Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

Autor: Agnieszka Pieszalska

Przedmiot: biologia

Temat: Ośrodki nerwowe mózgowia i kontrolowane przez nie funkcje życiowe

Grupa docelowa: uczniowie III etapu edukacyjnego – kształcenie w zakresie podstawowym i rozszerzonym

Podstawa programowa:

Zakres podstawowy

V. Budowa i fizjologia człowieka.

 1. Regulacja nerwowa. Uczeń:

5) przedstawia budowę i funkcje mózgu, rdzenia kręgowego i nerwów.

Zakres rozszerzony

XI. Funkcjonowanie zwierząt.

 1. Porównanie poszczególnych czynności życiowych zwierząt, z uwzględnieniem struktur odpowiedzialnych za ich przeprowadzanie.

6) Regulacja nerwowa. Uczeń:

g) przedstawia budowę i funkcje mózgu, rdzenia kręgowego i nerwów człowieka.

Kształtowane kompetencje kluczowe:

 • kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji;

 • kompetencje matematyczne oraz kompetencje w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii;

 • kompetencje cyfrowe;

 • kompetencje osobiste i społeczne w zakresie umiejętności uczenia się.

Cele operacyjne:

Uczeń:

 • wyjaśnia, czym są ośrodki nerwowe;

 • lokalizuje ośrodki nerwowe w poszczególnych częściach mózgowia;

 • wykazuje rolę ośrodków nerwowych mózgowia w kontrolowaniu funkcji życiowych organizmu.

Strategie nauczania:

 • konstruktywizm;

 • konektywizm.

Metody i techniki nauczania:

 • pogadanka;

 • tworzenie graffiti;

 • analiza grafiki interaktywnej;

 • analiza tekstu źródłowego;

 • mapa myśli;

 • ćwiczenia interaktywne.

Formy pracy:

 • praca indywidualna;

 • praca w grupach;

 • praca całego zespołu klasowego.

Środki dydaktyczne:

 • komputery z dostępem do internetu;

 • zasoby multimedialne zawarte w e‑materiale;

 • tablica interaktywna/tablica, pisak/kreda

 • cztery arkusze papieru A1, flamastry;

 • rozsypanka.

Przebieg zajęć

Faza wstępna:

 1. Nauczyciel wyświetla ilustrację interaktywną zamieszczoną w sekcji „Przeczytaj”. Odwołując się do wiedzy wcześniej zdobytej przez uczniów, zadaje pytania:

  • Gdzie jest położone mózgowie i co je otacza?

  • Z jakich elementów zbudowane jest mózgowie?

Uczniowie wskazują wymienione elementy na ilustracji.

 1. Nauczyciel podaje cele lekcji i formułuje jej temat.

Faza realizacyjna:

 1. Nauczyciel prosi uczniów o zapoznanie się z e‑materiałem: Ośrodki nerwowe mózgowia i kontrolowane przez nie funkcje życiowe.

 2. Praca samodzielna uczniów – analiza e‑materiału.

 3. Praca zespołowa – wykonanie graffiti.

  • Nauczyciel dzieli uczniów na cztery grupy. Każda z nich otrzymuje papier A1 z hasłem: „Funkcje struktur mózgowia”. Uczniowie, korzystając z wiadomości zawartych w e‑materiale oraz z posiadanej wiedzy, tworzą graffiti. Po upływie wyznaczonego czasu przekazują plakat następnej grupie, która uzupełnia informacje. Plakaty przekazywane są od grupy do grupy zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Gdy plakat wróci do grupy macierzystej, zadanie się kończy.

  • Uczniowie wieszają i prezentują graffiti. Nauczyciel w razie potrzeby uzupełnia informacje.

  • Nauczyciel podsumowuje pracę grup.

 4. Praca samodzielna – uczniowie zapoznają się z mapą myśli zamieszczoną w e‑materiale i wykonują polecenia 1–4.

 5. Nauczyciel sprawdza poprawność wykonania poleceń.

Faza podsumowująca:

Uczniowie otrzymują rozsypankę (materiał dodatkowy) i układają ją. Nauczyciel nadzoruje pracę. Po sprawdzeniu poprawności ułożenia rozsypanki uczniowie wklejają ją do zeszytu.

Praca domowa:

Wykonaj ćwiczenia interaktywne 1–8.

Materiały pomocnicze:

RT7w2g3PAi1XX

Pobierz załącznik

Załącznik 1. Rozsypanka.
Plik PDF o rozmiarze 44.32 KB w języku polskim

Wskazówki metodyczne opisujące różne zastosowania mapy myśli:

Mapa myśli może być również wykorzystana podczas lekcji dotyczącej anatomii mózgowia człowieka.