Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Zaloguj się aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby udostępnić materiał Dodaj całą stronę do teczki
R1alpVnp7DMHs1

E-resource SEA SHIPPING

Źródło: Instytut Technologii Eksploatacji / Eduexpert Sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
RXIotmQPrY99V1
The film presents the discussed profession. Film przedstawia omawiany zawód.
m8f930ab81e07e9a2_1535019614611_0

Maritime navigation technicians perform watch on a ship or in port: the performance of sea and port watch at the auxiliary level in the deck department (in international and coastal shipping) and at the operational level in the deck department (in national shipping).

Maritime navigation technicians have the possibility to become employed, among others:
• on the Baltic Sea fishing ships and cutters,
• on small shipping vessels,
• on commercial and passenger marine vessels,
• on navy ships,
• on the vessels of port services, maritime rescue services and border guards in the deck department,
• in companies dealing with the production and renovation of ship equipment,
• in the technical services of shipowners.

Moreover, the maritime navigation technician can also carry out professional activities on their own account.

The maritime navigation technician deals with maintaining a ship on a correct water course and manoeuvring a ship inside a port and bringing the vessel to the correct quay to ensure safe shipping and reloading on water bodies (shipyard, port and marine waters). He performs the function of a navigation advisor to the ship’s captain during maritime pilotage operations.

The maritime navigation technician typically works on a deck of a cutter or ship at sea, at different times of day, in variable weather conditions. Maritime navigation technicians can also manage the operation of towing and mooring units. The work may take up to over twelve hours per day, under conditions posing a threat to life and health.

Knowledge of a foreign language at the upper secondary level should enable the graduate to:
1. use language resources (lexical, grammatical, spelling and phonetic) enabling implementation of professional tasks;
2. interpret utterances concerning the performance of typical professional activities, slow and clear articulation in standard language form;
3. analyse and interpret brief written texts concerning the performance of typical professional activities;
4. formulate short and understandable utterances and written texts enabling communication at work;
5. utilise foreign information sources.

Predispositions for work:
• perceptiveness,
• precision,
• good eyesight,
• colour differentiation,
• good hearing,
• divisibility of attention,
• patience,
• stress resistance,
• good physical condition,
• organising and planning capabilities.

In his work, the technician uses such tools as:
• navigation equipment,
• compass,
• bearing finder,
• log,
• probe,
• sextant,
• chronometer,
• GPS,
• radar,
• echo‑sounder.

Technik nawigator morski sprawuje wachtę na statku lub w porcie. Pełnieni wachtę morską i portową na poziomie pomocniczym w dziale pokładowym (w żegludze międzynarodowej i przybrzeżnej) oraz na poziomie operacyjnym w dziale pokładowym (w żegludze
krajowej).

Technik nawigator morski ma możliwość zatrudnienia m.in.:
• na statkach i kutrach rybackiej żeglugi bałtyckiej,
• na statkach żeglugi małej,
• na statkach morskich handlowych i pasażerskich,
• okrętach marynarki wojennej,
• na jednostkach pływających służb portowych, ratownictwa morskiego i straży granicznej w dziale podkładowym,
• w zakładach zajmujących się produkcją i remontami urządzeń okrętowych,
• w służbach technicznych armatorów.

Technik może także prowadzić działalność zawodową na własny rachunek.

Technik nawigator morski zajmuje się prowadzeniem statku odpowiednim torem wodnym oraz przemieszczania statku po porcie i doprowadzenia go do odpowiedniego nabrzeża, w celu zapewnienia bezpiecznej żeglugi i przeładunku na akwenach wodnych (wodach stoczniowych, portowych
i morskich). Sprawuję funkcję doradcy nawigacyjnego kapitana statku podczas operacji pilotażu morskiego.

Technik nawigator morski pracuje najczęściej na pokładzie kutra lub statku znajdującego się na morzu, w różnych porach dnia, w zmiennych warunkach atmosferycznych. Może także kierować pracą jednostek holowniczych i cumowniczych. Praca trwa czasami kilkanaście godzin w warunkach zagrożenia dla zdrowia i życia.

Znajomość języka obcego na poziomie szkoły ponadgimnazjalnej powinna umożliwić absolwentowi:
1. posługiwanie się zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych oraz fonetycznych), umożliwiającym realizację zadań zawodowych;
2. interpretowanie wypowiedzi dotyczących wykonywania typowych czynności zawodowych artykułowane powoli i wyraźnie, w standardowej odmianie języka;
3. analizowanie i interpretowanie krótkich tekstów pisemnych dotyczących wykonywania typowych czynności zawodowych;
4. formułowanie krótkich i zrozumiałych wypowiedzi oraz teksty pisemne umożliwiające komunikowanie się w środowisku pracy;
5. korzystanie z obcojęzycznych źródeł informacji.

Predyspozycje do pracy:
• spostrzegawczość,
• dokładność,
• dobry wzrok,
• odróżnianie barw,
• dobry słuch,
• podzielność uwagi,
• cierpliwość,
• odporność na stres,
• dobra kondycja fizyczna,
• umiejętność organizacji i planowania.

W swojej pracy technik korzysta m.in. z takich narzędzi jak:
• przybory nawigacyjne,
• kompas,
• pelengator,
• log,
• sonda,
• sekstant,
• chronometr,
• GPS,
• radar,
• echosonda.

m8f930ab81e07e9a2_1497598082779_0

DESCRIPTION OF AIMS AND OUTCOMES

MARITIME NAVIGATION TECHNICIAN: https://www.ore.edu.pl/wp‑content/uploads/ksztalcenie_zawodowe/zawody2‑3/Technik‑nawigator‑morski‑315214.pdf

source:

Regulation of the Minister of National Education of 13 March 2017 on the classification of professions of vocational education: http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/622/1

Regulation of the Minister of National Education of 31 March 2017 on the core curriculum of teaching occupations: http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2017/860/2

In professional area II. Administration and services, in the profession group (7) transport, forwarding and logistics, in the branch (25) maritime shipping the following professions have been distinguished:
• maritime navigation technician (315214).

One qualification exists for the profession of maritime navigation technician 315214: Performing a maritime and port watch AU.41.

Qualification in the maritime shipping branch

Qualification

Profession symbol

The profession in which it occurs

Common elements

AU.41.

Performing a maritime and port watch
1. Planning and implementation of sea voyages
2. Realisation of loading processes and operating ship equipment and systems
3. Performance of rescue operations at sea

315214

Maritime navigation technician

OMZ PKZ(AU.r)

As can be seen in table 1 above, apart from the associations within the qualification, a strong association with common PKZ(AU.q) and PKZ(AU.s) occurs, which are present for professions within the group.

These are skills representative of the professions within the area or branch. These skills are key for these professions, constituting the basis for education with relation to the AU.41 qualification.

PKZ(AU.r) Skills constituting the foundation for training in professions: inland waterway technician, maritime navigation technician, sea fisheries technician.

Student:
1. uses maps and navigation publications;
2. characterises ship types and transport systems for unit and bulk cargo;
3. determines types and properties of goods and cargo;
4. uses wired and wireless communication means;
5. distinguishes types of ports and terminals;
6. characterises types of services in ports and terminals;
7. knows two foreign languages, including English, within the scope necessary to perform the profession;
8. utilises computer software supporting task performance.

AU.41. Performing a maritime and port watch

1. Planning and implementation of sea voyages

Student:
1. uses maps and navigational publications prepared in the Polish and English languages and corrects them;
2. utilises various satellite systems to determine directions, courses and bearings;
3. determines the values of magnetic compass and gyrocompass corrections and applies changes to courses and compass, gyrocompass, magnetic and actual bearings;
4. determines coordinates for the position calculated with passive and active inclusion of wind and current;
5. conducts simple and complex mathematical calculation according to mean and increased latitude;
6. determines coordinates of the observed position of a ship using navigation systems;
7. determines the observed position of a ship based on measurements of navigational parameters;
8. performs navigation including the forecast and calculated (on the basis of astronomical position line) moments of occurrence of astronomical phenomena;
9. uses radar and automatic radar plotting aid (ARPA) to conduct collision‑free navigation;
10. utilises integrated navigation systems and electronic chart display and information system (ECDIS) to carry out navigation;
11. carries out navigation on an optimal route using practical navigation along the rhumb line and great‑circle distance;
12. takes tides and tidal currents into account when carrying out ship navigation;
13. utilises radio and satellite communication systems and the Global Maritime Distress and Safety System (GMDSS) to ensure shipping safety;
14. plans shipping with hydrological and meteorological information taken into account;
15. takes manoeuvring characteristics of a ship, its cargo load and hydrological and meteorological conditions into account during sea voyage and manoeuvring in a port;
16. prepares a ship for departure to sea in accordance with watch and emergency procedures;
17. keeps the required ship documentation;
18. uses the provisions of the Maritime code, International regulations for Preventing Collisions at Sea (COLREGS) and navigational marking system (IALA).

2. Realisation of loading processes and operating ship equipment and systems

Student:
1. classifies ships and determines their parameters;
2. operates the basic terms concerning maritime transport;
3. organises work at manoeuvring stations in accordance with the existing deck procedures;
4. characterises cargo and its packaging;
5. characterises principles of receiving cargo on the ship;
6. prepares the hold for cargo reception;
7. prepares transport documentation and keeps, in the Polish and English language, documentation concerning reloading operations and cargo transport, including hazardous, harmful and polluting cargo;
8. performs analysis of parameters with impact on the transport of the cargo and its quality;
9. determines the hold microclimate and hold ventilation principles;
10. determines hazardous, harmful and polluting cargo and observes principles of their reloading, separation, mounting and transport;
11. plans transport of hazardous cargo;
12. characterises principles of ship ballasting during reloading operations;
13. determines the impact of reception, removal, displacement of goods, weight of the ballast and stocks on the robustness and stability of the ship;
14. includes permissible operating loads of hold covers and tweens and holds during goods stowage;
15. carries out measurements of bilges and ballast tanks and carries out works associated with ship overballasting;
16. determines the amount of cargo based on the ship’s draught;
17. identifies types and elements of masting and roping of the ship;
18. determines destructive load and permissible working load of the ropes and mobile equipment on the ship;
19. operates loading and auxiliary devices and equipment present on the ship;
20. operates anchor windlasses, capstan and other ship’s mooring and towing equipment;
21. selects tools according to the type of work performed;
22. determines the causes for corrosion and selects preventive methods;
23. performs activities associated with the maintenance of the hull, equipment and other ship elements;
24. prepares surfaces for protection against corrosion, selects and uses suitable tools;
25. operates electronic devices and automation systems on the ship;
26. uses fixed and mobile measuring equipment;
27. observes the law provisions concerning the protection of the marine environment;
28. communicates in the Polish and English language on the matters of load, reloading and fixing.

3. Performance of rescue operations at sea

Student:
1. uses the International Code of Signals (ICS);
2. identifies and uses distress signals utilising each of the signalling methods included in the International Code of Signals (ICS);
3. transmits and receives light signals in the Morse alphabet;
4. transmits and receives flag messages of the International Code of Signals (ICS);
5. utilises fixed and portable radio distress signalling;
6. utilises publications necessary to conduct communication;
7. operates radio devices operating Global Maritime Distress and Safety System (GMDSS), carries out their tests and maintenance;
8. communicates using all types of radio communication means;
9. utilises International Aeronautical and Maritime Search and Rescue (IAMSAR) guide during manoeuvring the ship in search and rescue action;
10. develops plans, alarm schedules and instructions of conduct in the event of an alarm;
11. observes the procedures of conduct in the event of rescue towing;
12. observes the procedures of conduct in the event of hazards and emergency on the ship;
13. operates individual and collective means of rescue;
14. operates devices used for launching and lifting rescue boats and rafts;
15. indicates areas of fire hazard on the ship and observes the fire‑fighting procedures including the properties of the carried cargo;
16. operates fire‑fighting equipment, permanent extinguishing systems, alarm system and fire detection system;
17. provides the victim with first aid, performs resuscitation and uses the defibrillator;
18. applies International Management Code for the Safe Operation of Ships and for Pollution Prevention (the ISM Code);
19. applies provisions concerning social conditions and rights and obligations of ship’s crew members;
20. uses the English language in maritime communication.

OPIS CELÓW I EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

TECHNIK NAWIGATOR MORSKI: https://www.ore.edu.pl/wp‑content/uploads/ksztalcenie_zawodowe/zawody2‑3/Technik‑nawigator‑morski‑315214.pdf

źródło:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 marca 2017 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego: http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/622/1

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach: http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2017/860/2

W obszarze zawodowym II. Administracyjno‑usługowym, w grupie zawodów (7) transportowo‑spedycyjno- logistycznych, w branży (25) żegluga morska zostały wyodrębnione zawody:
• technik nawigator morski (315214).

W zawodzie technik nawigator morski 315214 jest jedna kwalifikacja Pełnienie wachty morskiej i portowej AU.41.

Kwalifikacji w branży nawigacja morska

Kwalifikacja

Symbol zawodu

Zawód w których występuje

Elementy wspólne

AU.41.

Pełnienie wachty morskiej i portowej
1. Planowanie oraz realizacja podróży morskiej
2.Realizowanie procesów ładunkowych oraz obsługa i eksploatacja urządzeń i systemów statkowych
3. Prowadzenie akcji ratowniczych i ratunkowych na morzu

315214

Technik nawigator morski

OMZ PKZ(AU.r)

Jak można zauważyć w zamieszczonej wyżej tabeli 1, oprócz powiązań w ramach kwalifikacji, występuje silne powiązanie wspólnymi PKZ(AU.q) i PKZ(AU.s), które występują w zawodach tej grupy.

Są to umiejętności reprezentatywne dla zawodów z tego obszaru, czy branży. Umiejętności te są kluczowe dla tych zawodów, stanowią podstawę do realizacji kształcenia w powiązaniu z kwalifikacją AU.41.

PKZ(AU.r) Umiejętności stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodach: technik żeglugi śródlądowej, technik nawigator morski, technik rybołówstwa morskiego.

Uczeń:
1. posługuje się mapami i wydawnictwami nawigacyjnymi;
2. charakteryzuje rodzaje statków oraz systemy transportowe dla ładunków jednostkowych i masowych;
3. określa rodzaje oraz właściwości towarów i ładunków;
4. posługuje się środkami łączności przewodowej i bezprzewodowej;
5. rozróżnia rodzaje portów i terminali;
6. charakteryzuje rodzaje usług w portach i terminalach;
7. posługuje się dwoma językami obcymi, w tym językiem angielskim, w zakresie niezbędnym do wykonywania zawodu;
8. stosuje programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań.

AU.41. Pełnienie wachty morskiej i portowej

1. Planowanie oraz realizacja podróży morskiej

Uczeń:
1. posługuje się mapami i wydawnictwami nawigacyjnymi opracowanymi w języku polskim i języku angielskim oraz dokonuje ich korekty;
2. korzysta z różnych systemów satelitarnych do określania kierunków, kursów i namiarów;
3. określa wartości poprawek kompasów magnetycznych i poprawek żyrokompasowych oraz dokonuje zmiany kursów i namiarów kompasowych, żyrokompasowych, magnetycznych i rzeczywistych;
4. określa współrzędne pozycji zliczonej przy biernym i czynnym uwzględnianiu wiatru i prądu;
5. prowadzi zliczenie matematyczne proste i złożone według średniej i powiększonej szerokości geograficznej;
6. określa współrzędne pozycji obserwowanej statku z wykorzystaniem systemów nawigacyjnych;
7. określa pozycję obserwowaną statku na podstawie pomiarów parametrów nawigacyjnych;
8. prowadzi nawigację z uwzględnieniem prognozowanych i obliczonych, na podstawie astronomicznej linii pozycyjnej, momentów wystąpienia zjawisk astronomicznych;
9. wykorzystuje radar i urządzenia do automatycznego wykonywania nakresów radarowych (ARPA) w celu bezkolizyjnego prowadzenia nawigacji;
10. wykorzystuje systemy nawigacji zintegrowanej oraz systemy obrazowania elektronicznych map i informacji nawigacyjnych (ECDIS) do prowadzenia nawigacji;
11. prowadzi żeglugę po optymalnej drodze z wykorzystaniem praktycznej żeglugi po loksodromie i ortodromie;
12. uwzględnia pływy i prądy pływowe w prowadzeniu nawigacji statku;
13. wykorzystuje systemy łączności radiowej i satelitarnej oraz Światowy Morski System Łączności Alarmowej i Bezpieczeństwa (GMDSS) do zapewnienia bezpieczeństwa żeglugi;
14. planuje żeglugę z uwzględnieniem informacji hydrometeorologicznej;
15. uwzględnia cechy manewrowe statku, stan jego załadowania i warunki hydrometeorologiczne podczas podróży morskiej oraz manewrowania w porcie;
16. przygotowuje statek do wyjścia w morze zgodnie z procedurami wachtowymi i awaryjnymi;
17. prowadzi wymaganą dokumentację statku;
18. stosuje przepisy Kodeksu morskiego, Międzynarodowe Przepisy o Zapobieganiu Zderzeniom na Morzu (MPDM) oraz stosuje system oznakowania nawigacyjnego (IALA).

2. Realizowanie procesów ładunkowych oraz obsługa i eksploatacja urządzeń i systemów statkowych

Uczeń:
1. klasyfikuje statki i określa ich parametry;
2. posługuje się podstawowymi pojęciami dotyczącymi przewozów morskich;
3. organizuje prace na stanowiskach manewrowych zgodnie z obowiązującymi procedurami pokładowymi;
4. charakteryzuje ładunki i ich opakowania;
5. charakteryzuje zasady przyjmowania ładunku na statek;
6. przygotowuje ładownię do przyjęcia ładunku;
7. przygotowuje dokumenty przewozowe oraz prowadzi, w języku polskim i języku angielskim, dokumentację dotyczącą prac przeładunkowych i transportu ładunków, w tym ładunków niebezpiecznych, szkodliwych i zanieczyszczających środowisko;
8. prowadzi analizę parametrów mających wpływ na transport ładunku i jego jakość;
9. określa mikroklimat ładowni oraz zasady wentylacji ładowni;
10. określa ładunki niebezpieczne, szkodliwe i zanieczyszczające środowisko oraz przestrzega zasad ich przeładunku, separacji, mocowania i przewozu;
11. planuje przewóz ładunków niebezpiecznych;
12. charakteryzuje zasady balastowania statku w czasie operacji przeładunkowych;
13. określa wpływ przyjęcia, zdjęcia, przesunięcia towaru, masy balastów i zapasów na wytrzymałość i stateczność statku;
14. uwzględnia dopuszczalne obciążenia robocze pokryw ładowni oraz międzypokładów i ładowni podczas sztauowania towaru;
15. prowadzi pomiary zęz i zbiorników balastowych oraz prowadzi prace związane z przebalastowaniem statku;
16. określa ilość ładunku na podstawie zanurzenia statku;
17. rozpoznaje rodzaje oraz elementy omasztowania i olinowania, określa ich przeznaczenie;
18. określa obciążenie niszczące i dopuszczalne obciążenie robocze lin i osprzętu ruchomego statku;
19. obsługuje urządzenia oraz osprzęt przeładunkowy i pomocniczy znajdujący się na statku;
20. obsługuje windy kotwiczne, kabestany oraz inne wyposażenie cumownicze i holownicze statku;
21. dobiera narzędzia do rodzaju wykonywanej pracy;
22. określa przyczyny korozji i dobiera metody jej zapobiegania;
23. wykonuje czynności związane z konserwacją kadłuba, sprzętu i innego wyposażenia statku;
24. przygotowuje powierzchnie do zabezpieczenia przed korozją, dobiera i stosuje odpowiednie narzędzia;
25. obsługuje urządzenia elektroniczne oraz systemy automatyki na statku;
26. posługuje się stałymi i przenośnymi przyrządami pomiarowymi;
27. przestrzega przepisów prawa dotyczących ochrony środowiska morskiego;
28. porozumiewa się w języku polskim i języku angielskim w sprawach związanych z ładunkiem, przeładunkiem i mocowaniem.

3. Prowadzenie akcji ratowniczych i ratunkowych na morzu

Uczeń:
1. korzysta z Międzynarodowego Kodu Sygnałowego (MKS);
2. rozpoznaje i stosuje sygnały wzywania pomocy, wykorzystując każdy ze sposobów sygnalizacji zawarty w Międzynarodowym Kodzie Sygnałowym (MKS);
3. nadaje i odbiera sygnały świetlne w alfabecie Morse'a;
4. nadaje i odbiera wiadomości za pomocą flag Międzynarodowego Kodu Sygnałowego (MKS);
5. posługuje się stałymi i przenośnymi radiowymi środkami wzywania pomocy;
6. korzysta z publikacji niezbędnych do prowadzenia łączności;
7. posługuje się urządzeniami radiowymi pracującymi w Światowym Morskim Systemie Łączności Alarmowej i Bezpieczeństwa (GMDSS), przeprowadza ich testy i konserwację;
8. komunikuje się w każdym z rodzajów łączności radiowej;
9. wykorzystuje Międzynarodowy lotniczy i morski poradnik poszukiwania i ratowania (IAMSAR) podczas manewrowania statkiem w akcji poszukiwawczo‑ratowniczej;
10. opracowuje plany, rozkłady alarmowe oraz instrukcje postępowania w przypadku alarmu;
11. przestrzega procedur postępowania w przypadku holowania ratowniczego;
12. przestrzega procedur postępowania w przypadkach zagrożeń i awarii na statku;
13. posługuje się indywidualnymi i zbiorowymi środkami ratunkowymi;
14. obsługuje urządzenia służące do wodowania i podnoszenia łodzi i tratw ratunkowych;
15. wskazuje obszary zagrożenia pożarowego na statku oraz przestrzega procedur walki z pożarem, uwzględniając właściwości przewożonego ładunku;
16. posługuje się sprzętem przeciwpożarowym, stałymi instalacjami gaśniczymi, instalacją alarmową i instalacją wykrywającą pożar;
17. udziela pierwszej pomocy poszkodowanemu, wykonuje reanimację i posługuje się defibrylatorem;
18. stosuje Międzynarodowy kodeks zarządzania bezpieczną eksploatacją statków i zapobieganiem zanieczyszczeniu (Kodeks ISM);
19. stosuje przepisy dotyczące warunków socjalnych oraz praw i obowiązków członków załogi statku;
20. posługuje się językiem angielskim w komunikacji morskiej.

m8f930ab81e07e9a2_1497602174477_0

ESTIMATED NUMBER OF HOURS REQUIRED TO OBTAIN THE ASSUMED EDUCATION EFFECTS

DESIGNATION OF QUALIFICATIONS

QUALIFICATION NAME

PROFESSION NAME

NUMBER OF HOURS

AU.41.

Performing a maritime and port watch

Maritime navigation technician

6

AU.41.1

Planning and implementation of sea voyages

-

2

AU.41.2

Realisation of loading processes and operating ship equipment and systems

-

2

AU.41.3

Performance of rescue operations at sea

-

2

SZACOWANA LICZBA GODZIN POTRZEBNYCH DO OSIĄGNIĘCIA ZAKŁADANYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

OZNACZENIE KWALIFIKACJI

NAZWA KWALIFIKACJI

NAZWA ZAWODU

LICZBA GODZIN

AU.41.

Pełnienie wachty morskiej i portowej

Technik nawigator morski

6

AU.41.1

Planowanie oraz realizacja podróży morskiej

-

2

AU.41.2

Realizowanie procesów ładunkowych oraz obsługa i eksploatacja urządzeń i systemów statkowych

-

2

AU.41.3

Prowadzenie akcji ratowniczych i ratunkowych na morzu

-

2

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida