Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

Imię i nazwisko autora: Anna Ruszczyk

Przedmiot: geografia

Temat zajęć: Gospodarka morska Polski. Perspektywy rozwoju gospodarki morskiej w Polsce

Grupa docelowa: III etap edukacyjny, liceum/technikum, zakres podstawowy, klasa III

PODSTAWA PROGRAMOWA

XVI. Morze Bałtyckie i gospodarka morska Polski: środowisko przyrodnicze, wykorzystanie gospodarcze.

Uczeń:

2) charakteryzuje gospodarkę morską Polski oraz dyskutuje na temat możliwości jej rozwoju na podstawie zebranych materiałów źródłowych.

Kształtowane kompetencje kluczowe

 • kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji,

 • kompetencje matematyczne oraz kompetencje w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii,

 • kompetencje cyfrowe,

 • kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie umiejętności uczenia się.

Cele operacyjne

Uczeń:

 • przedstawia rodzaje działalności zaliczane do gospodarki morskiej,

 • charakteryzuje polską żeglugę morską oraz jej zaplecze portowe,

 • omawia pozyskiwanie morskich zasobów naturalnych,

 • ocenia aktualny stan gospodarki morskiej oraz jej znaczenie dla rozwoju kraju,

 • przedstawia perspektywy rozwoju gospodarki morskiej.

Strategie nauczania: konstruktywizm, konektywizm

Metody nauczania: pogadanka, burza mózgów, dyskusja, analiza SWOT, metody operatywne (praca z mapą, praca z filmem edukacyjnym i tekstem e‑materiału)

Formy zajęć: praca indywidualna, praca grupowa, praca zbiorowa

Środki dydaktyczne: tablica interaktywna/monitor dotykowy/tablety, e‑materiał, podręcznik, atlas, mapa fizyczna Polski

Materiały pomocnicze

Film pt. „Polska Morska” przygotowany w 2018 roku na zlecenie Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej promujący starania Polski o wejście do Rady Międzynarodowej Organizacji Morskiej (IMO):

https://www.youtube.com/watch?v=50WvBbaBl80

Geografia ekonomiczna Polski, red. S. Berezowski, PWN, Warszawa 1978.

PRZEBIEG LEKCJI

Faza wprowadzająca

 • Wprowadzenie uczniów w tematykę zajęć – pogadanka na temat korzyści gospodarczych wynikających z dostępu do morza. Uczniowie zapisują na karteczkach samoprzylepnych możliwości gospodarczego wykorzystania Bałtyku.

 • Analiza treści karteczek. Wydzielenie rodzajów działalności zaliczanej do gospodarki morskiej.

 • Zapoznanie uczniów z tematem i celami lekcji.

Faza realizacyjna

 • Nauczyciel, nawiązując do burzy mózgów, przedstawia uczniom schemat Wybrane dziedziny gospodarki morskiej i dokonuje ewentualnego uzupełnienia zawartych w nim informacji.

 • Następuje krótka dyskusja na forum klasy dotycząca przedstawionych dziedzin gospodarki morskiej (które zdaniem uczniów rozwijają się w Polsce najlepiej?, wskazanie na mapie Polski przykładów terenów wykorzystywanych turystycznie, znalezienie przez uczniów portów morskich z wykorzystaniem atlasu geograficznego). Nauczyciel, korzystając z tekstu e‑materiału, może uzupełniać dyskusję uczniów.

 • Następnie nauczyciel dzieli uczniów na grupy. Zespoły mają za zadanie dokonanie analizy SWOT do zagadnienia Perspektywy rozwoju gospodarki morskiej w Polsce.

 • Przypomnienie uczniom, na czym polega analiza SWOT.

 • Uczniowie w grupie zapoznają się z filmem edukacyjnym, przy analizie SWOT uczniowie wykorzystują również tekst e‑materiału.

 • Po zakończeniu analizy przedstawiciele poszczególnych grup referują wyniki pracy, po wszystkich prezentacjach następuje ewentualna dyskusja na forum klasy.

Faza podsumowująca

 • Nauczyciel podsumowuje poszczególne etapy lekcji, zestawiając je z założonymi celami.

 • Następnie nauczyciel ocenia pracę uczniów i ich zaangażowanie.

 • Uczniowie wykonują wskazane ćwiczenia z e‑materiału i omawiają je z nauczycielem.

 • Uczniowie dzielą się swoimi doświadczeniami – co było dla nich szczególnie interesujące, które zagadnienia sprawiły im trudności, jakie są możliwości zastosowania zdobytej wiedzy.

Praca domowa

 • Korzystając z różnych źródeł informacji, podaj przykłady działań mających na celu ochronę polskiego wybrzeża i polskiej wyłącznej strefy ekonomicznej.

Wskazówki metodyczne opisujące różne zastosowania danego multimedium

 • Film edukacyjny można wykorzystać w czasie lekcji dotyczącej transportu w Polsce (zakres podstawowy, dział XV. 12) lub produkcji energii w Polsce ze źródeł odnawialnych i wpływu tej produkcji na środowisko geograficzne (zakres podstawowy, dział XI. 4) 5).

 • Film edukacyjny można wykorzystać podczas lekcji dotyczących roli usług turystycznych (zakres rozszerzony, dział XII. 6) lub problemów środowiskowych współczesnego świata, np. zagrożenia bioróżnorodności (zakres rozszerzony, dział XVIII. 10).

 • Film edukacyjny (w całości) może być wykorzystany przez ucznia do samodzielnego utrwalenia wiadomości.