Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby udostępnić materiał Dodaj całą stronę do teczki

Funkcje sztuki

Zakres

IV etap edukacyjny

Przedmiot

Historia sztuki

Wymagania szczegółowe:

(1.12) potrafi wskazać́ funkcję dzieła i określić́, jaki wpływ ma ona na jego kształt

Temat lekcji:

Funkcje sztuki

Czas na realizację:

1 godzina lekcyjna.

Cele szczegółowe

wiadomości – uczeń:

 • wymienia funkcje sztuki,

 • zna dzieła z różnych epok,

umiejętności – uczeń:

 • przyporządkowuje dziełom określoną funkcję,

 • potrafi wyjaśnić, na czym polega zasada „Docere, movere, delectare”,

 • formułuje swoje stanowisko względem wytworów sztuki.

postawy:

 • poszanowanie dla wytworów dzieł sztuki,

 • kształtowanie umiejętności poznawczych,

 • wyrabianie poglądów estetyczno‑wychowawczych i społecznych.

Metody pracy:

Forma pracy:

indywidualna, zbiorowa

Środki dydaktyczne,

w tym zasoby multimedialne:

schemat ukazujący różne funkcje dzieła sztuki.

zadanie interaktywne do przyporządkowania funkcji danym obiektom, rzeźbom i dziełom malarskim.

Przebieg lekcji

faza wprowadzająca:

(7 min.)

 1. Czynności organizacyjne (powitanie, sprawdzenie obecności, zapisanie tematu lekcji).

 2. Nauczyciel zapoznaje uczniów ze starożytną maksymą „Docere, movere, delectare” (uczyć – wzruszać – sprawiać przyjemność) - informuje, że już starożytni przypisywali takie funkcje sztuce, która jako docere miała uczyć, jako movere budzić ekspresję a jako delectare być estetyczna.

 3. Uczniowie podają przykłady ze sztuki starożytnej, które odpowiadają tym trzem zasadom.

faza realizacyjna:

(30 min.)

 1. Uczniowie otrzymują karty pracy, które na bieżąco będą uzupełniać.

 2. Uczniowie wykonują zadanie 1 i 2 z karty pracy.

 3. Nauczyciel wyświetla schemat ukazujący różne funkcje dzieła sztuki. Wyjaśnia, na czym polega każda z funkcji, uczniowie wykonują zadanie 3 z karty pracy.

 4. Nauczyciel wyświetla zadanie interaktywne do przyporządkowania funkcji danym obiektom, rzeźbom i dziełom malarskim, prosi uczniów p wykonanie w tym czasie zadania 4 z karty pracy.

faza podsumowująca:

(8 min.)

 1. Nauczyciel sprawdza poprawność wypełnienia kart pracy. Uczniowie uzupełniają i dokonują korekty.

 2. W celu utrwalenia wiadomości nauczyciel ponownie wyświetla zadanie interaktywne

Karta pracy do lekcji

Funkcje sztuki

 1. Co według I. Wojnar jest istotą sztuki?

„sztuka jest źródłem poznania nie tylko w tym sensie, że zakłada istnienie innej, pozaartystycznej rzeczywistości. Sama sztuka jest swoistym rodzajem procesu poznawczego, poznawcza koncepcją rzeczywistości, z tego punktu widzenia kontakt ze sztuką stanowi już z istoty swej proces poznania, czy też udział w tym procesie”. (I. Wojnar)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…

2. Jakie ważne dwie tendencje wymienia A. Kuczyńska? Podaj przykłady dzieł sztuki, na podstawie których możesz zaobserwować przejawy takich właśnie tendencji.

„…Jednostka zarówno w procesie odbioru, jak i tworzenia dzieł sztuki, wyraża dwie podstawowe tendencje ogólne:

a) dążenie do przyswajania sobie określonych wartości poznawczych. Jest to jakby stale ponawiana próba interpretacji świata;

b) dążenie do tworzenia, pojmowane tutaj jako dążenie do eksterioryzacji siebie samego, obiektywizacji siebie samego, obiektywizacji własnych pragnień i myśli”. (A. Kuczyńska)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. Podziel powyższe funkcje funkcje na dwie grupy:

 2. Uzupełnij tabelę, dopisując na podstawie schematu funkcje do podanych dzieł:

Funkcja sztuki

Dzieło sztuki

magiczna

religijna

estetyczna

ludyczna

edukacyjna

komunikacyjna

poznawcza

emocjonalna

wychowawcza

użytkowa

propagandowa

Rozwiązanie zadania 3:

Funkcja sztuki

Dzieło sztuki

magiczna

Wenus Paleolityczna

religijna

Pieta z Lubiąża

estetyczna

Dawid Michała Anioła

ludyczna

happening Pomarańczowej Alternatywy we Wrocławiu pt. „Precz z U‑pałami” z 1988r

edukacyjna

Dirce chrześcijańska –Henryk Siemiradzki

komunikacyjna

Bitwa pod Orszą

poznawcza

Człowiek witruwiański - Leonardo da Vinci

emocjonalna

abstrakcja Jacksona Pollocka

wychowawcza

In ictu oculi - Juan de Valdés Leal

użytkowa

Lampa Tiffany’ego

propagandowa

plakat Solidarności „W samo południe 4 czerwca 1989”

RTcQ97EBjatkK

Pobierz załącznik

Plik DOC o rozmiarze 135.50 KB w języku polskim
R1XBeQyofbmSV

Pobierz załącznik

Plik ODT o rozmiarze 53.61 KB w języku polskim
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida