Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
1
Pokaż ćwiczenia:
1
Ćwiczenie 1
R1bCWz6dkiWJJ
Dokończ zdanie. Pojęciem szerszym od pojęcia kościoła według Ustawy o gwarancjach wolności sumienia i wyznania jest… (Uzupełnij).
R173RcokNmAPe
Zaznacz odpowiedź najbliższą swojej. Możliwe odpowiedzi: 1. związek wyznaniowy., 2. stowarzyszenie., 3. fundacja., 4. religia.
R1SufRRH8hc931
Ćwiczenie 2
Zaznacz prawidłowe dokończenia zdania.
Państwo polskie uznaje w stosunku do kościołów i związków wyznaniowych ich… Możliwe odpowiedzi: 1. autonomiczność., 2. niezależność., 3. prawidłowość., 4. sumienność.
R1JaVpMPeKv3Q1
Ćwiczenie 3
Przyporządkuj obowiązujące akty prawne do poszczególnych kościołów i związków wyznaniowych. Kościół Katolicki w Rzeczypospolitej Polskiej obrządku greckokatolickiego (bizantyjsko-ukraińskiego) Możliwe odpowiedzi: 1. Konkordat między Stolicą Apostolską i Rzecząpospolitą Polską, 2. Ustawa o stosunku Państwa do Muzułmańskiego Związku Religijnego w Rzeczypospolitej Polskiej, 3. Ustawa o gwarancjach wolności sumienia i wyznania Muzułmański Związek Religijny w Rzeczypospolitej Polskiej Możliwe odpowiedzi: 1. Konkordat między Stolicą Apostolską i Rzecząpospolitą Polską, 2. Ustawa o stosunku Państwa do Muzułmańskiego Związku Religijnego w Rzeczypospolitej Polskiej, 3. Ustawa o gwarancjach wolności sumienia i wyznania Świadkowie Jehowy Możliwe odpowiedzi: 1. Konkordat między Stolicą Apostolską i Rzecząpospolitą Polską, 2. Ustawa o stosunku Państwa do Muzułmańskiego Związku Religijnego w Rzeczypospolitej Polskiej, 3. Ustawa o gwarancjach wolności sumienia i wyznania
RMoLNlCHCrqVS2
Ćwiczenie 4
Uporządkuj w kolejności chronologicznej następujące wydarzenia. Elementy do uszeregowania: 1. Uchwalenie obowiązującej Konstytucji RP., 2. Uchwalenie Ustawy o gwarancjach wolności sumienia i wyznania., 3. Ratyfikacja Konkordatu między Stolicą Apostolską i Rzecząpospolitą Polską w Warszawie przez arcybiskupa Józefa Kowalczyka, nuncjusza apostolskiego w Polsce i Krzysztofa Skubiszewskiego, ministra spraw zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej., 4. Podpisanie Konkordatu między Stolicą Apostolską i Rzecząpospolitą Polską w Warszawie przez arcybiskupa Józefa Kowalczyka, nuncjusza apostolskiego w Polsce i Krzysztofa Skubiszewskiego, ministra spraw zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej.
2
Ćwiczenie 5

Zapoznaj się z tekstami źródłowymi i wykonaj ćwiczenie.

Źródło I

1
Powszechna deklaracja praw człowieka

Art. 2

Każdy człowiek posiada wszystkie prawa i wolności zawarte w niniejszej Deklaracji bez względu na jakiekolwiek różnice rasy, koloru, płci, języka, wyznania, poglądów politycznych i innych, narodowości, pochodzenia społecznego, majątku, urodzenia lub jakiegokolwiek innego stanu. Nie wolno ponadto czynić żadnej różnicy w zależności od sytuacji politycznej, prawnej lub międzynarodowej kraju lub obszaru, do którego dana osoba przynależy, bez względu na to, czy dany kraj lub obszar jest niepodległy, czy też podlega systemowi powiernictwa, nie rządzi się samodzielnie lub jest w jakikolwiek sposób ograniczony w swej niepodległości. (…)

Art. 18

Każdy człowiek ma prawo do wolności myśli, sumienia i wyznania; prawo to obejmuje swobodę zmiany wyznania lub wiary oraz swobodę głoszenia swego wyznania lub wiary bądź indywidualnie, bądź wespół z innymi ludźmi, publicznie i prywatnie, poprzez nauczanie, praktykowanie, uprawianie kultu i przestrzeganie obyczajów.

deklaracja Źródło: Powszechna deklaracja praw człowieka , dostępny w internecie: unesco.pl [dostęp 26.05.2020 r.].

Źródło II

1
Międzynarodowy pakt praw obywatelskich i politycznych

Art. 18

1. Każdy ma prawo do wolności myśli, sumienia i wyznania. Prawo to obejmuje wolność posiadania lub przyjmowania wyznania lub przekonań według własnego wyboru oraz do uzewnętrzniania indywidualnie czy wspólnie z innymi, publicznie lub prywatnie, swej religii lub przekonań przez uprawianie kultu, uczestniczenie w obrzędach, praktykowanie i nauczanie.

2. Nikt nie może podlegać przymusowi, który stanowiłby zamach na jego wolność posiadania lub przyjmowania wyznania albo przekonań według własnego wyboru.

3. Wolność uzewnętrzniania wyznania lub przekonań może podlegać jedynie takim ograniczeniom, które są przewidziane przez ustawę i są konieczne dla ochrony bezpieczeństwa publicznego, porządku, zdrowia lub moralności publicznej albo podstawowych praw i wolności innych osób.

4. Państwa‑Strony niniejszego Paktu zobowiązują się do poszanowania wolności rodziców lub, w odpowiednich przypadkach, opiekunów prawnych do zapewnienia swym dzieciom wychowania religijnego i moralnego zgodnie z własnymi przekonaniami.

miedzy Źródło: Międzynarodowy pakt praw obywatelskich i politycznych, dostępny w internecie: amnesty.org.pl [dostęp 26.05.2020 r.].

Źródło III

1
Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności sporządzona w Rzymie dnia 4 listopada 1950 r., zmieniona następnie Protokołami nr 3, 5 i 8 oraz uzupełniona Protokołem nr 2

Art. 9

1. Każdy ma prawo do wolności myśli, sumienia i wyznania; prawo to obejmuje wolność zmiany wyznania lub przekonań oraz wolność uzewnętrzniania indywidualnie lub wspólnie z innymi, publicznie lub prywatnie, swego wyznania lub przekonań przez uprawianie kultu, nauczanie, praktykowanie i czynności rytualne.

2. Wolność uzewnętrzniania wyznania lub przekonań może podlegać jedynie takim ograniczeniom, które są przewidziane przez ustawę i konieczne w społeczeństwie demokratycznym z uwagi na interesy bezpieczeństwa publicznego, ochronę porządku publicznego, zdrowia i moralności lub ochronę praw i wolności innych osób.

europejska Źródło: Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności sporządzona w Rzymie dnia 4 listopada 1950 r., zmieniona następnie Protokołami nr 3, 5 i 8 oraz uzupełniona Protokołem nr 2, dostępny w internecie: arslege.pl [dostęp 26.05.2020 r.].
RyIxLFJwiIMJ9
Zaznacz, które stwierdzenia są prawdziwe, a które fałszywe. We wszystkich trzech dokumentach wolność religijna jest rozumiana tak samo. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Wolność wyznawania religii można ograniczyć jedynie ze względu na ochronę zdrowia publicznego. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. W art. 9 Powszechnej deklaracji praw człowieka jest zagwarantowane prawo rodziców do wychowania dziecka według własnych przekonań, które mają respektować państwa – strony aktu. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. We wszystkich trzech aktach jest zagwarantowana możliwość uzewnętrzniania wiary. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz
21
Ćwiczenie 6

Zapoznaj się z tekstem i wykonaj ćwiczenie.

1
Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. o gwarancjach wolności sumienia i wyznania

Art. 20

1. Kościoły i inne związki wyznaniowe mogą nauczać religii oraz wychowywać religijnie dzieci i młodzież, zgodnie z wyborem dokonanym przez ich rodziców lub opiekunów prawnych.

2. Nauczanie religii dzieci i młodzieży jest wewnętrzną sprawą kościołów i innych związków wyznaniowych. Jest ono organizowane, zgodnie z programem ustalonym przez władze kościoła lub innego związku wyznaniowego, w punktach katechetycznych znajdujących się w kościołach, domach modlitw i innych pomieszczeniach udostępnionych na ten cel przez osobę uprawnioną do dysponowania nimi.

3. Nauczanie religii uczniów szkół publicznych i wychowanków przedszkoli publicznych może odbywać się również w szkołach i przedszkolach na zasadach określonych w odrębnej ustawie.

ustawa Źródło: Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, dostępny w internecie: prawo.sejm.gov.pl [dostęp 26.05.2020 r.].
RFPQNWtOU3LOS
Wyjaśnij, kto i w jaki sposób może nauczać religii. (Uzupełnij).
31
Ćwiczenie 7

Zapoznaj się z tekstem i wykonaj ćwiczenie.

1
Kościoły i inne związki wyznaniowe w Polsce

Podstawą judaizmu jest wiara w jednego Boga (osobowego, niepodzielnego, będącego bytem niematerialnym, bezcielesnym i wiecznym), będącego nie tylko stwórcą świata, także jego stałym „nadzorcą” czy też „opiekunem”. Bóg ten zawarł z ludem Izraela wieczyste przymierze, obiecując ochronę i pomoc w zamian za podporządkowanie się nakazom Boga.

wiki Źródło: Kościoły i inne związki wyznaniowe w Polsce, dostępny w internecie: pl.wikipedia.org.pl [dostęp 26.05.2020 r.].
R9OMxIL9QicHf
Podaj nazwę związku wyznaniowego, do którego odnosi się powyższy cytat, a który działa w Polsce na podstawie odrębnej umowy. (Uzupełnij).
31
Ćwiczenie 8

Zapoznaj się z tekstem i wykonaj ćwiczenie.

1
Adrian Tabak Fundamentalne zasady instytucjonalnych relacji państwa z kościołami i innymi związkami wyznaniowymi w świetle art. 25 Konstytucji RP z 1997 r.

Choć art. 25 Konstytucji RP, zawierający pięć ustępów, odgrywa najważniejszą rolę w określeniu statusu kościołów i związków wyznaniowych, gdyż zgodnie z art. 8 „Konstytucja jest najwyższym prawem Rzeczypospolitej Polskiej”, to nie należy zapominać, iż podobnie jak w całym systemie prawa polskiego, także na gruncie prawa wyznaniowego podstawową formą regulacji prawnej jest ustawa. Szczególne znaczenie w odniesieniu do regulacji instytucjonalnej roli kościołów i związków wyznaniowych ma ustawa z dnia 17 maja 1989 r. o gwarancjach wolności sumienia i wyznania. Ma ona charakter swego rodzaju ustawy generalnej, odnosząc się do wierzących wszystkich wyznań oraz do związków wyznaniowych in genere. (…) Oprócz tej sui generis ustawy ogólnej w polskim systemie źródeł prawa wyznaniowego obecne są też ustawy regulujące w sposób indywidualny sytuację prawną poszczególnych związków wyznaniowych (tzw. ustawy indywidualne). Celem tych aktów normatywnych jest uwzględnienie specyfiki wynikającej z reguł (doktrynalnych, liturgicznych itp.) przyjmowanych przez konkretne grupy religijne, jednak z zachowaniem fundamentalnej zasady równouprawnienia kościołów i innych związków wyznaniowych. Jeśli więc sytuacja prawna konkretnego związku wyznaniowego została określona w ustawie indywidualnej, nie stosuje się do niego części przepisów ustawy o gwarancjach wolności sumienia i wyznania.

tabak Źródło: Adrian Tabak, Fundamentalne zasady instytucjonalnych relacji państwa z kościołami i innymi związkami wyznaniowymi w świetle art. 25 Konstytucji RP z 1997 r., dostępny w internecie: journals.umcs.pl [dostęp 26.05.2020 r.].
RkN6knLLOMWed
Rozstrzygnięcie: (Wybierz: konkordat, ustawa o gwarancjach wolności sumienia i wyznania). Uzasadnienie: (Uzupełnij).