Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

Autorka: Anna Rabiega

Przedmiot: wiedza o społeczeństwie

Temat: Procedura powołania rządu i odpowiedzialność polityczna RM

Grupa docelowa: III etap edukacyjny, liceum, technikum, zakres podstawowy

Podstawa programowa:

Zakres podstawowy

III. Organy władzy publicznej w Rzeczypospolitej Polskiej.

Uczeń:

6) przedstawia kompetencje Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej; wymienia podstawowe działy administracji rządowej i zadania wojewody; wyjaśnia rolę prezesa Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej; przedstawia procedury powoływania i odwoływania rządu, używając określeń: wotum zaufania, konstruktywne wotum nieufności, wotum nieufności wobec ministra, dymisja (w tym w wyniku skrócenia kadencji Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej).

Kształtowane kompetencje kluczowe:

 • kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji;

 • kompetencje cyfrowe;

 • kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie umiejętności uczenia się;

 • kompetencje obywatelskie.

Cele operacyjne:

Uczeń:

 • wyjaśnia okoliczności wymagające sformowania kolejnej Rady Ministrów;

 • analizuje procedurę tworzenia Rady Ministrów;

 • charakteryzuje rodzaje odpowiedzialności rządu i członków Rady Ministrów.

Strategie nauczania:

 • konstruktywizm.

Metody i techniki nauczania:

 • dyskusja;

 • analiza materiałów źródłowych;

 • rozwiązywanie ćwiczeń interaktywnych.

Formy zajęć:

 • praca indywidualna;

 • praca w grupach;

 • praca całego zespołu klasowego.

Środki dydaktyczne:

 • komputery z głośnikami i dostępem do internetu, słuchawki;

 • zasoby multimedialne zawarte w e‑materiale;

 • tablica interaktywna/tablica, pisak/kreda.

Przebieg zajęć:

Faza wstępna

1. Nauczyciel inicjuje dyskusję. Uczniowie zapoznają się z fragmentem felietonu zawartym we wprowadzeniu do lekcji. Chętni/wybrani uczniowie przedstawiają swoje propozycje porad dla „premiera idealnego”, uzasadniając, dlaczego te właśnie kwestie wydają im się istotne.

2. Przedstawienie tematu i celów zajęć.

Faza realizacyjna

1. Uczniowie wysłuchują nagrania i rozwiązują ćwiczenie do audiobooka (uzupełniają schemat przedstawiający powoływanie Rady Ministrów). Po upływie wyznaczonego czasu nauczyciel wyświetla na tablicy interaktywnej schemat i uzupełnia go zgodnie z sugestiami chętnych/wybranych uczniów w celu umożliwienia wszystkim sprawdzenia poprawności samodzielnego rozwiązania.

2. Uczniowie dzielą się na grupy pięcioosobowe. W grupie rozwiązują na kartce kolejne ćwiczenia interaktywne 2–7. Po rozwiązaniu każdego zadania przekazują (podpisują wymyśloną nazwą grupy).

Faza podsumowująca

1. Uczniowie samodzielnie rozwiązują i sprawdzają ćwiczenia interaktywne 1 i 8.

Praca domowa:

Wyjaśnij różnice między odpowiedzialnością polityczną i konstytucyjną członków Rady Ministrów. Poszukaj informacji na temat okoliczności, w których doszło do (prób) egzekwowania każdej z tych rodzajów odpowiedzialności, i krótko opisz sytuację i przebieg wydarzeń.

Materiały pomocnicze:

Tomasz Litwin, Rząd mniejszościowy w polskiej praktyce parlamentarnej, Kraków 2000.

Wiesław Skrzydło, Ustrój polityczny RP w świetle Konstytucji z 1997 roku, Warszawa 2014.

Konstytucja Francji, libr.sejm.gov.pl.

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., prawo.sejm.gov.pl.

Wskazówki metodyczne opisujące różne zastosowania multimedium:

Uczniowie mogą wykorzystać audiobook „Procedura powoływania Rady Ministrów” do przygotowania dramy.