Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

Scenariusz

Autor

Learnetic

Temat zajęć

Jak zachować się w parku narodowym?

Grupa docelowa

II etap kształcenia, szkoła podstawowa.

Ogólny cel kształcenia

Kształtowanie postawy i zachowań proekologicznych ucznia.

Kształtowane kompetencje kluczowe:

1) porozumiewanie się w języku ojczystym;

3) kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo‑techniczne;

5) umiejętność uczenia się;

Cele (szczegółowe) operacyjne

Uczeń:

a) wyjaśnia pojęcia: park narodowy, park krajobrazowy, rezerwat przyrody, pomnik przyrody;

b) podaje przykłady rezerwatów przyrody, pomników przyrody i gatunków objętych ochroną, występujących w najbliższej okolicy;

c) wie, jak zachowywać się w parkach narodowych;

d) wskazuje na mapie fizycznej Polski wybrane parki narodowe;

e) wymienia walory przyrodnicze wybranych parków;

f) wymienia funkcje parków narodowych.

Metody/techniki kształcenia:

 • pogadanka

 • pokaz multimedialny

 • ćwiczenia

 • „burza mózgów”

 • plakat

Formy ogranizacji pracy:

 • indywidualna

 • zbiorowa

 • grupowa

Przebieg lekcji

Faza wprowadzająca

 • Czynności organizacyjne.

 • Nauczyciel przedstawia temat lekcji. Omawia przebieg lekcji i zakres jej tematu.

Faza realizacyjna

 • Nauczyciel pyta, czy ktoś z uczniów był kiedyś w parku narodowym; czy wie, jak należy zachowywać się w parku i dlaczego są one objęte ochroną.

 • Uczniowie oglądają film „Jak zachowywać się w Parku Narodowym”.

 • Nauczyciel prosi o wyjaśnienie pojęć: park narodowy, park krajobrazowy, rezerwat przyrody, pomnik przyrody.

 • Nauczyciel wypisuje pojęcia na tablicy.

 • Uczniowie wspólnie podają przykłady do podanych pojęć.

 • Uczniowie dopisują do nich charakterystyczne walory przyrodnicze.

 • Nauczyciel dzieli uczniów na dwie grupy. Każda z grup przygotowuje plakat przedstawiający zasady obowiązujące w parkach narodowych. Następnie grupy prezentują swoje plakaty, czytając głośno wypisane zasady.

 • Uczniowie porównują je w zespołach i i argumentują wybór zaprezentowanych reguł.

 • Uczniowie w tych samych grupach biorą udział w quizie na temat rozmieszczenia parków narodowych w Polsce: na mapie fizycznej Polski lub na konturze Polski narysowanym na tablicy każda z grup zaznacza miejsce występowania parku podanego przez nauczyciela. Wygrywa ta grupa, która rozmieści na mapie największą liczbę parków.

 • Na mapie fizycznej Polski lub na konturze Polski narysowanym na tablicy każda z grup zaznacza miejsce występowania parku podanego przez nauczyciela.

 • Na podstawie informacji przedstawionych w filmie, nauczyciel wprowadza podpowiedzi do quizu. Przykładowe podpowiedzi:

  1. Jest to najstarszy park narodowy w Polsce.

  2. Jest to najmniejszy park narodowy w Polsce.

  3. Jest to park należący do grupy parków pojeziernych.

  4. Jest to park należący do grupy parków nadmorskich.

  5. Cechą charakterystyczną tego parku są ruchome wydmy.

  6. Jest to park, gdzie gniazduje wiele gatunków rzadkich ptaków wodnych i błotnych.

 • Uczniowie rozwiązują zadania interaktywne utrwalające wiadomości zdobyte w trakcie oglądania filmu.

 • Nauczyciel omawia wszystkie zadania, uczniowie podają odpowiedzi.

Faza podsumowująca

 • Nauczyciel inicjuje pogadankę w celu utrwalenia zagadnień poruszonych w filmie: jaka jest różnica między parkiem krajobrazowym a parkiem narodowym; co to jest pomnik przyrody i rezerwat przyrody; jakie zasady obowiązują w parkach narodowych.

Praca domowa

 • Wyjasnij dlaczego niektóre polskie parki narodowe wpisane zostały na listę światowego dziedzictwa UNESCO?

mf15df69e2af2717c_1511613753622_0

Metryczka

Tytuł

Jak zachować się w parku narodowym?

Temat lekcji z e‑podręcznika, do którego e‑materiał się odnosi

Jak zachować się w parku narodowym?

Przedmiot

Przyroda

Etap edukacyjny

II etap kształcenia, szkoła podstawowa.

Podstawa programowa

Uczeń:

 • wymienia formy ochrony przyrody stosowane w Polsce, wskazuje na mapie parki narodowe, podaje przykłady rezerwatów przyrody, pomników przyrody i gatunków objętych ochroną, występujących w najbliższej okolicy;

Nowa podstawa programowa

VII. Środowisko antropogeniczne i krajobraz najbliższej okolicy szkoły. Uczeń:

 • wskazuje miejsca występowania obszarów chronionych, pomników przyrody, obiektów zabytkowych w najbliższej okolicy, uzasadnia potrzebę ich ochrony

Kompetencje kluczowe

Zalecenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE z 18.12.2006, Kompetencje kluczowe:

1) porozumiewanie się w języku ojczystym;

3) kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo‑techniczne;

5) umiejętność uczenia się;

Cele edukacyjne zgodne z etapem kształcenia

Po zapoznaniu się z e‑materiałem uczeń:

 • wyjaśnia zasady zachowania się w parku narodowym;

 • wskazuje funkcje parków narodowych.

Powiązanie z e‑podręcznikiem

https://www.epodreczniki.pl/reader/c/140167/v/latest/t/student‑canon/m/i2WY1OmSVt#i2WY1OmSVt_d5e258

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida