Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Zaloguj się aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby udostępnić materiał Dodaj całą stronę do teczki

Autorka: Dorota Czarny

Przedmiot: wiedza o społeczeństwie

Temat: Polityka państw wobec imigrantów

Grupa docelowa: III etap edukacyjny, liceum, technikum, zakres rozszerzony

Podstawa programowa:

Zakres rozszerzony

IV. Aspekty etniczne życia społecznego. 

Uczeń:

8) przedstawia i porównuje różne modele polityki wobec imigrantów (unifikacja/asymilacja, integracja, wielokulturowość) w państwach Europy; 

10) wyjaśnia kwestię akulturacji i asymilacji grup mniejszościowych, w tym migranckich; wykazuje, że rodzaj stosowanej polityki państwa w różnym stopniu i kierunku wpływa na te zjawiska. 

Kształtowane kompetencje kluczowe:

 • kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji;

 • kompetencje cyfrowe;

 • kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie umiejętności uczenia się;

 • kompetencje obywatelskie.

Cele operacyjne:

Uczeń:

 • porównuje różne modele polityki wobec imigrantów (unifikacja/asymilacja, integracja, wielokulturowość) w państwach Europy;

 • wyjaśnia, jakie problemy i korzyści niesie ze sobą napływ imigrantów dla społeczeństwa większościowego;

 • ocenia wpływ swobodnego przepływu osób dla ekonomicznego i społecznego rozwoju Europy;

 • wyjaśnia przyczyny współczesnej masowej imigracji do Europy i w ramach Europy;

 • ocenia wpływ różnic kulturowych i ekonomicznych pomiędzy mniejszością narodową a imigrantami zamieszkującymi dany kraj.

Strategie nauczania:

 • konstruktywizm;

 • konektywizm.

Metody i techniki nauczania:

 • burza mózgów;

 • dyskusja;

 • mapa mentalna;

 • rozmowa nauczająca z wykorzystaniem ćwiczeń interaktywnych;

 • analiza SWOT.

Formy zajęć:

 • praca indywidualna;

 • praca w grupach;

 • praca w parach;

 • praca całego zespołu klasowego.

Środki dydaktyczne:

 • komputery z głośnikami i dostępem do internetu, słuchawki;

 • zasoby multimedialne zawarte w e‑materiale;

 • tablica interaktywna/tablica, pisak/kreda;

 • flipcharty i markery.

Przebieg zajęć:

Faza wstępna

1. Uczniowie przed zajęciami zapoznają się z tekstem e‑materiału (bez treści audiobooka), żeby móc w czasie lekcji uczestniczyć w dyskusji.

2. Przedstawienie tematu i celu zajęć: Wyjaśnicie i porównacie korzyści i problemy, jakie niesie ze sobą napływ imigrantów do państw europejskich, oraz modele ich przyjmowania funkcjonujące w poszczególnych państwach.

3. Uczniowie przypominają sobie i wymieniają, jakie prawa mają mniejszości narodowe i etniczne w państwach europejskich. Odpowiadają na pytanie, w jakich dokumentach prawa te są zapisane.

Faza realizacji

1. Dyskusja na temat praw, jakie mają imigranci. Uczniowie na podstawie wiadomości z e‑materiału i innych źródeł przedstawiają swoje argumenty, stosując poprawnie pojęcie asymilacji. Nauczyciel koordynuje i w razie konieczności weryfikuje poprawność wypowiedzi.

2. Podział klasy na dwie grupy, każda dostaje arkusz i markery do stworzenia mapy mentalnej odnoszącej się do przydzielonego zagadnienia:

 • grupa 1 – wielokulturowość;

 • grupa 2 – integracja.

3. Prezentacja map i ich wspólne omówienie.

4. Praca z audiobookiem dotyczącym kryzysu imigracyjnego w Europie. Po wysłuchaniu nagrania uczniowie w parach wykonują zamieszczone pod materiałem polecenia. Wybrane osoby przedstawiają swoje odpowiedzi. Pozostali uczniowie uzupełniają je lub prezentują swój punkt widzenia.

5. Analiza SWOT: Rozważ, jakie konsekwencje dla 38‑milionowego kraju niesie ze sobą przyjęcie 7000 uchodźców. Uczniowie w małych grupach przygotowują odpowiedzi: szanse, zagrożenia, słabe i mocne strony. Następnie prezentują je na forum klasy i wspólnie tworzą na tablicy analizę problemu.

Faza podsumowująca

1. Wybrane osoby podsumowują lekcję i przedstawiają wnioski.

Praca domowa

Uczniowie wykonują pozostałe ćwiczenia interaktywne.

Materiały pomocnicze

Ośrodek Badań nad Migracjami, Ekspertyza podsumowująca doświadczenia teoretyczne i empiryczne nad społecznym i ekonomicznym wymiarem integracji, Warszawa 2007, moduł III, s. 24.

Co oznacza koniec multikulturalizmu?, wprost.pl.

Wskazówki metodyczne opisujące różne zastosowania multimedium

Chętne osoby mogą przygotować na podstawie audiobooka prezentację multimedialną dotyczącą imigrantów w państwach europejskich; posłużą one jako materiał bazowy do lekcji.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida