Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

Autor: Adrian Karpowicz

Przedmiot: Matematyka

Temat: Kąty pomiędzy odcinkami w czworościanie.

Grupa docelowa: III etap edukacyjny, liceum lub technikum, zakres rozszerzony

Podstawa programowa:

X. Stereometria.

Zakres podstawowy. Uczeń:

3) rozpoznaje w graniastosłupach i ostrosłupach kąty między odcinkami (np. krawędziami, krawędziami i przekątnymi) oraz kąty między ścianami, oblicza miary tych kątów

Kształtowane kompetencje kluczowe:

 • kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji,

 • kompetencje matematyczne oraz kompetencje w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii,

 • kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie umiejętności uczenia się.

Cele operacyjne:

Uczeń:

 • wskazuje kąty pomiędzy odcinkami w czworościanie,

 • oblicza miary kątów pomiędzy odcinkami w czworościanie z zastosowaniem Twierdzenia Pitagorasa, własności trójkąta równobocznego, funkcji trygonometrycznych kąta ostrego w trójkącie prostokątnym, Twierdzenia cosinusów oraz Twierdzenia sinusów,

 • stosuje własności czworościanu foremnego,

 • analizuje różnice pomiędzy czworościanem foremnym a czworościanem, który nie jest foremny,

 • oblicza objętość czworościanu z zastosowaniem trygonometrii.

Metody i techniki nauczania:

 • rozmowa nauczająca,

 • burza mózgów,

 • pokaz.

Formy pracy:

 • praca w parach,

 • praca indywidualna,

 • praca całego zespołu.

Środki dydaktyczne:

 • komputer z dostępem do internetu,

 • projektor multimedialny,

 • e‑podręcznik.

Przebieg lekcji:

Faza przed lekcją:

 1. Przed lekcją uczniowie zapoznają się z materiałem z sekcji Przeczytaj. Zapisują swoje uwagi do tekstu.

Faza wstępna:

 1. Nauczyciel prowadzi rozmowę z uczniami na temat materiału zamieszczonego w sekcji Przeczytaj.

 2. Zostają wyjaśnione wszelkie wątpliwości, jakie pojawiły się podczas lektury tego tekstu.  Nauczyciel tak prowadzi rozmowę, aby uczniowie nawzajem wyjaśniali sobie swoje wątpliwości.

Faza realizacji:

 1. Nauczyciel prezentuje aplet z GeoGebry, w którym przedstawione są kąty pomiędzy wysokością a krawędzią boczną czworościanu.  Uczniowie zastanawiają się w parach nad rozwiązaniem Polecenia 2 i Polecenia 3. Wybrane osoby prezentują rozwiązania.

 2. Uczniowie samodzielnie wykonują zadanie 1‑3. Następnie na forum klasy są omawiane rozwiązania.

 3. Cała klasa zastanawia się nad rozwiązaniem zadania 7 i 8. Pomysły prezentowane są na forum klasy. Przedstawione zostają rozwiązania tych zadań

Faza podsumowująca:

 1. Podsumowanie tematu lekcji. Omówienie ewentualnych pytań dotyczących omawianego materiału.

Praca domowa:

Rozwiązać ćwiczenia 4‑6 w sekcji „Sprawdź się”.

Materiały pomocnicze:

Wskazówki metodyczne:

Aplet może być wykorzystany podczas omawiania budowy i własności ostrosłupów.