Po co powstają reportaże?

3. Uczniowie zapoznają się z fragmentem wypowiedzi Pawła Urbaniaka Obok literatury. Omawiają związki reportażu z literaturą piękną. Samodzielnie wybierają fragmenty reportaży i na ich podstawie wymieniają cechy tekstu, uprawniające do uznania go za przykład dzieła z zakresu literatury pięknej. Swoje odpowiedzi uzasadniają.

Obok literatury

Język reportażu powinien zbliżać się do języka prozy artystycznej. Gatunek ten bardziej nawiązuje językowo i stylistycznie do najdoskonalszych wzorów pisarzy uprawiających prozę fikcjonalną niż do krótkiej informacji prasowej. Ta ostatnia bowiem (jako jednoznacznie przynależna dziennikarstwu) jest zwięzłym przekazem, sygnalizującym jedynie, że dane zdarzenie miało miejsce. O ile informacja prasowa ma charakter sprawozdawczy, o tyle w opowieści reportażowej dochodzi dodatkowo warstwa estetyczna, dzięki której możliwa staje się głębsza komunikacja między nadawcą a odbiorcą, komunikacja rodząca emocje. Ale reportaż jest gatunkiem czerpiącym z literatury także w tym sensie, że narzuca autorowi pewne obowiązki warsztatowe. Należy do nich konieczność szukania formy planowanego tekstu, która pozwoli jak najlepiej opowiedzieć o relacjonowanych zdarzeniach i ujawnić ich różne aspekty, nie tylko aktualne znaczenie. Dlatego też nie ma uniwersalnej formy, w którą można by ująć każdy ciąg dowolnych zdarzeń i nazwać tak powstały tekst reportażem.

Z powodu tych wymagań warsztatowych działalność reporterów możemy określić mianem artystycznej. Choć uprawiają twórczość niefikcjonalną i dokonują – niczym dziennikarze – przekładu wycinka rzeczywistości na wypowiedź słowną, to jednak cele stawiane przed nimi są znacznie bardziej ambitne niż te, których osiąganie jest zadaniem dziennikarzy informacyjnych. Ci ostatni mają bowiem informować, reporterzy natomiast powinni dodatkowo zmuszać do refleksji, grać na czytelniczych emocjach, bawić lub zaskakiwać formą, przekazywać głębszą prawdę niż tylko prawdę faktów. Podczas tworzenia swoich tekstów reporterzy realizują więc bardziej cele i zadania pisarza niż dziennikarza.

01 Źródło: Obok literatury, [w:] Paweł Urbaniak, Jak zostać pisarzem. Podręcznik dla przyszłych autorów, Wrocław 2019.

Faza podsumowująca:

1. Nauczyciel rozdaje uczniom karty pracy. Uczniowie zapoznają się z fragmentem tekstu Urszuli Glensk Gromadzenie dokumentacji. Udzielają odpowiedzi na dołączone do niego pytania.

KARTA PRACY

Urszula Glensk Po Kapuścińskim. Szkice o reportażu

Nawet jeśli obrazy codzienności układają się gładko, a rzeczywistość komponuje się jak opowieść najsprawniejszego fabulanta, to istnieje jeszcze inny problem do pokonania w pracy reportera – trudności dokumentacyjne lub wręcz niemożność odtworzenia sekwencji zdarzeń. To z kolei utrudnia interpretacje i zrozumienie kontekstu zdarzeń i faktycznego znaczenia. Takie problemy dotyczą przede wszystkim reportażu historycznego, szczególnie takiego, który powstaje na podstawie relacji świadków, a opowiadane przez nich wydarzenia są oddalone w czasie. Hanna Krall deklaruje, że nie uzupełnia brakujących scen. Potwierdzają tę strategię przez nią narracje w wielu miejscach rwące się i niedokończone, zawieszone i niedopowiedziane. Taki sposób pisania staje się zresztą charakterystyczny dla reportaży dotyczących Holokaustu. Rekonstrukcje Zagłady wymagają ścisłości. Ważniejsza jest w nich precyzja dokumentu niż iluzja opowieści. Każdy szczegół, który uda się ustalić, ma swoją wartość. Jest efektem żmudnej pracy reporterskiej. Wszelkie inkrustowanie tekstu fikcją przysłaniałoby znaczenie faktów. W tego rodzaju reportażach, lepiej jest jeśli domniemania interpretacyjne i spekulacje są wyraźnie sygnalizowane. […] Podszywanie się pod dokumentalizm wydaje się w tym przypadku niepotrzebne i niestosowne. […] Rekonstrukcja wydarzeń z przeszłości jest utrudniona także z powodu zacierania się pamięci świadków. Hannah Arendt, przysługując się procesowi Eichmanna, zauważyła, że gros świadków wraz z upływem lat traci umiejętność „odróżnienia wydarzeń, jakie miały miejsce w życiu opowiadającego więcej niż szesnaście, a niekiedy i dwadzieścia lat temu” – od rzeczy, które wyczytał, usłyszał lub wymyślił od tamtego momentu”, i konkludowała problemy obserwowanego w Jerozolimie procesu: „trudnościom tym nie sposób było zaradzić”Indeks górny 1. Nie wymaga uzasadnienia, dlaczego dokumentaliści ludobójstwa traktują fotografię szczególnie poważnie. Dotyczy to nie tylko reportaży o Szoah, ale także reakcji z innych katastrof humanitarnych. Przykładem mogą być książki Jeana Hatzfelda o Rwandzie, w których autor przedkłada dokumentalizm nad artystyczny efekt całości. Jego dokumenty zbudowane są przede wszystkim z monologów bohaterów. Wydaje się, że ich autentyzmowi można ufać. Rozmówcy Hatzfelda nie uwodzą językiem, nie tworzą rozbudowanych konstrukcji narracyjnych, bywają chaotyczni. Dbałość o precyzję przekazu powoduje niemal całkowitą rezygnację z gramatycznej konstrukcji oratio obliqua (mowy zależnej), często wykorzystywanej w sprawach reporterskich. Rzetelna rekonstrukcja jest nieodzowna w procesach świadomościowych i w tym sensie reportaże wojenne mają znaczenie pozaliterackie. Wbrew optymistycznym diagnozom artykułowanym po upadku komunizmu, współcześni korespondenci wojenni mieli aż nadto pracy. Wojna bałkańska, rwandyjska, czeczeńska i bliskowschodnia mnożyły potworności, które wciąż czekają na opisanie. […] Skala niektórych konfliktów powoduje, że reportażyści próbują się z nimi zmierzyć przez wiele lat. […] Zbrodnie należą do tego rodzaju nieszczęść, które długo będą przedmiotem zainteresowania pisarzy.

02 Źródło: Urszula Glensk, Po Kapuścińskim. Szkice o reportażu, Kraków 2012.

Zadanie 1.

Jakie zdaniem Urszuli Glensk są zakresy tematyczne autora reportaży? Odpowiedź uzasadnij.

Zadanie 2.

Wyjaśnij, na czym polega znaczenie pamięci, o której pisze Urszula Glensk.

Zadanie 3.

Na podstawie tekstu udziel odpowiedzi na pytania: w jakim celu Urszula Glensk wykorzystała przykład książek o Rwandzie i jak oceniła postępowanie ich autora?

2. Po zakończeniu ćwiczenia uczniowie charakteryzują w dyskusji postępowanie i postawę autorów reportaży. Zapisują wnioski

Zadanie domowe

Nauczyciel formułuje na podstawie e‑materiałów polecenie pracy domowej do wyboru:

1. Zredaguj rejestr najważniejszych zasad pisania reportażu literackiego.

2. Zaplanuj pracę nad reportażem z targowiska. Wybierz miejsce, czas i bohatera. Zredaguj konspekt.

Materiały pomocnicze

Biblia dziennikarstwa, pod red. Andrzeja Skworza i Andrzeja Niziołka, Kraków 2010

Urszula Glensk, Po Kapuścińskim. Szkice o reportażu, Universitas, Kraków 2012

Kazimierz Wolny‑Zmorzyński, Reportaż, jak go napisać, Warszawa 2004

Jak zostać pisarzem. Podręcznik dla przyszłych autorów, pod red. Andrzeja Zawady, Wrocław 2019.

Antologia polskiego reportażu XX w., red. M. Szczygieł, Wołowiec 2014.

Wskazówki metodyczne do wykorzystania multimedium bazowego

Uczniowie mogą skorzystać z prezentacji w podsumowaniu lekcji.


 1. H. Arendt, Eichmann w Jerozolimie. Rzecz o banalności zła, przeł. A. Szostkiewicz, Kraków 2004, s.289‑290.