Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

Autorka: Małgorzata Krzeszowska

Przedmiot: Wiedza o społeczeństwie

Temat: Podstawy prawne działalności związków wyznaniowych

Grupa docelowa: III etap edukacyjny, liceum, technikum, zakres rozszerzony

Podstawa programowa:

Zakres rozszerzony

IX. Sprawowanie władzy w Rzeczypospolitej Polskiej.

Uczeń:

15) przedstawia modele relacji państwo – Kościół i stosunki Rzeczypospolitej Polskiej z Kościołem katolickim (na podstawie przepisów konkordatu) oraz wybranym związkiem wyznaniowym (na podstawie ustawy).

Kształtowane kompetencje kluczowe:

 • kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji;

 • kompetencje cyfrowe;

 • kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie umiejętności uczenia się;

 • kompetencje obywatelskie.

Cele operacyjne:

Uczeń:

 • definiuje pojęcie kościołów i związków wyznaniowych;

 • analizuje fragmenty ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o gwarancjach wolności sumienia i wyznania;

 • przedstawia relacje państwa z wybranym związkiem wyznaniowym.

Strategie nauczania:

 • konstruktywizm.

Metody i techniki nauczania:

 • śniegowa kula;

 • rozmowa nauczająca z wykorzystaniem ćwiczeń interaktywnych;

 • analiza fragmentów wybranych dokumentów prawnych;

 • dyskusja.

Formy zajęć:

 • praca indywidualna;

 • praca w parach;

 • praca w grupach;

 • praca całego zespołu klasowego.

Środki dydaktyczne:

 • komputery z głośnikami i dostępem do internetu, słuchawki;

 • zasoby multimedialne zawarte w e‑materiale;

 • tablica interaktywna/tablica, pisak/kreda.

Przebieg zajęć:

Przed lekcją

Uczniowie zapoznają się z materiałem w sekcji „Przeczytaj”, aby aktywnie uczestniczyć w dyskusji i rozwiązywaniu zadań.

Faza wstępna

1. Podanie tematu i celów zajęć.

2. Dyskusja na temat prawa do wolności sumienia i wyznania. Analizują jego zakres i ograniczenia. W ramach podsumowania uczniowie wykonują ćwiczenie 5 z sekcji „Sprawdź się”.

Faza realizacyjna

1. Śniegowa kula – analiza art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o gwarancjach wolności sumienia i wyznania. Uczniowie w parach analizują powyższy fragment i na jego podstawie tworzą definicję pojęcia „związki wyznaniowe”. Następnie łączą się w czwórki i ósemki pracujące dalej nad tym pojęciem. Na koniec przestawiają definicję na forum klasy i wspólnie ją przyjmują.

2. Uczniowie zapoznają się z animacją i schematem. Następnie wykonują ćwiczenie 1 do multimedium.

3. Dyskusja na temat procedur związanych z rejestrowaniem i wykreślaniem z rejestru związków wyznaniowych oraz ich sytuacji prawnej. Biorą pod uwagę nie tylko przepisy Konstytucji RP i ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o gwarancjach wolności sumienia i wyznania wymienione w animacji i schemacie, ale i analizowane wcześniej fragmenty dokumentów międzynarodowych. Wybrana osoba podsumowuje rozmowę.

4. Uczniowie wybierają jedną z odrębnych ustaw regulujących stosunki państwa ze związkami zawodowymi (sekcja „Przeczytaj”), wyszukują ją w internecie i wspólnie analizują wybrany fragment. Chętna osoba podsumowuje analizę.

Faza podsumowująca

1. Uczniowie wykonują ćwiczenie 2 z sekcji „Animacja + Schemat”.

Praca domowa:

Uczniowie wykonują pozostałe ćwiczenia.

Materiały pomocnicze:

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, isap.sejm.gov.pl.

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., isap.sejm.gov.pl.

Wskazówki metodyczne opisujące różne zastosowania multimedium:

Na podstawie animacji i schematu uczniowie mogą stworzyć mapę myśli dotyczącą warunków koniecznych do założenia związku wyznaniowego.