Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
Polecenie 1

Zapoznaj się z materiałem filmowym, a następnie wykonaj polecenia.

R1bi0U5FSnZqV
Film nawiązujący do treści materiału - opisuje kryzys cesarstwa.
Polecenie 2

Opisz, z jakimi problemami mierzyli się władcy Rzymu w tamtym okresie. Dlaczego sprawne przekazanie władzy było jedną z największych bolączek Rzymu w III w. n.e.?

RJv87N5WwIsJu
Twoja odpowiedź (Uzupełnij).
Polecenie 3

Wymień tereny, jakie imperium rzymskie zajmowało w III w. n.e. Na ilu kontynentach leżało?

RKrPXFbI8MnSj
Twoja odpowiedź (Uzupełnij).
11
Ćwiczenie 1
RU02JMeAHNlVg
Uzupełnij zamieszczony niżej tekst źródłowy o imię cesarza, którego dotyczy. Tu uzupełnij był wybitnym mężem, choć nie bez ujemnych cech charakteru, on pierwszy wprowadził wyszukane, złotem tkane jedwabne szaty purpurowe, drogimi kamieniami wysadzane obuwie (…). Kiedy w Galii powstały zaburzenia chłopów i rozbójników (…), i ci spustoszyli kraj szeroko, poczęli na miasta napadać, zamianował (…) cesarzem wiernego przyjaciela swego Maksymiana (…). Ponieważ współcześnie Persowie trapili okrutnie wschodnie prowincje, Afrykę [napadały] plemiona mauretańskie, a ponadto w Egipcie wystąpił nowy uzurpator, więc dobrali sobie pomocników z tytułem Cezarów w osobach Konstancjusza i Galeriusza, których złączyli ze sobą węzłem powinowactwa. (…) Ojczyzną ich była Iliria, a choć posiadali niewielkie wykształcenie, to jednak zaprawieni w ciężkich warunkach życia i służby wojskowej byli doskonałymi władcami państwa. (…) Ponieważ zatem ciążył dotkliwie nawał wojen (…), podzielili państwo na 4 części…
Źródło: Sekstus Aureliusz Wiktor, De Caesaribus, ks. 39, rozdz. 1–3, 17, 22–24, 26, 30, Zarys historii cesarzy, przekład, wstęp i komentarz I. Lewandowski, Poznań 2010.
R14f91wxL9BYj
Uzasadnij swój wybór, odnosząc się do wiedzy wyniesionej z oglądanego wcześniej filmu edukacyjnego. (Uzupełnij).
21
Ćwiczenie 2

Zapoznaj się z przytoczonym niżej fragmentem jednego z edyktów cesarza Dioklecjana, a następnie rozwiąż poniższe zadania.

Nasze pobożne i bogobojne sumienie uważa za słuszne, żeby to, co zostało przez prawo rzymskie ustanowione za święte i nietykalne, było zachowane w najwyższym stopniu poszanowania i wiecznej czci. Dlatego uważamy, że nie można pominąć milczeniem tego, na co pozwalali sobie w bezbożny i bezwstydny sposób niektórzy ludzie w przeszłości. Przeciwnie, panujący w naszych czasach porządek zmusza nas do tego, abyśmy wkroczyli, gdy coś należy powstrzymać albo ukarać. Nie ulega bowiem wątpliwości, że i w przyszłości nieśmiertelni bogowie będą sprzyjali imieniu rzymskiemu i będą się nim opiekować, jak to było zawsze, jak to widzieliśmy, że wszyscy, którzy żyją pod naszym panowaniem, prowadzą życie pobożne, bogobojne, spokojne i czyste, we wszystkim nienaganne.

A Źródło: 2016, s. 893. Cytat za: Karl Christ, Historia Cesarstwa Rzymskiego. Od Augusta do Konstantyna, przeł. A. Gierlińska, Poznań–Gniezno 2016.
RrGiK7nMTLKqQ
Rozstrzygnij, jaki charakter ma powyższy tekst. Możliwe odpowiedzi: 1. informacyjny, 2. stanowiący, 3. promocyjny, 4. polemiczny
R1UMbgrSCq5K3
Uzasadnij swój wybór. (Uzupełnij).
R1MVwkGPnhTY4
Określ, które z poniższych zdań trafnie podsumowuje przekaz cytowanego źródła. Możliwe odpowiedzi: 1. prawo jest pochodną religii, 2. nie powinno się tolerować żadnych wierzeń, które różnią się od rzymskich, 3. religia musi podlegać odpowiedniej legislacji, 4. inne wierzenia stanowią poważne zagrożenie dla tradycyjnej religii rzymskiej
Rf4IW45hnLDP3
Zacytuj zdanie, które uzasadnia Twój wybór. (Uzupełnij).