Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Zapisz jako PDF Udostępnij materiał

Autor: Justyna Szymańska

Przedmiot: Wiedza o społeczeństwie

Temat: Fakt czy opinia – jak je odróżnić? Część IV

Grupa docelowa:

III etap edukacyjny, liceum ogólnokształcące, technikum, zakres podstawowy

Podstawa programowa:

Zakres podstawowy

II. Społeczeństwo obywatelskie.

Uczeń:

7) krytycznie analizuje przekazy medialne i porównuje przekazy różnych mediów dotyczące tych samych wydarzeń czy procesów; formułuje własną opinię w oparciu o poznane fakty; rozpoznaje przejawy nieetycznych zachowań dziennikarzy;

9) interpretuje wyniki badań opinii publicznej; porównuje wyniki sondaży z rzeczywistymi postawami lub zachowaniami (np. sondaży przedwyborczych oraz rezultatów wyborów), formułuje hipotezy dotyczące przyczyn różnic przekraczających wartość błędu statystycznego.

Kształtowane kompetencje kluczowe:

 • kompetencje obywatelskie;

 • kompetencje cyfrowe;

 • kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie umiejętności uczenia się;

 • kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji.

Cele operacyjne:

Uczeń:

 • analizuje fragmenty wywiadu z Hilary Tovey Nie jestem pewna, czy Polska może powtórzyć drogę Irlandii i wskazuje zawarte w nim fakty oraz opinie;

 • dokonuje selekcji i hierarchizacji informacji pozyskanych z materiału źródłowego;

 • przedstawia wnioski z analizy materiału.

Strategie nauczania:

 • konstruktywizm;

 • konektywizm.

Metody i techniki nauczania:

 • śniegowa kula;

 • dyskusja;

 • rozmowa nauczająca z wykorzystaniem ćwiczeń interaktywnych.

Formy pracy:

 • praca indywidualna;

 • praca w parach;

 • praca w grupach;

 • praca całego zespołu klasowego.

Środki dydaktyczne:

 • komputery z głośnikami, słuchawkami i dostępem do internetu;

 • zasoby multimedialne zawarte w e‑materiale;

 • tablica interaktywna/tablica, pisak/kreda.

Przebieg lekcji

Przed lekcją:

 1. Kilka chętnych/wybranych osób przygotowuje krótką prezentację dotyczącą podobieństwa sytuacji gospodarczej Polski po wstąpieniu do UE z sytuacją Irlandii z drugiej połowy lat 70. XX w.

 2. Uczniowie zapoznają się z fragmentem „Wprowadzenie do analizy” zawartym w sekcji „Przeczytaj”, aby móc aktywnie uczestniczyć w zajęciach, analizować przedstawione treści i rozwiązywać zadania.

Faza wstępna:

 1. Przedstawienie tematu „Fakt czy opinia – jak je odróżnić? Część IV” i celów zajęć.

 2. Przedstawienie prezentacji uczniów przygotowanej przed zajęciami. Pozostali uczniowie mogą zadawać prelegentom pytania i dyskutować.

Faza realizacyjna:

 1. Nauczyciel loguje się na platformie i udostępnia uczniom e‑materiał: „Fakt czy opinia – jak je odróżnić? Część IV”. Prosi uczestników zajęć o wykonanie ćw. 1 z sekcji „Przeczytaj”.

 2. Uczniowie wykonują zadanie z sekcji „Przeczytaj”: analizują wybrane fragmenty wywiadu z Hilary Tovey Nie jestem pewna, czy Polska może powtórzyć drogę Irlandii i wskazują, które zdania według nich przedstawiają fakty, a które opinie. Następnie nauczyciel wyświetla na tablicy interaktywnej wyniki dla całej klasy.

 3. Uczniowie zapoznają się z multimedium w sekcji „Schemat interaktywny”. Wspólnie określają, które ze zdań są faktami, a które opiniami i uzasadniają swoje odpowiedzi. Mogą przy tym dyskutować i wymieniać się opiniami. Po analizie każdego zdania nauczyciel odsłania odpowiedź, aby uczniowie mogli zweryfikować swoją pracę.

 4. Na koniec tego etapu zajęć uczniowie weryfikują swoje odpowiedzi udzielone w ćw. 1 w sekcji „Przeczytaj”.

 5. Uczniowie dzielą się na 4‑osobowe grupy i wykonują ćw. 1 w sekcji „Audiobook”: w źródłach internetowych szukają tekstów publicystycznych nt. Kosowa, a w nich przykładów zdań, które przedstawiają fakty i wyrażają opinie. Każdy z członków grupy omawia jeden przykład na forum klasy.

 6. Praca z audiobookiem „Komentarz do analizy”. Po wysłuchaniu materiału, uczniowie dyskutują o tym, co sprawiło im największe trudności w określaniu, czy cytowane zdania z artykułu są faktem, czy opinią.

Faza podsumowująca:

 1. Uczniowie dobierają się w pary i wymieniają poglądami, dzielą się tym, czego się nauczyli.

 2. Na zakończenie nauczyciel dokonuje oceny pracy wylosowanej grupy. Prosi o samoocenę uczniów dotyczącą współpracy w zespole oraz wykonanego zadania. Dokonuje oceny pracy wybranych uczniów.

Praca domowa:

 1. Uczniowie wykonują ćwiczenia interaktywne, których nie rozwiązali na zajęciach.

Materiały pomocnicze:

 • Wywiad Anna Masłoń z Hilary Tovey Nie jestem pewna, czy Polska może powtórzyć drogę Irlandii, „Dziennik” 13 lutego 2008 r.

Wskazówki metodyczne opisujące różne zastosowania multimedium:

 • Uczniowie mogą wykorzystać multimedium z sekcji „Schemat interaktywny” jako inspirację do przygotowania własnej prezentacji multimedialnej.