Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
Polecenie 1

Zapoznając się z treścią animacji i schematu. Zwróć uwagę na przepisy dotyczące rozdziału kościołów i związków wyznaniowych od państwa oraz regulujące ich działalność.

ReFt4szrYcYg7
Film nawiązujący do treści materiału pod tytułem Działalność związków wyznaniowych w świetle polskiej konstytucji.

Ustawa o gwarancjach wolności sumienia i wyznania z dn. 17 maja 1989 r.

RQRLgDp9Cu5W0
Ilustracja interaktywna. Zdjęcie przedstawia dwie uniesione ręce w geście modlitwy. Opisane elementy ilustracji interaktywnej. 1. Co znajdziemy w ustawie? Ustawa o gwarancjach wolności sumienia i wyznania z 1989 roku określa szczegółowo:
– sposób, w jaki państwo chroni wolność sumienia i wyznania,
– stosunek państwa do kościołów i innych związków wyznaniowych,
– przebieg procesu rejestrowania kościołów i innych związków wyznaniowych.
Reguluje też sprawy majątkowe niektórych kościołów. 2. Rozdział związków wyznaniowych od państwa. Ważnymi artykułami tej ustawy są art. 9. i 10. Zawierają przepisy mówiące o rozdziale kościołów i związków wyznaniowych od państwa oraz informują, że „Rzeczpospolita Polska jest państwem świeckim, neutralnym w sprawach religii i przekonań”. 3. Rejestracja związku wyznaniowego. W ustawie opisano proces rejestracji związków wyznaniowych i kościołów. Aby zarejestrować kościół lub inny związek wyznaniowy w rejestrze prowadzonym przez właściwego ministra (w 2021 roku to minister spraw wewnętrznych i administracji), należy złożyć deklarację o utworzeniu kościoła lub innego związku wyznaniowego i wniosek o wpis do rejestru. Prawo takie przysługuje co najmniej 100 obywatelom polskim mającym pełną zdolność do czynności prawnych będących wnioskodawcami. Mogą oni wybrać spośród siebie co najmniej pięcioosobowy komitet założycielski, reprezentujący ich w postępowaniu w sprawie wpisu do rejestru.
W ciągu trzech miesięcy od złożenia wniosku organ właściwy do jego rozpatrzenia:
– rejestruje kościół lub inny związek wyznaniowy,
– wzywa do uzupełnienia braków lub uchybień we wniosku,
– wydaje decyzję o odmowie wpisu do rejestru, jeżeli wniosek zawiera postanowienia pozostające w sprzeczności z przepisami ustaw chroniącymi bezpieczeństwo i porządek publiczny, zdrowie, moralność publiczną, władzę rodzicielską albo podstawowe prawa i wolności innych osób.
Od decyzji organu rejestrującego wnioskodawcom przysługuje odwołanie do sądu administracyjnego. 4. Wykreślenie z rejestru. Wykreśleniu z rejestru przez organ rejestrujący podlega:
– kościół lub inny związek wyznaniowy, którego sytuacja prawna i majątkowa została uregulowana w odrębnej ustawie,
– kościół lub inny związek wyznaniowy, który zawiadomił organ rejestrowy o zaprzestaniu swojej działalności,
– kościół lub inny związek wyznaniowy, który utracił cechy warunkujące uzyskanie wpisu do rejestru,
– kościół lub związek wyznaniowy, który wyrokiem sądu został uznany za rażąco naruszający prawo lub postanowienia statutu.
Źródło: Englishsquare.pl sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
Ćwiczenie 1
ROG4xxvTqa1M9
Podaj, jakie kościoły i związki wyznaniowe działają w twojej gminie. (Uzupełnij).
Ćwiczenie 2
R3ysyIMPkzHIb
Zajmij stanowisko: czy, twoim zdaniem kościoły i związki wyznaniowe powinny mieć zapewnioną autonomię w zakresie swobody wyznawania prywatnego i publicznego wiary, uprawiania kultu, modlitwy, obrzędów, nauczania i prawa do posiadania świątyń, czy też państwo powinno w pełni nadzorować ich działalność pod tymi względami? Swoje zdanie uzasadnij minimum dwoma argumentami. (Uzupełnij).