Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Zaloguj się aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby udostępnić materiał Dodaj całą stronę do teczki
R1alpVnp7DMHs1

E-resource SEA SHIPPING

Source: Instytut Technologii Eksploatacji / Eduexpert Sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

The occupation of maritime navigation technician is classified in the transport, forwarding and logistics profession group, in the field of maritime shipping. It is a well developed branch, with high labour market responsiveness. The upcoming years are estimated to be favourable for this branch of the economy on a global scale. The Cargo Shipping Market - Global Trends and Forecast to 2021 study has foreseen that in 2018 the maritime transport market will recover from the crisis and will start to rise. This should result in 12.52 billion tonnes of cargo in 2021. According to the report, container transport should develop at the highest rate thanks to ongoing globalisation. In addition, a positive impact on this segment will be held by investments into port infrastructure and recovery in the demand and supply cycle. Authors of the report put special emphasis on the Asian and Pacific region, which dominates in container transport, before Europe and North America. The subsequent development of countries in the region will only strengthen the region’s position in this market segment. Europe is also to steadily increase its share on the market, yet at a slower rate.

The profession of maritime navigation technician is strictly associated with maritime economy, and in particular in the sector of marine transport, including both open‑sea as well as coastal shipping. At present, marine transport is one of the least expensive and most cost‑effective means of transport but it is characterised by a staff shortage. This shortage concerns seamen and watch officers. For this reason, the maritime navigation technician, after graduating from school and obtaining suitable certificates issued by the Maritime Administration, will find employment with both Polish as well as foreign shipowners.

Who is the modern maritime navigator?

The maritime navigation technician is prepared to perform watch on a marine vessel (in accordance with the STCW 78/95 Convention - at the operational level for the deck department in international shipping). During a 4‑year study at a navigational technical school, the education is realised in accordance with the STCW Convention based on the ‘Training program and examination requirements at operational level’ in the deck department in international shipping and ‘Training program and examination requirements at the auxiliary level in the deck department for the certificate of watch sailor’. Before completing a maritime apprenticeship, the student receives a safety training certificate, which is necessary to be signed onto a ship.

The situation on the work market of the European Economic Area, covered by a free movement of employees, can be observed i.a. the European Job Mobility Portal [www.eures.europa.eu].

1
Zobacz także
R3ZedViAo3hfV1
The guide is a short overview of the e-resource. Poradnik jest krótkim przedstawieniem e-zasobu.
Source: Instytut Technologii Eksploatacji / Eduexpert Sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Zawód technik nawigator morski znajduje się w grupie zawodów transportowo‑spedycyjno- logistycznych, w branży żegluga morska. Jest to mocno rozwinięta branża, o dużej chłonności rynku pracy. Najbliższe lata dla tej gałęzi gospodarki w skali światowej oceniane są jako sprzyjające. Badanie Cargo Shipping Market - Global Trends and Forecast to 2021 przewidują, że w 2018 roku rynek transportu morskiego wyjdzie z kryzysu i zacznie pnąć się w górę. Ma to zaowocować wynikiem 12,52 mld ton w 2021 roku. Według raportu najszybciej rozwijać ma się transport kontenerowy, dzięki posuwającej się globalizacji. Dodatkowo pozytywny wpływ na ten segment będą miały inwestycje w infrastrukturę portową oraz ożywienie w cyklu popytu i podaży. Autorzy raportu zwracają szczególną uwagę na region azjatycko‑pacyficzny, która dominuje w transporcie kontenerowym, przez Europą i Ameryką Północną. Dalszy rozwój państw z tego regionu tylko wzmocni pozycję regionu w tym segmencie rynku. Europa ma wolniej, ale wciąż stabilnie, też powiększać swój udział w rynku.

Zawód technik nawigator morski jest ściśle związany z gospodarką morską, a w szczególności z sektorem transportu morskiego, obejmującego zarówno żeglugę morską jak i przybrzeżną. W chwili obecnej transport morski jest jednym z najtańszych i najbardziej ekonomicznych rodzajów transportu i występuje w nim niedobór kadr. Niedobór ten dotyczy marynarzy oraz oficerów wachtowych. W związku z tym, technik nawigator morski, po ukończeniu szkoły i otrzymaniu wydanych przez Administrację morską, odpowiednich świadectw, znajdzie zatrudnienie zarówno u armatorów polskich jak i zagranicznych.

Czym jest współczesny nawigator morski?

Technik nawigator morski jest przygotowany do pełnienia wachty na statku morskim (zgodnie z Konwencją STCW 78/95 – na poziomie operacyjnym dla działu pokładowego w żegludze międzynarodowej). W trakcie czteroletniej nauki w technikum morskim kształcenie realizowane jest zgodnie z Konwencją STCW w oparciu o „Program szkolenia i wymagania egzaminacyjne na poziomie operacyjnym” w dziale pokładowym w żegludze międzynarodowej oraz „Program szkolenia i wymagania egzaminacyjne na poziomie pomocniczym w dziale pokładowym na świadectwo marynarza wachtowego”. Przed odbyciem praktyk morskich uczeń otrzymuje świadectwo przeszkolenia w zakresie bezpieczeństwa, której jest niezbędne do zamustrowania na statku.

Sytuację na rynku pracy krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego, czyli objętych swobodnym przepływem pracowników, można obserwować m.in. poprzez Europejski Portal Mobilności Zawodowej [www.eures.europa.eu].

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida