Polecenie 1

Zapoznaj się z filmami i wykonaj polecenia.

RI1mPwCNVDfn0
Film opowiadający o walkach Francji z Austrią, Prusami i Rosją.
Polecenie 2

Rozstrzygnij, jakie cele przyświecały Napoleonowi, a jakie państwom kolejnych koalicji. 

RV1O6Lubwmaul
Twoja odpowiedź (Uzupełnij).
Polecenie 3

Wymień przyczyny powstania IV koalicji antyfrancuskiej.

R15UhqNLF41nP
Twoja odpowiedź (Uzupełnij).
R1JpvLIeGumxn
Film opowiadający o walkach Francji z Austrią, Prusami i Rosją.
Polecenie 4

Wymień państwa, które nie zgodziły się na blokadę kontynentalną i wyjaśnij, dlaczego tak zrobiły. 

RV1O6Lubwmaul
Twoja odpowiedź (Uzupełnij).
Polecenie 5

Opisz, w jaki sposób Napoleon próbował osłabić Prusy.

R15UhqNLF41nP
Twoja odpowiedź (Uzupełnij).
Ro7aVL6QTjJUJ
Film opowiadający o walkach Francji z Austrią, Prusami i Rosją.
Polecenie 6

Omów sytuację w Europie w 1810 roku. Jakie państwa znalazły się w strefie wpływów Francji? Jakie zostały przez nią pokonane.

RV1O6Lubwmaul
Twoja odpowiedź (Uzupełnij).
Polecenie 7

Wymień skutki dominacji Francji Napoleona w Europie.

R15UhqNLF41nP
Twoja odpowiedź (Uzupełnij).
31
Ćwiczenie 1

Zastanów się, w jakim stopniu Napoleon jako władca był tworem rewolucji, a w jakim reprezentował odejście od jej głównych założeń. Przedstaw swoje argumenty

RLTTcjxcch5b3
Zastanów się, w jakim stopniu Napoleon jako władca był tworem rewolucji, a w jakim reprezentował odejście od jej głównych założeń. Przedstaw swoje argumenty. (Uzupełnij).
21
Ćwiczenie 2

Zapoznaj się z mapą i zaznacz poprawne zakończenie zdania.

Rnzs3p4XlCN7H
Źródło: Contentplus.sp. z o.o. na podstawie A. Zamoyski, Napoleon. Człowiek i mit, przeł. M. Ronikier, Kraków 2019, str. 286, licencja: CC BY-SA 3.0.
RcAFHbz1Yl9fV
Możliwe odpowiedzi: 1. 1794, 2. 1800, 3. 1808, 4. 1812
Ćwiczenie 2
Rf0C53L9nAN7T
Wymyśl pytanie na kartkówkę związane z tematem materiału.
31
Ćwiczenie 3

Zapoznaj się z tekstem źródłowym oraz ilustracją, a następnie wykonaj polecenie.

Źródło A:

1
Traktat pokojowy

Art. V. Prowincje, które w dniu l stycznia 1772 r. należały do dawnego Królestwa Polskiego, a które potem w różnych okresach przeszły pod panowanie pruskie, będą z wyjątkiem krajów wymienionych lub wskazanych w poprzednim artykule oraz wyszczególnionych w dalszym art. IX, we władaniu JKM Króla Saskiego tytułem pełnej własności i suwerenności pod nazwą Księstwa Warszawskiego i będą rządzone według konstytucji, które zabezpieczając wolność i przywileje ludów tego księstwa, dadzą się pogodzić ze spokojem państw sąsiednich.

A Źródło: Traktat pokojowy. Cytat za: Teksty źródłowe do nauki historii w szkole, nr 26: Legiony Dąbrowskiego. Europa w dobie wojen napoleońskich, opracował Juliusz Willaume, Warszawa 1960, str. 33.

Źródło B:

RASuzlOSegyqA
Pitt i Napoleon dzielą się światem, karykatura Jamesa Gillraya
Źródło: Wikimedia Commons, domena publiczna.
R11cmP8reaHXe
Rozstrzygnij czy treść rysunku satyrycznego przedstawionego jako źródło B nawiązuje do postanowień traktatu cytowanego jako źródło A? Odpowiedź uzasadnij, interpretując elementy rysunku i treść fragmentu traktatu. (Uzupełnij).