Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby udostępnić materiał Dodaj całą stronę do teczki
R1alpVnp7DMHs1

E-resource SEA SHIPPING

Źródło: Instytut Technologii Eksploatacji / Eduexpert Sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Conducting maritime communications

1. Film in the standard version.

R1bmdfcwgAZkB1
The film presents one of the exams taken by deck cadets during maritime apprenticeships on ships. A watch officer asks a deck cadet questions about the maritime communication procedure. Film przedstawia jeden z egzaminów, do którego muszą podejść kadeci pokładowi podczas praktyk morskich na statku. Oficer wachtowy odpytuje kadetkę pokładową z procedury prowadzenia łączności morskiej.

2. Film with subtitles.

mcfa477e21094f0a0_1497373101641_0
R1DOAk4hRJWu71
The film presents one of the exams taken by deck cadets during maritime apprenticeships on ships. A watch officer asks a deck cadet questions about the maritime communication procedure. Film przedstawia jeden z egzaminów, do którego muszą podejść kadeci pokładowi podczas praktyk morskich na statku. Oficer wachtowy odpytuje kadetkę pokładową z procedury prowadzenia łączności morskiej.
mcfa477e21094f0a0_1497374743908_0

3. Film with subtitles and pauses. Listen and repeat after the speaker.

mcfa477e21094f0a0_1497350678958_0
RL5mtqg2iFygN1
The film presents one of the exams taken by deck cadets during maritime apprenticeships on ships. A watch officer asks a deck cadet questions about the maritime communication procedure. Film przedstawia jeden z egzaminów, do którego muszą podejść kadeci pokładowi podczas praktyk morskich na statku. Oficer wachtowy odpytuje kadetkę pokładową z procedury prowadzenia łączności morskiej.
mcfa477e21094f0a0_1497374860567_0

4. Film with subtitles and narration.

mcfa477e21094f0a0_1497373163121_0
RN2JCX22oQ6Fu1
The film presents one of the exams taken by deck cadets during maritime apprenticeships on ships. A watch officer asks a deck cadet questions about the maritime communication procedure. Film przedstawia jeden z egzaminów, do którego muszą podejść kadeci pokładowi podczas praktyk morskich na statku. Oficer wachtowy odpytuje kadetkę pokładową z procedury prowadzenia łączności morskiej.
mcfa477e21094f0a0_1497373168117_0
classicmobile
Exercise 1
R16QrWB1VHDXR1
Solve the exercise. Rozwiąż ćwiczenie.
Source: Instytut Technologii Eksploatacji / Eduexpert Sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
static
mcfa477e21094f0a0_1497274101782_0

Exercises

classicmobile
Exercise 2
R1GRmoNuYluIL1
Solve the exercise. Rozwiąż ćwiczenie.
Source: Instytut Technologii Eksploatacji / Eduexpert Sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
static
classicmobile
Exercise 3
R1Vj1WJMiQlgM1
Solve the exercise. Rozwiąż ćwiczenie.
Source: Instytut Technologii Eksploatacji / Eduexpert Sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
static
mcfa477e21094f0a0_1497275655300_0

Navigating bridge and its equipment

R17iRD9y1ncHj1
The animation presents the navigating bridge of a merchant vessel and its basic equipment and navigational devices. Animacja przedstawia mostek nawigacyjny morskiego statku handlowego oraz jego podstawowe wyposażenie i urządzenia nawigacyjne.
classicmobile
Exercise 4
RFKMxLESh7HTI1
Solve the exercise. Rozwiąż ćwiczenie.
Source: Instytut Technologii Eksploatacji / Eduexpert Sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
static
mcfa477e21094f0a0_1498040614130_0

Exercises

classicmobile
Exercise 5
RzKjfvJKKAAzJ1
Solve the exercise. Rozwiąż ćwiczenie.
Source: Instytut Technologii Eksploatacji / Eduexpert Sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
static
classicmobile
Exercise 6
R9flNM6rWD6tl1
Solve the exercise. Rozwiąż ćwiczenie.
Source: Instytut Technologii Eksploatacji / Eduexpert Sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
static
mcfa477e21094f0a0_1497275861398_0

Collision avoidance maneuver in restricted visibility

The hypertext material presents a conversation between the ship's captain and a watch officer. The conversation is about performing a collision avoidance maneuver in restricted visibility conditions, together with giving helm orders to the helmsman.

Hipertekst przedstawia rozmowę między kapitanem statku a oficerem wachtowym. Dotyczy wykonania manewru antykolizyjnego podczas warunków ograniczonej widzialności, wraz z podaniem komend na ster dla sternika manewrowego.

mcfa477e21094f0a0_1534850852187_0

Watch officer: Captain, visibilitymcfa477e21094f0a0_1497279733582_0visibility has fallen below 2 nautical milesmcfa477e21094f0a0_1497279738479_0nautical miles.

Captain: Give the present course and speedmcfa477e21094f0a0_1497279743621_0speed.

Watch officer: The present true coursemcfa477e21094f0a0_1497279748379_0true course is 215 degrees, the speed is 15 knotsmcfa477e21094f0a0_1497279753543_0knots.

Captain: Announce engine standby and proceed at a safe speedmcfa477e21094f0a0_1497279762480_0safe speed.

Watch officer: Engine standby is announced, the speed is reduced to 12 knots.

Captain: Conduct continuous radar scanningmcfa477e21094f0a0_1497279767416_0radar scanning.

Watch officer: Captain, an echomcfa477e21094f0a0_1535629883948_0echo was detected on the starboard sidemcfa477e21094f0a0_1498481495468_0starboard side bearingmcfa477e21094f0a0_1535629905730_0bearing 225 degrees, distance 6 nautical miles.

Captain: Give the distancemcfa477e21094f0a0_1535629918435_0distance and time to closest point of approachmcfa477e21094f0a0_1538050218281_0time to closest point of approach.

Watch officer: The closest point of approach is 0.5 nautical miles and it will be reached in 15 minutes.

Captain: Plan the execution of a collision avoidance maneuvermcfa477e21094f0a0_1538050212392_0collision avoidance maneuver, so that the closest point of approach is not less than two nautical miles.

Watch officer: To pass this echo at a distance of two nautical miles, we have to be on a true course of 250 degrees.

Captain: Helmsman, new course – steer two five zero.

Helmsman: Steer two five zero. Steady on two five zero.

classicmobile
Exercise 7
RcY3PbP8chZAa1
Solve the exercise. Rozwiąż ćwiczenie.
Source: Instytut Technologii Eksploatacji / Eduexpert Sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
static
mcfa477e21094f0a0_1497279637332_0
mcfa477e21094f0a0_1497279718401_0
mcfa477e21094f0a0_1497279733582_0
mcfa477e21094f0a0_1497279738479_0
mcfa477e21094f0a0_1497279743621_0
mcfa477e21094f0a0_1497279748379_0
mcfa477e21094f0a0_1497279753543_0
mcfa477e21094f0a0_1497279762480_0
mcfa477e21094f0a0_1497279767416_0
mcfa477e21094f0a0_1498481495468_0
mcfa477e21094f0a0_1535629883948_0
mcfa477e21094f0a0_1535629905730_0
mcfa477e21094f0a0_1535629918435_0
mcfa477e21094f0a0_1538050218281_0
mcfa477e21094f0a0_1538050212392_0
mcfa477e21094f0a0_1497304185623_0

Ship's departure from port

RPcxCpFMTddNj1
The audio recording presents an exchange of commands on the navigating bridge between the ship's captain and crew members. The presented exchange of commands is concerned with the ship's departure from port. Sekwencja audio przedstawia wymianę komend na mostku nawigacyjnym między kapitanem statku, a członkami załogi. Przedstawiona wymiana komend obowiązuje przy wyjściu statku w morze.
classicmobile
Exercise 8
RjO4gJaS4O0mx1
Solve the exercise. Rozwiąż ćwiczenie.
Source: Instytut Technologii Eksploatacji / Eduexpert Sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
static
mcfa477e21094f0a0_1498416934151_0

Exercises

classicmobile
Exercise 9
R1FiT7czgH4Px1
Solve the exercise. Rozwiąż ćwiczenie.
Source: Instytut Technologii Eksploatacji / Eduexpert Sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
static
classicmobile
Exercise 10
RdKpm8hmeYX181
Solve the exercise. Rozwiąż ćwiczenie.
Source: Instytut Technologii Eksploatacji / Eduexpert Sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
static
mcfa477e21094f0a0_1498417118468_0

Rules and regulations of service on naval vessels

REwSqR5TetLZI1
The document presents an excerpt from the rules and regulations of service on naval vessels.
RqoBCSXiUIFRD1
Download the attachment. Pobierz załącznik.
Source: Instytut Technologii Eksploatacji / Eduexpert Sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
mcfa477e21094f0a0_1497304846190_0

Gallery

mcfa477e21094f0a0_1497587668988_0

Crossword and Typos

RxIMxibcIzumm11
Play the game. Zagraj w grę.
Source: Instytut Technologii Eksploatacji / Eduexpert Sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
R9f04EgWBtHN511
Play the game. Zagraj w grę.
Source: Instytut Technologii Eksploatacji / Eduexpert Sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
mcfa477e21094f0a0_1497304851566_0

Dictionary

abbreviation, abbreviations [əˌbriː.viˈeɪ.ʃən, əˌbriː.viˈeɪ.ʃənz] [n. C]
abbreviation, abbreviations [əˌbriː.viˈeɪ.ʃən, əˌbriː.viˈeɪ.ʃənz] [n. C]

skrót

mcfa477e21094f0a0_1497305024756_0
anchor chain, anchor chains [ˈæŋ.kə tʃeɪn, ˈæŋ.kə tʃeɪnz] [n. C]
anchor chain, anchor chains [ˈæŋ.kə tʃeɪn, ˈæŋ.kə tʃeɪnz] [n. C]

łańcuch kotwiczny

mcfa477e21094f0a0_1497305028963_0
bearing, bearings [ˈbeə.rɪŋ, ˈbeə.rɪŋz] [n. C]
bearing, bearings [ˈbeə.rɪŋ, ˈbeə.rɪŋz] [n. C]

namiar

mcfa477e21094f0a0_1497335091175_0
boatswain, boatswains [ˈbəʊ.sən, ˈbəʊ.sənz] [n. C]
boatswain, boatswains [ˈbəʊ.sən, ˈbəʊ.sənz] [n. C]

bosman okrętowy

mcfa477e21094f0a0_1497335096649_0
bow, bows [baʊ, baʊz] [n. C]
bow, bows [baʊ, baʊz] [n. C]

dziób

mcfa477e21094f0a0_1497335101839_0
bridge wings [brɪdʒ wɪŋz] [n. plural]
bridge wings [brɪdʒ wɪŋz] [n. plural]

skrzydła mostku

mcfa477e21094f0a0_1497336395332_0
central hawsehole, central hawseholes [ˈsen.trəl ˈhɔːzhəʊl, ˈsen.trəl ˈhɔːzhəʊlz] [n. C]
central hawsehole, central hawseholes [ˈsen.trəl ˈhɔːzhəʊl, ˈsen.trəl ˈhɔːzhəʊlz] [n. C]

kluza centralna

mcfa477e21094f0a0_1497336402048_0
channel 16, channels 16 [ˈtʃæn.əl sɪksˈtiːn, ˈtʃæn.əlz sɪksˈtiːn] [n. C]
channel 16, channels 16 [ˈtʃæn.əl sɪksˈtiːn, ˈtʃæn.əlz sɪksˈtiːn] [n. C]

kanał 16

mcfa477e21094f0a0_1497336417468_0
checklist, checklists [ˈtʃek.lɪst, ˈtʃek.lɪsts] [n. C]
checklist, checklists [ˈtʃek.lɪst, ˈtʃek.lɪsts] [n. C]

lista kontrolna

mcfa477e21094f0a0_1497336426296_0
coast station, coast stations [kəʊst ˈsteɪ.ʃən/kəʊst ˈsteɪ.ʃənz] [n. C)]
coast station, coast stations [kəʊst ˈsteɪ.ʃən/kəʊst ˈsteɪ.ʃənz] [n. C)]

stacja brzegowa

collision avoidance manoeuvre, collision avoidance manoeuvres [kəˈlɪʒ.ən əˈvɔɪ.dəns məˈnuː.və/kəˈlɪʒ.ən əˈvɔɪ.dəns məˈnuː.vəz] [n. C]
collision avoidance manoeuvre, collision avoidance manoeuvres [kəˈlɪʒ.ən əˈvɔɪ.dəns məˈnuː.və/kəˈlɪʒ.ən əˈvɔɪ.dəns məˈnuː.vəz] [n. C]

manewr antykolizyjny

cordage, cordages [ˈkɔːdɪdʒ/ˈkɔːdɪdʒɪz] [n. U)]
cordage, cordages [ˈkɔːdɪdʒ/ˈkɔːdɪdʒɪz] [n. U)]

olinowanie

dead slow ahead [ded sləʊ əˈhed] [phrase]
dead slow ahead [ded sləʊ əˈhed] [phrase]

bardzo wolno naprzód

deck crew, deck crews [dek kruː, dek kruːz] [n. C)]
deck crew, deck crews [dek kruː, dek kruːz] [n. C)]

drużyna bosmańska

direct threat to life [daɪˈrekt θret tʊ laɪf] [phrase]
direct threat to life [daɪˈrekt θret tʊ laɪf] [phrase]

bezpośrednie zagrożenie życia

direct threat to the safety of the ship [daɪˈrekt θret tʊ ðə ˈseɪfti əv ðiː ʃɪp] [phrase]
direct threat to the safety of the ship [daɪˈrekt θret tʊ ðə ˈseɪfti əv ðiː ʃɪp] [phrase]

bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa statku

mcfa477e21094f0a0_1497336435646_0
distance, distances [ˈdɪs.təns, ˈdɪs.tənsɪz] [n. C or U]
distance, distances [ˈdɪs.təns, ˈdɪs.tənsɪz] [n. C or U]

odległość

mcfa477e21094f0a0_1497951440522_0
distance measurement, distance measurements [ˈdɪs.təns ˈmeʒ.ə.mənt,ˈdɪs.təns ˈmeʒ.ə.mənts] (n. C or U)
distance measurement, distance measurements [ˈdɪs.təns ˈmeʒ.ə.mənt,ˈdɪs.təns ˈmeʒ.ə.mənts] (n. C or U)

pomiar odległości

mcfa477e21094f0a0_1498200392889_0
distress call, distress calls [dɪˈstres kɔːl, dɪˈstres kɔːlz] [n. C]
distress call, distress calls [dɪˈstres kɔːl, dɪˈstres kɔːlz] [n. C]

wywołanie alarmowe

mcfa477e21094f0a0_1498200534880_0
distress communications [dɪˈstres kəˌmju·nɪˈkeɪ·ʃənz] [n. plural]
distress communications [dɪˈstres kəˌmju·nɪˈkeɪ·ʃənz] [n. plural]

łączność alarmowa

mcfa477e21094f0a0_1498200615979_0
distress message, distress messages [dɪˈstres ˈmes.ɪdʒ, dɪˈstres ˈmes.ɪdʒɪz] [n. C]
distress message, distress messages [dɪˈstres ˈmes.ɪdʒ, dɪˈstres ˈmes.ɪdʒɪz] [n. C]

komunikat alarmowy

mcfa477e21094f0a0_1498200694347_0
divider, dividers [dɪˈvaɪdə, dɪˈvaɪdəz] [n. C]
divider, dividers [dɪˈvaɪdə, dɪˈvaɪdəz] [n. C]

przenośńik nawigacyjny

mcfa477e21094f0a0_1498200790392_0
echo, echos [ˈek.əʊ, ˈek.əʊz] [n. C]
echo, echos [ˈek.əʊ, ˈek.əʊz] [n. C]

echo

mcfa477e21094f0a0_1498200850227_0
echo sounder, echo sounders [ˈek.əʊ saʊndə, ˈek.əʊ saʊndəz] [n. C]
echo sounder, echo sounders [ˈek.əʊ saʊndə, ˈek.əʊ saʊndəz] [n. C]

echosonda

mcfa477e21094f0a0_1498200941146_0
Electronic Chart Display and Information System, (ECDIS) Electronic Chart Display and Information Systems (ECDIS) [ˌel.ekˈtrɒn.ɪk tʃɑːt dɪˈspleɪ ənd ˌɪn.fəˈmeɪ.ʃən ˈsɪs.təm/ˌel.ekˈtrɒn.ɪk tʃɑːt dɪˈspleɪ ənd ˌɪn.fəˈmeɪ.ʃən ˈsɪs.təmz] [n.C]
Electronic Chart Display and Information System, (ECDIS) Electronic Chart Display and Information Systems (ECDIS) [ˌel.ekˈtrɒn.ɪk tʃɑːt dɪˈspleɪ ənd ˌɪn.fəˈmeɪ.ʃən ˈsɪs.təm/ˌel.ekˈtrɒn.ɪk tʃɑːt dɪˈspleɪ ənd ˌɪn.fəˈmeɪ.ʃən ˈsɪs.təmz] [n.C]

system map elektronicznych ECDIS

mcfa477e21094f0a0_1498201014271_0
engine, engines [ˈen.dʒɪn, ˈen.dʒɪnz] [n. C]
engine, engines [ˈen.dʒɪn, ˈen.dʒɪnz] [n. C]

maszyna

mcfa477e21094f0a0_1498201078358_0
engine order telegraph, engine order telegraphs [ˈen.dʒɪn ˈɔː.də ˈtel.ɪ.ɡrɑːf, ˈen.dʒɪn ˈɔː.də ˈtel.ɪ.ɡrɑːfs] [n. C]
engine order telegraph, engine order telegraphs [ˈen.dʒɪn ˈɔː.də ˈtel.ɪ.ɡrɑːf, ˈen.dʒɪn ˈɔː.də ˈtel.ɪ.ɡrɑːfs] [n. C]

telegraf maszynowy

mcfa477e21094f0a0_1498201193546_0
engine standby [ˈen.dʒɪn ˈstænd.baɪ] [phrase]
engine standby [ˈen.dʒɪn ˈstænd.baɪ] [phrase]

pogotowie w maszynie

mcfa477e21094f0a0_1498201269495_0
fairway, fairways [ˈfeə.weɪ, ˈfeə.weɪz] [n. C]
fairway, fairways [ˈfeə.weɪ, ˈfeə.weɪz] [n. C]

tor wodny

fender, fenders [ˈfen.də, ˈfen.dəz] [n. C]
fender, fenders [ˈfen.də, ˈfen.dəz] [n. C]

odbijacz

mcfa477e21094f0a0_1498201341977_0
fog signal, fog signals [fɒɡ ˈsɪɡ.nəl, fɒɡ ˈsɪɡ.nəlz] [n. C]
fog signal, fog signals [fɒɡ ˈsɪɡ.nəl, fɒɡ ˈsɪɡ.nəlz] [n. C]

sygnał nawigacyjny

mcfa477e21094f0a0_1498201410061_0
full ahead [fʊl əˈhed] [phrase]
full ahead [fʊl əˈhed] [phrase]

cała naprzód

mcfa477e21094f0a0_1498201527177_0
gangway, gangways [ˈɡæŋ.weɪ, ˈɡæŋ.weɪz] [n. C]
gangway, gangways [ˈɡæŋ.weɪ, ˈɡæŋ.weɪz] [n. C]

trap

mcfa477e21094f0a0_1498201595904_0
gyrocompass, gyrocompasses [ˈdʒaɪroʊˌkəmpəs, ˈdʒaɪroʊˌkəmpəsɪz] [n. C]
gyrocompass, gyrocompasses [ˈdʒaɪroʊˌkəmpəs, ˈdʒaɪroʊˌkəmpəsɪz] [n. C]

żyrokompas

mcfa477e21094f0a0_1498201684168_0
half ahead [hɑːf əˈhed] [phrase]
half ahead [hɑːf əˈhed] [phrase]

pół naprzód

mcfa477e21094f0a0_1498201747556_0
heaving line, heaving lines [ˈhiː.vɪŋ laɪn, ˈhiː.vɪŋ laɪnz] [n. C]
heaving line, heaving lines [ˈhiː.vɪŋ laɪn, ˈhiː.vɪŋ laɪnz] [n. C]

rzutka

mcfa477e21094f0a0_1498201813446_0
helm, helms [helm, helmz] [n. C]
helm, helms [helm, helmz] [n. C]

ster

mcfa477e21094f0a0_1498201818702_0
helm order, helm orders [helm ˈɔː.də, helm ˈɔː.dəz] [n. C]
helm order, helm orders [helm ˈɔː.də, helm ˈɔː.dəz] [n. C]

komenda na ster

mcfa477e21094f0a0_1498202010448_0
highest priority, highest priorities [haɪ praɪˈɒr.ə.ti, haɪ praɪˈɒr.ə.tiz] [n. C]
highest priority, highest priorities [haɪ praɪˈɒr.ə.ti, haɪ praɪˈɒr.ə.tiz] [n. C]

najwyższy priorytet

mcfa477e21094f0a0_1498202174480_0
hull, hulls [hʌl, hʌlz] [n. C]
hull, hulls [hʌl, hʌlz] [n. C]

kadłub

mcfa477e21094f0a0_1498202235942_0
IALA Maritime Buoyage System [aɪ‑eɪ‑ɛl‑eɪ ˈmær.ɪ.taɪm ˈbɔɪədʒ ˈsɪs.təm, aɪ‑eɪ‑ɛl‑eɪ ˈmær.ɪ.taɪm ˈbɔɪədʒ ˈsɪs.təmz] [n. C]
IALA Maritime Buoyage System [aɪ‑eɪ‑ɛl‑eɪ ˈmær.ɪ.taɪm ˈbɔɪədʒ ˈsɪs.təm, aɪ‑eɪ‑ɛl‑eɪ ˈmær.ɪ.taɪm ˈbɔɪədʒ ˈsɪs.təmz] [n. C]

oznakowanie morskie system IALA

mcfa477e21094f0a0_1498202331235_0
identification of navigational markings [aɪˌden.tɪ.fɪˈkeɪ.ʃən əv ˌnæv.ɪˈɡeɪ.ʃən.əl ˈmɑː.kɪŋz] [phrase]
identification of navigational markings [aɪˌden.tɪ.fɪˈkeɪ.ʃən əv ˌnæv.ɪˈɡeɪ.ʃən.əl ˈmɑː.kɪŋz] [phrase]

identyfikacja oznakowania nawigacyjnego

mcfa477e21094f0a0_1498202432362_0

integrated navigation system, integrated navigation systems [ˈɪntɪɡreɪtɪd ˌnæv.ɪˈɡeɪ.ʃən ˈsɪs.təm, ˈɪntɪɡreɪtɪd ˌnæv.ɪˈɡeɪ.ʃən ˈsɪs.təmz] [n. C]

integrated navigation system, integrated navigation systems [ˈɪntɪɡreɪtɪd ˌnæv.ɪˈɡeɪ.ʃən ˈsɪs.təm, ˈɪntɪɡreɪtɪd ˌnæv.ɪˈɡeɪ.ʃən ˈsɪs.təmz] [n. C]

zintegrowany system nawigacyjny

mcfa477e21094f0a0_1498202568651_0
knot, knots [nɒt, nɒts] [n. C]
knot, knots [nɒt, nɒts] [n. C]

węzeł

mcfa477e21094f0a0_1498202635073_0
life‑saving appliance, life‑saving appliances [laɪf‑ˈseɪ.vɪŋ əˈplaɪ.əns, laɪf‑ˈseɪ.vɪŋ əˈplaɪ.ənsɪz] [n. C]
life‑saving appliance, life‑saving appliances [laɪf‑ˈseɪ.vɪŋ əˈplaɪ.əns, laɪf‑ˈseɪ.vɪŋ əˈplaɪ.ənsɪz] [n. C]

środek ratowniczy

mcfa477e21094f0a0_1498202697265_0
line, lines [laɪn, laɪnz] [n. C]
line, lines [laɪn, laɪnz] [n. C]

lina

mcfa477e21094f0a0_1498202760465_0
log, logs [lɒɡ, lɒɡz] [n. C]
log, logs [lɒɡ, lɒɡz] [n. C]

log

mcfa477e21094f0a0_1498202833122_0
magnetic compass, magnetic compasses [mæɡˈnet.ɪk ˈkʌm.pəs, mæɡˈnet.ɪk ˈkʌm.pəsɪz] [n. C]
magnetic compass, magnetic compasses [mæɡˈnet.ɪk ˈkʌm.pəs, mæɡˈnet.ɪk ˈkʌm.pəsɪz] [n. C]

kompas magnetyczny

mcfa477e21094f0a0_1498202891013_0
maintenance work, maintenance works [ˈmeɪn.tən.əns wɜːk, ˈmeɪn.tən.əns wɜːks] [n. C or U]
maintenance work, maintenance works [ˈmeɪn.tən.əns wɜːk, ˈmeɪn.tən.əns wɜːks] [n. C or U]

praca konserwacyjna

mcfa477e21094f0a0_1498202955129_0
measurement of horizontal angles, measurements of horizontal angles [ˈmeʒ.ə.mənt əv ˌhɒr.ɪˈzɒn.təl ˈæŋ.ɡəl, ˈmeʒ.ə.mənts əv ˌhɒr.ɪˈzɒn.təl ˈæŋ.ɡəlz] [n. C or U]
measurement of horizontal angles, measurements of horizontal angles [ˈmeʒ.ə.mənt əv ˌhɒr.ɪˈzɒn.təl ˈæŋ.ɡəl, ˈmeʒ.ə.mənts əv ˌhɒr.ɪˈzɒn.təl ˈæŋ.ɡəlz] [n. C or U]

pomiar kątów poziomych

mcfa477e21094f0a0_1498203026625_0
measurement of vertical angles, measurements of vertical angles [ˈmeʒ.ə.mənt əv ˈvɜː.tɪ.kəl ˈæŋ.ɡəl, ˈmeʒ.ə.mənts əv ˈvɜː.tɪ.kəl ˈæŋ.ɡəlz] [n. C or U]
measurement of vertical angles, measurements of vertical angles [ˈmeʒ.ə.mənt əv ˈvɜː.tɪ.kəl ˈæŋ.ɡəl, ˈmeʒ.ə.mənts əv ˈvɜː.tɪ.kəl ˈæŋ.ɡəlz] [n. C or U]

pomiar kątów pionowych

mcfa477e21094f0a0_1498203095432_0
midships [ˈmɪdˌʃɪps] [adv.]
midships [ˈmɪdˌʃɪps] [adv.]

środek ster

mcfa477e21094f0a0_1498203151584_0
mooring line, mooring lines [ˈmɔː.rɪŋ laɪn, ˈmɔː.rɪŋ laɪnz] [n. C]
mooring line, mooring lines [ˈmɔː.rɪŋ laɪn, ˈmɔː.rɪŋ laɪnz] [n. C]

cuma

mcfa477e21094f0a0_1498203230112_0
nautical mile, nautical miles [ˈnɔː.tɪ.kəl maɪl, ˈnɔː.tɪ.kəl maɪlz] [n. C]
nautical mile, nautical miles [ˈnɔː.tɪ.kəl maɪl, ˈnɔː.tɪ.kəl maɪlz] [n. C]

mila morska

mcfa477e21094f0a0_1498205986222_0
nautical publication, nautical publications [ˈnɔː.tɪ.kəl ˌpʌb.lɪˈkeɪ.ʃən, ˈnɔː.tɪ.kəl ˌpʌb.lɪˈkeɪ.ʃənz] [n. C]
nautical publication, nautical publications [ˈnɔː.tɪ.kəl ˌpʌb.lɪˈkeɪ.ʃən, ˈnɔː.tɪ.kəl ˌpʌb.lɪˈkeɪ.ʃənz] [n. C]

publikacja nautyczna

mcfa477e21094f0a0_1498206050067_0
navigating bridge, navigating bridges [ˈnæv.ɪ.ɡeɪtɪŋ brɪdʒ, ˈnæv.ɪ.ɡeɪtɪŋ brɪdʒɪz] [n. C]
navigating bridge, navigating bridges [ˈnæv.ɪ.ɡeɪtɪŋ brɪdʒ, ˈnæv.ɪ.ɡeɪtɪŋ brɪdʒɪz] [n. C]

mostek nawigacyjny

mcfa477e21094f0a0_1498206109100_0
navigation light, navigation lights [ˌnæv.ɪˈɡeɪ.ʃən laɪt, ˌnæv.ɪˈɡeɪ.ʃən laɪts] [n. C or U]
navigation light, navigation lights [ˌnæv.ɪˈɡeɪ.ʃən laɪt, ˌnæv.ɪˈɡeɪ.ʃən laɪts] [n. C or U]

światło nawigacyjne

mcfa477e21094f0a0_1498206186240_0
navigational instrument, navigational instruments [ˌnæv.ɪˈɡeɪ.ʃən.əl ˈɪn.strə.mənt, ˌnæv.ɪˈɡeɪ.ʃən.əl ˈɪn.strə.mənts] [n. C]
navigational instrument, navigational instruments [ˌnæv.ɪˈɡeɪ.ʃən.əl ˈɪn.strə.mənt, ˌnæv.ɪˈɡeɪ.ʃən.əl ˈɪn.strə.mənts] [n. C]

przyrząd nawigacyjny

mcfa477e21094f0a0_1498206382138_0
navigational mark, navigational marks [ˌnæv.ɪˈɡeɪ.ʃən.əl mɑːk, ˌnæv.ɪˈɡeɪ.ʃən.əl mɑːks] [n. C]
navigational mark, navigational marks [ˌnæv.ɪˈɡeɪ.ʃən.əl mɑːk, ˌnæv.ɪˈɡeɪ.ʃən.əl mɑːks] [n. C]

znak nawigacyjny

mcfa477e21094f0a0_1498206443694_0
navigational radar, navigational radars [ˌnæv.ɪˈɡeɪ.ʃən.əl ˈreɪ.dɑː, ˌnæv.ɪˈɡeɪ.ʃən.əl ˈreɪ.dɑːz] [n. C]
navigational radar, navigational radars [ˌnæv.ɪˈɡeɪ.ʃən.əl ˈreɪ.dɑː, ˌnæv.ɪˈɡeɪ.ʃən.əl ˈreɪ.dɑːz] [n. C]

radar nawigacyjny

mcfa477e21094f0a0_1498206536769_0
navigational warning, navigational warnings [ˌnæv.ɪˈɡeɪ.ʃən.əl ˈwɔː.nɪŋ, ˌnæv.ɪˈɡeɪ.ʃən.əl ˈwɔː.nɪŋz] [n. C]
navigational warning, navigational warnings [ˌnæv.ɪˈɡeɪ.ʃən.əl ˈwɔː.nɪŋ, ˌnæv.ɪˈɡeɪ.ʃən.əl ˈwɔː.nɪŋz] [n. C]

ostrzeżenie nawigacyjne

mcfa477e21094f0a0_1498206600710_0
navigational chart, navigational charts [ˌnæv.ɪˈɡeɪ.ʃən.əl tʃɑːt, ˌnæv.ɪˈɡeɪ.ʃən.əl tʃɑːts] [n. C]
navigational chart, navigational charts [ˌnæv.ɪˈɡeɪ.ʃən.əl tʃɑːt, ˌnæv.ɪˈɡeɪ.ʃən.əl tʃɑːts] [n. C]

mapa nawigacyjna

mcfa477e21094f0a0_1498207000360_0
noise suppression [nɔɪz səˈpreʃ·ən] [n. U]
noise suppression [nɔɪz səˈpreʃ·ən] [n. U]

blokada szumów

mcfa477e21094f0a0_1498207071237_0
PAN PAN signal, PAN PAN signals [pæn pæn ˈsɪɡ.nəl, pæn pæn ˈsɪɡ.nəlz] **[n. C]
PAN PAN signal, PAN PAN signals [pæn pæn ˈsɪɡ.nəl, pæn pæn ˈsɪɡ.nəlz] **[n. C]

sygnał proceduralny PAN PAN

mcfa477e21094f0a0_1498207140266_0
plan navigation [plæn ˌnæv.ɪˈɡeɪ.ʃən] [phrase]
plan navigation [plæn ˌnæv.ɪˈɡeɪ.ʃən] [phrase]

planować żeglugę

mcfa477e21094f0a0_1498207241174_0
plotting a position fix [plɒtɪŋ ə pəˈzɪʃ.ən fɪks] [phrase]
plotting a position fix [plɒtɪŋ ə pəˈzɪʃ.ən fɪks] [phrase]

wykreślanie pozycji obserwowanej

mcfa477e21094f0a0_1498207362598_0
Polish coast pilot, Polish coast pilots [ˈpɒl.ɪʃ kəʊst ˈpaɪ.lət, ˈpɒl.ɪʃ kəʊst ˈpaɪ.ləts] [n. C]
Polish coast pilot, Polish coast pilots [ˈpɒl.ɪʃ kəʊst ˈpaɪ.lət, ˈpɒl.ɪʃ kəʊst ˈpaɪ.ləts] [n. C]

locja Bałtyku

mcfa477e21094f0a0_1498209690251_0
Polish sailing directions [ˈpɒl.ɪʃ ˈseɪ.lɪŋ daɪˈrek.ʃənz] [n. plural]
Polish sailing directions [ˈpɒl.ɪʃ ˈseɪ.lɪŋ daɪˈrek.ʃənz] [n. plural]

locja Bałtyku

mcfa477e21094f0a0_1498209749262_0
propeller clear [prəˈpel.ə klɪə] [phrase]
propeller clear [prəˈpel.ə klɪə] [phrase]

śruba czysta

mcfa477e21094f0a0_1498209928963_0
radar scanning, radar scannings [ˈreɪ.dɑː skænɪŋ, ˈreɪ.dɑː skænɪŋz] [n. C or U]
radar scanning, radar scannings [ˈreɪ.dɑː skænɪŋ, ˈreɪ.dɑː skænɪŋz] [n. C or U]

obserwacja radarowa

mcfa477e21094f0a0_1498210013956_0
radio coast stations [ˈreɪ.di.əʊ kəʊst ˈsteɪ.ʃənz] [n. plural]
radio coast stations [ˈreɪ.di.əʊ kəʊst ˈsteɪ.ʃənz] [n. plural]

radiostacja nautyczna

mcfa477e21094f0a0_1498210490667_0
reduced visibility conditions [rɪˈdjuːst ˌvɪz.əˈbɪl.ə.ti kənˈdɪʃ·ənz] [n. plural]
reduced visibility conditions [rɪˈdjuːst ˌvɪz.əˈbɪl.ə.ti kənˈdɪʃ·ənz] [n. plural]

warunki ograniczonej widzialności

mcfa477e21094f0a0_1498210576520_0
repeater, repeaters [rəˈpitə, rəˈpitəz] [n. C]
repeater, repeaters [rəˈpitə, rəˈpitəz] [n. C]

repetytor

mcfa477e21094f0a0_1498210657168_0
roadstead service, roadstead services [ˈroʊdstɛd ˈsɜː.vɪs/ˈroʊdstɛd ˈsɜː.vɪsɪz] [n. C or U]
roadstead service, roadstead services [ˈroʊdstɛd ˈsɜː.vɪs/ˈroʊdstɛd ˈsɜː.vɪsɪz] [n. C or U]

służba redowa

routine communications [ruːˈtiːn kəˌmju·nɪˈkeɪ·ʃənz] [n. plural]
routine communications [ruːˈtiːn kəˌmju·nɪˈkeɪ·ʃənz] [n. plural]

łączność rutynowa

mcfa477e21094f0a0_1498210726695_0
safe navigation [seɪf ˌnæv.ɪˈɡeɪ.ʃən] (n. U)
safe navigation [seɪf ˌnæv.ɪˈɡeɪ.ʃən] (n. U)

bezpieczna nawigacja

safe speed, safe speeds [seɪf spiːd, seɪf spiːdz] [n. C or U]
safe speed, safe speeds [seɪf spiːd, seɪf spiːdz] [n. C or U]

szybkość bezpieczna

mcfa477e21094f0a0_1498210794840_0
safety communications [ˈseɪf.ti kəˌmju·nɪˈkeɪ·ʃənz] [n. plural]
safety communications [ˈseɪf.ti kəˌmju·nɪˈkeɪ·ʃənz] [n. plural]

łączność bezpieczeństwa

mcfa477e21094f0a0_1498211088963_0
satellite positioning system, satellite positioning systems [ˈsæt.əl.aɪt pəˈzɪʃənɪŋ ˈsɪs.təm, ˈsæt.əl.aɪt pəˈzɪʃənɪŋ ˈsɪs.təmz] [n. C]
satellite positioning system, satellite positioning systems [ˈsæt.əl.aɪt pəˈzɪʃənɪŋ ˈsɪs.təm, ˈsæt.əl.aɪt pəˈzɪʃənɪŋ ˈsɪs.təmz] [n. C]

satelitarny system określania pozycji

SECURITE signal, SECURITE signals [seɪˈkjʊərɪteɪ ˈsɪɡ.nəl, seɪˈkjʊərɪteɪ ˈsɪɡ.nəlz] [n. C]
SECURITE signal, SECURITE signals [seɪˈkjʊərɪteɪ ˈsɪɡ.nəl, seɪˈkjʊərɪteɪ ˈsɪɡ.nəlz] [n. C]

sygnał SECURITE

sextant, sextants [ˈsek.stənt, ˈsek.stənts] [n. C]
sextant, sextants [ˈsek.stənt, ˈsek.stənts] [n. C]

sekstant

ship, ships [ʃɪp, ʃɪps] [n. C]
ship, ships [ʃɪp, ʃɪps] [n. C]

statek

ship rigging [ʃɪp ˈrɪgɪŋ] [n. U]
ship rigging [ʃɪp ˈrɪgɪŋ] [n. U]

takielunek okrętowy

ship's side, ship's sides [ʃɪp saɪd, ʃɪp saɪdz] [n. C]
ship's side, ship's sides [ʃɪp saɪd, ʃɪp saɪdz] [n. C]

burta

speed, speeds [spiːd, spiːdz] [n. C or U]
speed, speeds [spiːd, spiːdz] [n. C or U]

prędkość

starboard side, starboard sides [ˈstɑː.bəd saɪd, ˈstɑː.bəd saɪdz] [n. C]
starboard side, starboard sides [ˈstɑː.bəd saɪd, ˈstɑː.bəd saɪdz] [n. C]

prawa burta

starboard twenty [ˈstɑː.bəd ˈtwen.ti] [phrase]
starboard twenty [ˈstɑː.bəd ˈtwen.ti] [phrase]

ster prawo dwadzieścia

station pointer, station pointers [ˈsteɪ.ʃən ˈpɔɪn.tə, ˈsteɪ.ʃən ˈpɔɪn.təz] [n. C]
station pointer, station pointers [ˈsteɪ.ʃən ˈpɔɪn.tə, ˈsteɪ.ʃən ˈpɔɪn.təz] [n. C]

protraktor

stern, sterns [stɜːn, stɜːnz] [n. C]
stern, sterns [stɜːn, stɜːnz] [n. C]

rufa

sudden change in the weather [ˈsʌd.ən tʃeɪndʒ ɪn ðə ˈweð.ə] [phrase]
sudden change in the weather [ˈsʌd.ən tʃeɪndʒ ɪn ðə ˈweð.ə] [phrase]

gwałtowne załamanie się pogody

superstructure, superstructures [ˈsuː.pəˌstrʌk.tʃə, ˈsuː.pəˌstrʌk.tʃəz] [n. C]
superstructure, superstructures [ˈsuː.pəˌstrʌk.tʃə, ˈsuː.pəˌstrʌk.tʃəz] [n. C]

nadbudówka

symbol, symbols [ˈsɪm.bəl, ˈsɪm.bəlz] [n. C]
symbol, symbols [ˈsɪm.bəl, ˈsɪm.bəlz] [n. C]

znak

terms [tɜ:mz] [n. plural]
terms [tɜ:mz] [n. plural]

terminologia

time of sailing, times of sailing [taɪm əv ˈseɪ.lɪŋ, taɪmz əv ˈseɪ.lɪŋ] [n. C or U]
time of sailing, times of sailing [taɪm əv ˈseɪ.lɪŋ, taɪmz əv ˈseɪ.lɪŋ] [n. C or U]

czas rozpoczęcia podróży morskiej

time to closest point of approach [taɪm tʊ kləʊz pɔɪnt əv əˈprəʊtʃ] [phrase]
time to closest point of approach [taɪm tʊ kləʊz pɔɪnt əv əˈprəʊtʃ] [phrase]

czas największego zbliżenia

tow line, tow lines [təʊ laɪn, təʊ laɪnz] [n. C]
tow line, tow lines [təʊ laɪn, təʊ laɪnz] [n. C]

hol

true course, true courses [truː kɔːs, truː kɔːsɪz] [n. C]
true course, true courses [truː kɔːs, truː kɔːsɪz] [n. C]

kurs rzeczywisty

tug, tugs [tʌɡ, tʌɡz] [n. C]
tug, tugs [tʌɡ, tʌɡz] [n. C]

holownik

type of communications [taɪp əv kəˌmju·nɪˈkeɪ·ʃənz, taɪps əv kəˌmju·nɪˈkeɪ·ʃənz] [n. C]
type of communications [taɪp əv kəˌmju·nɪˈkeɪ·ʃənz, taɪps əv kəˌmju·nɪˈkeɪ·ʃənz] [n. C]

rodzaj łączności

urgency communications [ˈɜː.dʒən.si kəˌmju·nɪˈkeɪ·ʃənz] [n. plural]
urgency communications [ˈɜː.dʒən.si kəˌmju·nɪˈkeɪ·ʃənz] [n. plural]

łączność pilna

urgency message, urgency messages [ˈɜː.dʒən.si ˈmes.ɪdʒ, ˈɜː.dʒən.si ˈmes.ɪdʒɪz] [n. C]
urgency message, urgency messages [ˈɜː.dʒən.si ˈmes.ɪdʒ, ˈɜː.dʒən.si ˈmes.ɪdʒɪz] [n. C]

komunikat pilności

vessel, vessels [ˈves.əl, ˈves.əlz] [n. C]
vessel, vessels [ˈves.əl, ˈves.əlz] [n. C]

statek

VHF radiotelephone, VHF radiotelephones [ˌviː.eɪtʃˈef ˌreɪdioʊˈtɛləfoʊn, ˌviː.eɪtʃˈef ˌreɪdioʊˈtɛləfoʊnz] [n. C]
VHF radiotelephone, VHF radiotelephones [ˌviː.eɪtʃˈef ˌreɪdioʊˈtɛləfoʊn, ˌviː.eɪtʃˈef ˌreɪdioʊˈtɛləfoʊnz] [n. C]

radiotelefon VHF

visibility [ˌvɪz.əˈbɪl.ə.ti] [n. U]
visibility [ˌvɪz.əˈbɪl.ə.ti] [n. U]

widzialność

visual signalling [ˈvɪʒ.u.əl ˈsɪɡ.nəlɪŋ] [n. U]
visual signalling [ˈvɪʒ.u.əl ˈsɪɡ.nəlɪŋ] [n. U]

sygnalizacja wzrokowa

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida