Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

Autor: Magdalena Wojciechowska‑Rysiawa

Przedmiot: Matematyka

Temat: Odcinki w graniastosłupach

Grupa docelowa:

III etap edukacyjny, liceum, technikum, zakres rozszerzony

Podstawa programowa:

X. Stereometria

Poziom podstawowy

Uczeń:

 1. rozpoznaje wzajemne położenie prostych w przestrzeni, w szczególności proste prostopadłe nieprzecinające się.

Kształtowane kompetencje kluczowe:

 • kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji;

 • kompetencje matematyczne oraz kompetencje w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii;

 • kompetencje cyfrowe;

 • kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie umiejętności uczenia się.

Cele operacyjne:

Uczeń:

 • wymienia odcinki w graniastosłupie;

 • wskazuje odcinki w graniastosłupie;

 • nazywa odcinki w graniastosłupie;

 • porównuje długość odcinków w graniastosłupie, korzystając z własności trójkątów.

Strategie nauczania:

 • konstruktywizm.

Metody i techniki nauczania:

 • burza mózgów;

 • rozmowa nauczająca;

 • dyskusja ćwiczeniowa.

Formy pracy:

 • praca całą klasą;

 • praca w parach;

 • praca samodzielna.

Środki dydaktyczne:

 • komputer z dostępem do Internetu, głośników i tablicy interaktywnej lub projektora;

 • materiały zawarte w e‑podręczniku;

 • modele graniastosłupów.

Przebieg lekcji

Faza wstępna:

 1. Nauczyciel w ramach wstępu przygotowuje dla uczniów test z lekcji dotyczącej elementów graniastosłupa, bądź korzysta z zadań zamkniętych (lub poleceń pod medium) umieszczonych przy tym temacie w materiałach interaktywnych.

 2. Uczniowie rozwiązują test w parach, następnie wraz z nauczycielem sprawdzają poprawność odpowiedzi.

 3. Nauczyciel mówi, że oprócz wskazanych elementów w graniastosłupach istnieją jeszcze inne odcinki ważne z perspektywy obliczania objętości i pola powierzchni graniastosłupów.

 4. Nauczyciel wymienia odcinki, które zostaną omówione, formułuje pytanie kluczowe i kryteria sukcesu.

Faza realizacyjna:

 1. Nauczyciel wprowadza pojęcie wysokości w oparciu o sekcję Przeczytaj, wskazuje wysokość graniastosłupa prostego.

 2. Wybrani uczniowie za pomocą ołówka, długopisu, patyczka, drutu, linijki lub innego długiego przedmiotu wskazują jak przebiegają wysokości w modelach (w tym również pochyłych) dostępnych w pracowni.

 3. Następnie poprzednie dwa kroki nauczyciel powtarza dla przekątnej podstawy i przekątnej ściany bocznej.

 4. Uczniowie analizują w parach, czy istnieją graniastosłupy, w których nie ma przekątnej podstawy lub przekątnej ściany bocznej oraz w jakich przypadkach przekątne podstawy (odpowiednio przekątne ścian bocznych) są sobie równe. Następnie podejmują dyskusję na ten temat.

 5. Nauczyciel przy wsparciu sekcji Przeczytaj wprowadza pojęcie przekątnej graniastosłupa.

 6. Uczniowie wykonują w parach Ćwiczenie 1, 6, 7 i sprawdzają rozwiązania.

 7. Nauczyciel przedstawia Infografikę i prosi o wykonanie w parach poleceń do medium.

 8. Uczniowie sprawdzają poprawność wykonania zadań.

 9. Wybrany uczeń wykonuje na tablicy Ćwiczenie 8 z sekcji Sprawdź się.

 10. Nauczyciel zwraca uwagę na trójkąty prostokątne w graniastosłupach, których bokami są odcinki graniastosłupa.

 11. Uczniowie wykonują w parach Ćwiczenie 4 i 5, następnie sprawdzają poprawność rozwiązań.

Faza podsumowująca:

 1. Uczniowie dokonują klasyfikacji odcinków zaznaczonych na modelach.

 2. Uczniowie dokonują ewaluacji wybraną przez nauczyciela metodą.

Praca domowa:

Ćwiczenie 2 i 3 z sekcji Sprawdź się.

Materiały pomocnicze:

Graniastosłup - opis

Wskazówki metodyczne:

Lekcja może stanowić wstęp do omawionego dalej tematu dotyczącego długości odcinków w graniastosłupie.