Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

Imię i nazwisko autora:

Krzysztof Lorek

Przedmiot:

Fizyka

Temat zajęć:

Jak definiuje się prąd elektryczny?

Grupa docelowa:

III etap edukacyjny, liceum, technikum, zakres podstawowy i rozszerzony

Podstawa programowa:

Cele kształcenia - wymagania ogólne

I. Wykorzystanie pojęć i wielkości fizycznych do opisu zjawisk oraz wskazywanie ich przykładów w otaczającej rzeczywistości.
Zakres podstawowy 
Treści nauczania – wymagania szczegółowe
I. Wymagania przekrojowe. Uczeń:
15) wyodrębnia zjawisko z kontekstu, nazywa je oraz wskazuje czynniki istotne i nieistotne dla jego przebiegu;

VII. Prąd elektryczny. Uczeń:
1) posługuje się pojęciami natężenia prądu elektrycznego, napięcia elektrycznego oraz mocy wraz z ich jednostkami;

Zakres rozszerzony
Treści nauczania – wymagania szczegółowe
I. Wymagania przekrojowe . Uczeń:
19) wyodrębnia zjawisko z kontekstu, nazywa je oraz wskazuje czynniki istotne i nieistotne dla jego przebiegu;
VIII. Prąd elektryczny. Uczeń: 2) posługuje się pojęciami natężenia prądu elektrycznego, napięcia elektrycznego oraz mocy wraz z ich jednostkami.

Kształtowane kompetencje kluczowe:

Zalecenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE z 2018 r:

 • kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji,

 • kompetencje matematyczne oraz kompetencje w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii,

 • kompetencje cyfrowe,

 • kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie umiejętności uczenia się.

Cele operacyjne:

Uczeń:

 1. opisze, jak poruszają się elektrony w kablu podłączonym i niepodłączonym do prądu.

 2. wyodrębni ruch termiczny oraz dryf elektronów.

 3. porówna prędkości termiczną i dryfu elektronów.

 4. a także określi, który z tych ruchów odpowiada prądowi elektrycznemu.

Strategie i metody nauczania:

IBSE

Formy zajęć:

Pokaz animacji, dyskusja, samodzielne rozwiązywanie zadań, wykład podsumowujący.

Środki dydaktyczne:

Animacja / model 3D

Materiały pomocnicze:

-

PRZEBIEG LEKCJI

Faza wprowadzająca:

Zaciekawienie uczniów i umotywowanie tematu, podobne jak w pierwszym akapicie e‑materiału.

Faza realizacyjna:

 • Pokaz animacji, wyjaśnienie czym jest prąd elektryczny i dyskusja na temat charakteru ruchu nośników ładunku. Nauczyciel powinien zwrócić uwagę na fakt, że cały drut ma wypadkowy ładunek równy zero i na aspekty animacji, które odbiegają od rzeczywistości: fakt, że proporcje prędkości ruchu termicznego i prędkości dryfu w rzeczywistości są zupełnie inne i fakt, że nie można łatwo zmienić prędkości dryfu w materiale.

 • Uczniowie samodzielnie wykonują zadanie 7, w formie notatki z tego, co było zaprezentowane podczas pokazu animacji. Nauczyciel później krótko sprawdza i omawia.

 • Uczniowie samodzielnie rozwiązują zadania 2, 3 i 8. Nauczyciel dyskutuje z nimi na temat odpowiedzi i jeśli potrzeba, rozwiązuje je na tablicy.

 • W przypadku zdolnej klasy, burza mózgów z uczniami na temat problemu przedstawionego w zadaniu 5. Można pokazać podany film z Youtube lub powtórzyć w rzeczywistości to doświadczenie, które jest w nim pokazane.

Faza podsumowująca:

Nauczyciel przypomina definicję prądu i krótko podsumowuje lekcję.

Praca domowa:

Zadanie 1 i 6

Wskazówki metodyczne opisujące różne zastosowania danego multimedium:

Animacja powinna być pokazana w trakcie lekcji, lub zadana uczniom do obejrzenia w domu przed lekcją, wraz z zadaniem 7, jako notatką z poczynionych obserwacji.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida