Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

Autor: Paulina Król

Przedmiot: Informatyka

Temat: Linie trendu w arkuszu kalkulacyjnym

Grupa docelowa:

Szkoła ponadpodstawowa, liceum ogólnokształcące, technikum, zakres podstawowy

Podstawa programowa:

Cele kształcenia – wymagania ogólne
II. Programowanie i rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem komputera oraz innych urządzeń cyfrowych: układanie i programowanie algorytmów, organizowanie, wyszukiwanie i udostępnianie informacji, posługiwanie się aplikacjami komputerowymi.
Treści nauczania – wymagania szczegółowe
II. Programowanie i rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem komputera i innych urządzeń cyfrowych.
Zakres podstawowy. Uczeń:
3) przygotowuje opracowania rozwiązań problemów, posługując się wybranymi aplikacjami:
c) gromadzi dane pochodzące z różnych źródeł w tabeli arkusza kalkulacyjnego, korzysta z różnorodnych funkcji arkusza w zależności od rodzaju danych, filtruje dane według kilku kryteriów, dobiera odpowiednie wykresy do zaprezentowania danych, analizuje dane, korzystając z dodatkowych narzędzi, w tym z tabel i wykresów przestawnych,

Kształtowane kompetencje kluczowe:

 • kompetencje cyfrowe;

 • kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie umiejętności uczenia się;

 • kompetencje matematyczne oraz kompetencje w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii.

Cele operacyjne (językiem ucznia):

 • Dobierzesz linię trendu odpowiednią dla analizowanych danych.

 • Ocenisz, kiedy warto użyć linii trendu.

 • Użyjesz linii trendu do wzbogacenia stworzonych przez siebie wykresów.

Strategie nauczania:

 • konstruktywizm;

 • konektywizm.

Metody i techniki nauczania:

 • odwrócona klasa;

 • objaśnienie nowej wiedzy;

 • metoda projektów;

 • ćwiczeń przedmiotowych;

 • z użyciem e‑podręcznika;

 • z użyciem komputera;

 • dyskusja.

Formy pracy:

 • praca indywidualna;

 • praca w parach;

 • praca w grupach;

 • praca całego zespołu klasowego.

Środki dydaktyczne:

 • komputery z głośnikami, słuchawkami i dostępem do internetu;

 • zasoby multimedialne zawarte w e‑materiale;

 • tablica interaktywna/tablica, pisak/kreda;

 • oprogramowanie Microsoft Excel 2003 lub wyższe, LibreOffice Calc 4.1 lub wybrany odpowiednik.

Przebieg lekcji

Przed lekcją:

 1. Nauczyciel loguje się na platformie i udostępnia e‑materiał: „Linie trendu w arkuszu kalkulacyjnym”. Nauczyciel prosi uczniów o zapoznanie się z treściami w sekcji „Przeczytaj”.

Faza wstępna:

 1. Nauczyciel wyświetla uczniom zapowiedziany temat zajęć oraz cele. Prosi, by na ich podstawie uczniowie sformułowali kryteria sukcesu.

 2. Nauczyciel na podstawie sekcji „Przeczytaj” rozpoczyna z uczniami rozmowę, zadając pytania:
  — Co to jest linia trendu i do czego może być pomocna?
  — Jak dobierać linię trendu odpowiednią dla analizowanych danych?
  Nauczyciel tym samym sprawdza przygotowanie uczniów do lekcji oraz uzupełnia ich wiedzę.

Faza realizacyjna:

 1. Uczniowie tworzą cztery grupy. Nauczyciel informuje, że praca będzie polegała na krótkiej prezentacji wyznaczonych tematów:
  — grupa 1: Liniowa i wykładnicza linia trendu;
  — grupa 2: Logarytmiczna linia trendu;
  — grupa 3: Potęgowa linia trendu;
  — grupa 4: Wielomianowa linia trendu.
  Uczniowie pobierają odpowiednie załączniki. Po wyznaczonym przez nauczyciela czasie przedstawiają swoje prezentacje. Nauczyciel dopowiada informacje i komentuje.

 2. Uczniowie indywidualnie wykonują ćwiczenia interaktywne nr 1, 2, 3 w sekcji „Sprawdź się”. Nauczyciel odczytuje odpowiedzi i analizuje pracę uczniów.

 3. Uczniowie przystępują do pracy z multimedium. Nauczyciel prosi o zapoznanie się z treścią sekcji „Prezentacja multimedialna”. Uczniowie dobierają się w pary i wykonują polecenie 1 według wskazanych kroków. Nauczyciel pomaga uczniom w razie potrzeby i tłumaczy trudne zagadnienia.

 4. Uczniowie w grupach trzyosobowych rozwiązują ćwiczenie 4‑6 w sekcji „Sprawdź się”. Nauczyciel sprawdza poprawność wykonanych zadań, omawiając je wraz z uczniami.

Faza podsumowująca:

 1. Na koniec zajęć nauczyciel raz jeszcze wyświetla na tablicy temat lekcji i cele zawarte w sekcji „Wprowadzenie”. W odniesieniu do ich realizacji dokonuje szczegółowej oceny rozwiązania zastosowanego przez wybranego ucznia.

 2. Wybrany uczeń podsumowuje zajęcia, zwracając uwagę na nabyte umiejętności, omawia ewentualne problemy podczas rozwiązania ćwiczeń.

Praca domowa:

 1. Uczniowie wykonują ćwiczenie 7 i 8 w sekcji „Sprawdź się”.

Materiały pomocnicze:

 • Oficjalna dokumentacja techniczna dla oprogramowania Microsoft Excel 2010 (lub nowszej wersji), LibreOffice Calc 4.1 lub wybranego odpowiednika.

Wskazówki metodyczne:

 • Nauczyciel może wykorzystać multimedium w sekcji „Prezentacja multimedialna” do pracy przed lekcją. Uczniowie zapoznają się z jego treścią i przygotowują do pracy na zajęciach w ten sposób, żeby móc samodzielnie rozwiązać zadania dołączone do e‑materiału „Linie trendu w arkuszu kalkulacyjnym”.

 • Nauczyciel może zdecydować, czy uczniowie realizują zadania indywidualnie czy w grupach.