Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby udostępnić materiał Dodaj całą stronę do teczki

Scenariusz

Autor

Learnetic

Temat zajęć

Co jeszcze warto wiedzieć o chmurze elektronowej wokół atomu?

Grupa docelowa

Szkoła podstawowa, klasy 7–8

Ogólny cel kształcenia

Uczeń pozyskuje i przetwarza informacje z różnorodnych źródeł z wykorzystaniem technologii informacyjno‑komunikacyjnych; konstruuje wykresy, tabele i schematy na podstawie dostępnych informacji; wykorzystuje wiedzę do rozwiązywania prostych problemów chemicznych; stosuje poprawną terminologię.

Kształtowane kompetencje kluczowe:

 1. Porozumiewanie się w języku ojczystym;

 2. Kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo‑techniczne;

 3. Kompetencje informatyczne;

 4. Umiejętność uczenia się.

Cele (szczegółowe) operacyjne:

Uczeń:

 • opisuje i charakteryzuje skład atomu (jądro: protony i neutrony, elektrony);

 • odczytuje i zapisuje w sposób graficzny i symboliczny konfigurację elektronową;

 • na podstawie konfiguracji elektronowej określa liczbę elektronów walencyjnych oraz liczbę powłok elektronowych.

Metody/techniki kształcenia:

 • pogadanka

 • pokaz multimedialny

 • ćwiczenia interaktywne

 • rozwiązywanie zadań

Formy organizacji pracy:

 • indywidualna

 • zbiorowa

Przebieg lekcji

Faza wprowadzająca:

1. Czynności organizacyjne.

2. Do przeprowadzenia tej lekcji potrzebne są:

– kartki w formacie A4 z nazwami wybranych pierwiastków chemicznych (w liczbie równej liczbie uczniów); niektóre pierwiastki mogą się powtarzać, wówczas uczniowie mogą ze sobą współpracować,

– układ okresowy pierwiastków,

– duża tablica do przyczepienia wypełnionych kartek.

3. Nauczyciel przedstawia temat lekcji: Co jeszcze warto wiedzieć o chmurze elektronowej wokół atomu?.

Informuje uczniów, że podczas lekcji poznają dokładniej budowę atomu, w szczególności rozmieszczenie elektronów wokół jądra i nauczą się, jak można przedstawić je w sposób graficzny i symboliczny.

Faza realizacyjna:

1. Uczniowie oglądają film pt. Co jeszcze warto wiedzieć o chmurze elektronowej wokół atomu?. Aby utrwalić informacje z filmu, rozwiązują zadania interaktywne.

2. Nauczyciel zapowiada, że w trakcie lekcji uczniowie będą opisywać różne pierwiastki chemiczne, ale przede wszystkim nauczą się, jak w sposób graficzny i symboliczny przedstawić konfigurację elektronową atomów pierwiastków.

3. Uczniowie losują kartki z zapisanymi w nagłówkach nazwami pierwiastków chemicznych (jeden uczeń losuje jeden pierwiastek), mogą to być np.: wodór, sód, węgiel, krzem, azot, fosfor, tlen, siarka, chlor, potas, magnez, wapń, glin, fluor, neon, argon, hel, beryl, bor.

4. Korzystając z układu okresowego pierwiastków oraz informacji w filmie, uzupełniają jego opis:
Symbol chemiczny:

Położenie w układzie okresowym:

Numer grupy:

Numer okresu:

Liczba atomowa Z:

Masa atomowa [u]:

Liczba protonów w jądrze:

Liczba elektronów w atomie obojętnym:

Liczba powłok elektronowych:

Liczba elektronów walencyjnych:

Konfiguracja elektronowa zapisana w sposób graficzny:

Konfiguracja elektronowa zapisana w sposób symboliczny:

Izotopy:

Inne:

5. Uczniowie mogą przewijać film, szukając potrzebnych im informacji. Nauczyciel może wyświetlić scenę, w której pokazano kolejność zapełniania orbitali i pomóc uczniom w odnalezieniu odpowiednich informacji w filmie i układzie okresowym.

6. Na odwrocie kartek uczniowie mogą przygotować swoje własne przedstawienie pierwiastka w sposób, który najlepiej go zilustruje (np. hel może być pokazany jako balon wypełniony helem, ale też jako po prostu symbol chemiczny, jak w układzie okresowym).

7. Na koniec zadania uczniowie przyczepiają kartki na tablicy w kolejności odpowiadającej kolejności w układzie okresowym.

8. Podsumowując tę część zajęć, uczniowie analizują swój układ okresowy pod kątem występujących w nim prawidłowości. Na przykład powinni zwrócić uwagę na to, że każdy kolejny pierwiastek w układzie okresowym ma o jeden elektron więcej od poprzednika, że pierwiastki w układzie okresowym są ułożone wg wzrastającej liczby atomowej itd.

Nauczyciel może zadawać dodatkowe pytania, np.:

Czym różni się konfiguracja elektronowa atomów pierwiastków bloku s i p?

Co łączy pierwiastki znajdujące się w jednym okresie, a co pierwiastki znajdujące się w jednej grupie?

Jeżeli uczniowie nie mają wystarczającej wiedzy np. o układzie okresowym, opisy pierwiastków mogą być wypełniane tylko częściowo, a resztę informacji będą mogli uzupełniać na kolejnych zajęciach, w miarę zdobywania nowych partii wiedzy.

Faza podsumowująca:

Nauczyciel podsumowuje lekcję, wykorzystując do tego ostatnią stronę Podsumowanie.

Praca domowa:

 • Znajdź ciekawostkę o swoim pierwiastku, na przykład o jego wyjątkowo ciekawym zastosowaniu, właściwości czy występowaniu.

 • Wylosuj drugi pierwiastek i uzupełnij informacje na jego temat.

m303101c64fb8e5f6_1511613753622_0

Metryczka

Tytuł

Co jeszcze warto wiedzieć o chmurze elektronowej wokół atomu?

Temat lekcji z e‑podręcznika, do którego e‑materiał się odnosi

Co jeszcze warto wiedzieć o chmurze elektronowej wokół atomu?

Przedmiot

Chemia

Etap edukacyjny

Szkoła podstawowa, klasy 7–8

Podstawa programowa

II. Wewnętrzna budowa materii.

Uczeń:

2) opisuje skład atomu (jądro: protony i neutrony, elektrony); na podstawie położenia pierwiastka w układzie okresowym określa liczbę powłok elektronowych w atomie oraz liczbę elektronów zewnętrznej powłoki elektronowej dla pierwiastków grup 1 i 2 i 13‑18;

7) wyjaśnia związek między podobieństwem właściwości pierwiastków należących do tej samej grupy układu okresowego oraz stopniową zmianą właściwości pierwiastków leżących w tym samym okresie (metale – niemetale) a budową atomów;

Kompetencje kluczowe

Zalecenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 18.12.2006 w sprawie

kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie r.

1) porozumiewanie się w języku ojczystym;

3) kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo‑techniczne;

4) kompetencje informatyczne;

5) umiejętność uczenia się;

Cele edukacyjne zgodne z etapem kształcenia

Po zapoznaniu się z e‑materiałem uczeń:

 • definiuje pojęcie orbital jako fragment przestrzeni,

 • wymienia liczby kwantowe oraz wartości jakie przyjmują,

 • identyfikuje kształt orbitalu z jego typem,

 • odczytuje i zapisuje w sposób graficzny i symboliczny konfigurację elektronową,

 • na podstawie konfiguracji elektronowej określa liczbę elektronów walencyjnych oraz liczbę powłok elektronowych.

Powiązanie z e‑podręcznikiem

https://www.epodreczniki.pl/reader/c/153030/v/43/t/student-canon/m/iDP5Qw3ExP#iDP5Qw3ExP_d5e161

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida