Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

Działalność gospodarcza - od czego zacząć

RBe96JZ91Kli21
Film przedstawia rozmowę dwóch osób dotyczącą prowadzenia własnej firmy.
m0436b61605161228_1524809872848_0

Formy prowadzenia działalności gospodarczej

R7yHpaYfCpnya1
Animacja przedstawia różne formy prowadzenia działalności gospodarczej.

Wniosek CEIDG‑1 jest jednocześnie:

  • wnioskiem o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (REGON),

  • zgłoszeniem identyfikacyjnym albo aktualizacyjnym (NIP),

  • oświadczeniem o wyborze formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych,

  • zgłoszeniem albo zmianą zgłoszenia płatnika składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,

  • oświadczeniem o kontynuowaniu ubezpieczenia społecznego rolników.

Przykładowy dokument CEIDG:

R1UeNUbvohQPT1
Przykładowy wypełniony formularz CEIDG-1
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej oraz Gromar Sp.z o.o., licencja: CC BY 3.0.
m0436b61605161228_1524810012610_0

Prowadzę działalność gospodarczą

Ry0GhdKwkfPyL1
Materiał prezentuje informacje dotyczące prowadzania działalności gospodarczej w branży hotelarskiej.

Wyciąg PKD dla zawodów związanych z hotelarstwem

RiYIvgwxVdXbW1
Dokument zawiera wyciąg kodów PKD wraz z opisami
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej oraz Gromar Sp.z o.o., licencja: CC BY 3.0.
m0436b61605161228_1524810097676_0

Za i przeciw, czyli analiza SWOT

R1VDdBV4PatSY1
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.
m0436b61605161228_1524810135062_0

Zanim rozpocznę działalność - analiza rynku

R58kd5xzCzz4b1
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.
m0436b61605161228_1524810160664_0

Jak zdobyć rynek

R1CuOrmB6THHB1
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.
m0436b61605161228_1524810241684_0

Biznasplan

RUF7o4OAkDtpT1
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.
m0436b61605161228_1524810361288_0

Przykładowe obiekty hotelarskie

R1SuPLJlWDYa21
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.
m0436b61605161228_1524810773430_0

Zmierz się z fakturą VAT

RavfYdDFhZJxt1
Sprawdź czy znacz stawki VAT
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.

Za wyborem zwolnienia z podatku VAT przemawia sytuacja, kiedy:

  • odbiorcami towarów i usług są osoby fizyczne, albo firmy nie będące płatnikami VAT,

  • cena towaru lub usługi zawiera mało kosztów,

  • naszymi dostawcami nie są płatnicy VAT.

Poniżej znajdują się przykłady interaktywnych formularzy deklaracji podatkowych. Wszystkie obowiązujące można znaleźć na stronie Ministerstwa Finansów. Ponieważ obecnie (2018) żadna z przeglądarek nie wspiera wtyczek (plugins), w tym Adobe Reader, w celu poprawnego wyświetlania wykorzystywanych przy składaniu do systemu e‑Deklaracje dokumentów, wymagane jest zapisanie formularza na dysku lokalnym komputera i otworzenie go bezpośrednio w programie Adobe Reader.

Formularz VAT‑7

R11gjQS7RBKl21
Aktywny formularz umożliwiający wypełenienie deklaracji podatkowejVAT-7, którą składają w urzędzie skarbowym czynni podatnicy, płatnicy podatku VAT.
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.

Formularz VAT‑R

Rl5Cl2QU1DsRT1
Aktywny formularz deklaracji podatkowej VAT-R, która stanowi zgłoszenie rejestracyjne w zakresie podatku VAT.
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.
m0436b61605161228_1524810387726_0

Dokumenty ZUS

RpbJ5jbu3mHYB1
Interaktywna lista dokumentów koniecznych do korespondecji z ZUS
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.

Aktualnie obowiązujące formularze pokazane w aplikacji interaktywnej, używane w korespondencji formalnej z ZUS można odnaleźć na stronie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Poniżej znajdują się tylko dwa przykładowe (stan dokumentów: 2018).

Formularz ZUS ZUA

RtopmStlOBbBR1
Formularz ZUS ZUA wypełniany jest w celu zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych i do ubezpieczenia zdrowotnego, do ubezpieczeń społecznych, zmiany lub korekty danych osoby ubezpieczonej (z wyjątkiem zmiany danych identyfikacyjnych, którą należy zgłosić na formularzu ZUS ZIUA).
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.

Formularz ZUS DRA

RbGzRK6i3qwq41
Formularz deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA, którą wypełnia płatnik składek rozliczając składki oraz wypłacone w tym samym miesiącu zasiłki chorobowe, rodzinne i pielęgnacyjne podlegające rozliczeniu na poczet składek.
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.
m0436b61605161228_1524811560240_0

Zagraj z PDG

R19hzOkEuMtVz1
interaktywna gra
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.
Rd87bU7ogUwwr1
Krzyżówka
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.
m0436b61605161228_1524813290968_0

Zadania interaktywne

Ćwiczenie 1
RtzzYMaZYJq4Z1
zadanie interaktywne
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.
Ćwiczenie 2
RdcrLuRgXLFR11
zadanie interaktywne
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.
Ćwiczenie 3
R1Bx2A50znjVA1
zadanie interaktywne
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.
Ćwiczenie 4
RRSOUIW5ixp1v1
zadanie interaktywne
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.
Ćwiczenie 5
R1Ks5eUSrcOMR1
zadanie interaktywne
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.
Ćwiczenie 6
R1c8g6TPmijoI1
zadanie interaktywne
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.
Ćwiczenie 7
RpYh8OwjfGfV91
zadanie interaktywne
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.
Ćwiczenie 8
RfhaU6021GhAc1
zadanie interaktywne
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.
Ćwiczenie 9
R5B151ed7gFWG1
zadanie interaktywne
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.
Ćwiczenie 10
R1QBaKo8LseXw1
zadanie interaktywne
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.
m0436b61605161228_1524813293660_0

Słownik terminów

amortyzacja
amortyzacja

Koszt stopniowego zużywania środków trwałych (środków o wartości przekraczającej kwotę 10 000 zł) oraz wartości niematerialnych i prawnych.

biznesplan
biznesplan

Dokument planistyczny, który uwzględnia uwarunkowania natury finansowej, marketingowej, rynkowej, organizacyjnej, kadrowej i technologicznej przedsiębiorstwa; to zestaw dokumentów (ocen i analiz), na podstawie których opracowywana jest prognoza przyszłych celów przedsiębiorstwa i sposobów ich osiągania.

działalność gospodarcza
działalność gospodarcza

Zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie kopalin ze złóż także działalność zawodowa wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły.

elastyczność cenowa
elastyczność cenowa

Mierzy odpowiedź ilości popytu lub podaży dobra na zmianę jego ceny. Jest obliczana jako procentowa zmiana w ilości popytu - lub podaży - podzielona przez procentową zmianę w cenie. Elastyczność mówi nam, czy coś jest elastyczne - czyli bardzo czułe - jednostkowo elastyczne, lub nieelastyczne - mało czułe.

konkurencja
konkurencja

Proces, w którym podmioty rynkowe konkurują ze sobą w zawieraniu transakcji rynkowych, poprzez przedstawianie korzystniejszej od innych podmiotów oferty rynkowej dla zrealizowania swoich interesów. Konkurowanie może się odbywać w oparciu o cenę, jakość, formę płatności i wiele innych. W zależności od struktury rynku, na którym zachodzi proces konkurencji, wyróżnia się różne modele konkurencji.

koszt
koszt

Gospodarczo uzasadnione zużycie albo wykorzystanie zasobów przedsiębiorstwa.

osoba fizyczna
osoba fizyczna

Prawne określenie człowieka, jako podmiotu stosunku cywilnoprawnego. Osoby fizyczne posiadają zdolność prawną, a także po spełnieniu określonych warunków zdolność do czynności prawnych.

podatek dochodowy
podatek dochodowy

Obowiązkowe świadczenie pieniężne na rzecz państwa zależne od dochodu i wykorzystanych odliczeń. Wyróżniamy podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) oraz podatek dochodowy od osób prawnych (CIT).

podatek liniowy
podatek liniowy

Sposób opodatkowania odpowiedni dla przedsiębiorców osiągających duże dochody, a także dla singli i osób bezdzietnych, gdyż nie daje możliwości skorzystania z ulg, odliczeń czy rozliczenia się ze współmałżonkiem. Podatek liniowy wynosi 19% (stan: 2018).

Polska Klasyfikacja Działalności (PKD)
Polska Klasyfikacja Działalności (PKD)

Umownie przyjęty, hierarchicznie usystematyzowany podział zbioru rodzajów działalności społeczno‑gospodarczej, jakie realizują jednostki (podmioty gospodarcze).

przychód
przychód

To wartość sprzedanych produktów i usług oraz innych składników majątku przedsiębiorstwa wyrażona w pieniądzu.

rozliczenie ryczałtowe
rozliczenie ryczałtowe

Stawkę podatku dla podatnika wykonującego swoje czynności osobiście określa Ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Tę metodę można wykorzystać również przy spółkach cywilnych i jawnych.

spółka cywilna
spółka cywilna

Jest formą prowadzenia działalności gospodarczej przez dwóch lub więcej przedsiębiorców. W odróżnieniu od spółek, których funkcjonowanie reguluje kodeks spółek handlowych, spółka cywilna nie posiada osobowości prawnej, nie jest jednostką organizacyjną, nie posiada podmiotowości prawnej. Cel jej zawiązania może być zarówno zarobkowy jak i niezarobkowy. Regulacje dotyczące spółki cywilnej zawarte są w kodeksie cywilnym w księdze zobowiązań.

m0436b61605161228_1530338689842_0

Materiały dydaktyczne

RrOJKmDr7j9hB1
Poradnik metodyczny wraz z opisem zawodu (zawodów) oraz przykładowymi scenariuszami lekcji
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej oraz Gromar Sp.z o.o., licencja: CC BY 3.0.