Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

Autor: Beata Wojciechowska

Przedmiot: Matematyka

Temat: Przybliżenia

Grupa docelowa:

III etap edukacyjny, liceum, technikum, zakres rozszerzony

Podstawa programowa:

I. Liczby rzeczywiste. Zakres podstawowy.

Uczeń:

1) wykonuje działania (dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie, potęgowanie, pierwiastkowanie, logarytmowanie) w zbiorze liczb rzeczywistych.

Kształtowane kompetencje kluczowe:

 • kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji

 • kompetencje matematyczne oraz kompetencje w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii

 • kompetencje cyfrowe

 • kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie umiejętności uczenia się

Cele operacyjne:

Uczeń:

 • wie co to jest przybliżenie

 • zna rodzaje przybliżeń

 • wyznacza rozwinięcia dziesiętne liczb i zapisuje ich przybliżenia

Strategie nauczania:

 • konstruktywizm

Metody i techniki nauczania:

 • analiza przypadku

 • metoda odwróconej klasy

Formy pracy:

 • praca w parach

 • praca w grupach

Środki dydaktyczne:

 • komputery z głośnikami i dostępem do Internetu, słuchawki

 • zasoby multimedialne zawarte w e–materiale

 • tablica interaktywna/tablica, pisak/kreda

Przebieg lekcji

Faza wstępna:

 1. Nauczyciel podaje temat i cele zajęć oraz wspólnie z uczniami ustala kryteria sukcesu.

 2. Uczniowie będą pracować metodą odwróconej klasy. W tym celu, w domu przypominają sobie informacje dotyczące rozwinięć dziesiętnych liczb rzeczywistych, zamiany ułamków zwykłych na dziesiętne, przybliżeń i ich rodzajów.

Faza realizacyjna:

 1. Nauczyciel dzieli uczniów na trzy grupy. Zadaniem każdej grupy jest krótka prezentacja przygotowanych w domu informacji na zadany przez nauczyciela temat.

  • GRUPA I – Rozwinięcie dziesiętne liczb rzeczywistych. Rozwinięcie dziesiętne liczb wymiernych i liczb niewymiernych.

  • GRUPA II – Wyznaczanie rozwinięcia dziesiętnego ułamków zwykłych.

  • GRUPA III – Przybliżenia i rodzaje przybliżeń.

 2. Uczniowie analizują przykłady zawarte w części „Przeczytaj” oraz infografice.

 3. Uczniowie konsultują z nauczycielem pojawiające się problemy i wątpliwości, a następnie wykonują indywidualnie polecenia umieszczone pod medium bazowym.

 4. Uczniowie pracując w parach wykonują ćwiczenia interaktywne 1 – 8.

Faza podsumowująca:

 1. Jako podsumowanie nauczyciel zadaje uczniom pytania dotyczące ćwiczeń.

 2. Nauczyciel omawia przebieg zajęć, wskazuje mocne i słabe strony pracy uczniów, udzielając im tym samym informacji zwrotnej.

Praca domowa:

Uczniowie wykonują ćwiczenia interaktywne, których nie zdążyli wykonać na lekcji.

Materiały pomocnicze:

Przybliżenia i zaokrąglenia liczbD1FCRhBMBPrzybliżenia i zaokrąglenia liczb

Wskazówki metodyczne:

Infografika może być wykorzystana przez uczniów jako pomoc przy rozwiązywaniu ćwiczeń interaktywnych. Może być również pomocna przy utrwalaniu w domu wiadomości z lekcji.