Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
R1NkBzNQDrqgv1
Rysunek przedstawia uśmiechniętą kobietę o długich, ciemnych włosach. Ubrana jest w koszulkę z krótkim rękawem. W lewej dłoni przytrzymuje przy uchu słuchawkę telefonu. Po lewej stronie narysowany został dymek komiksowy, który wydobywa się z ust kobiety.
Rozmowa telefoniczna
Źródło: www.pixabay.com, grafika komputerowa, domena publiczna.

Podstawą funkcjonowania współczesnego człowieka w społeczeństwie są interakcje z otoczeniem. Sposób, w jaki zachowujemy się w sytuacjach oficjalnych i nieoficjalnych. Słownictwo, którego używamy, a nawet styl ubierania świadczą o naszej znajomości zasad dobrego zachowania czyli savoir‑vivre’uj0000007UNB1v50_000tp001savoir‑vivre’u. Używanie adekwatnego do sytuacji języka oraz zwrotów grzecznościowych, takich jak: 'Dzień dobry', 'Do widzenia', 'Cześć', świadczy o naszej kulturze osobistej. Formami grzecznościowymi są również zwroty typu: “Hejka' czy 'Narka', będące przykładami nieformalnych zwrotów powitalnych i pożegnalnych.

Dobór form grzecznościowych oraz słownictwa zależy od sytuacji komunikacyjnej, w jakiej się znajdziemy. W towarzystwie osób starszych, podczas oficjalnych spotkań i uroczystości, nasz sposób wypowiadania się powinien być zgodny z przyjętymi normami językowymi. Podczas spotkań w gronie bliskich czy rówieśników możemy pozwolić sobie na większą swobodę językową. Nie powinniśmy jednak zapominać o etykiecie językowej.

Już wiesz

Korzystając ze słownika języka polskiegosłownik języka polskiegosłownika języka polskiego, wyjaśnij różnicę między zamieszczonymi poniżej zwrotami z czasownikiem 'witam' a współczesnymi formami powitań stosowanymi w korespondencji elektronicznej (e‑mailachj0000007UNB1v50_000tp003e‑mailach). W swojej odpowiedzi uwzględnij informację, czy użycie w e‑mailu formy 'witam' jest poprawne.

R1aoiarpMeVUm
Miejsce na notatkę ucznia.
Zapamiętaj!

Kto i w jakich okolicznościach używa zwrotu 'witam':

 • Szanowni Goście, witamy serdecznie.

 • Witam Szanownych Gości.

 • Witamy Szanownych Gości.

 • Witamy Państwa bardzo serdecznie.

 • Szanowni Państwo, chcielibyśmy Państwa przywitać bardzo serdecznie.

 • Szanowne Panie i Szanowni Panowie, z prawdziwą przyjemnością witamy.

 • Szanowni zgromadzeni, witamy.

j0000007UNB1v50_000tp003
j0000007UNB1v50_000tp001
słownik języka polskiego

Wzorce zachowania i komunikacji

W każdej kulturze zaobserwować można typowe dla niej wzorce zachowań i normy komunikacji. Polskie formy grzecznościowe wywodzą się z tradycji szlacheckiej. 
Ich przykładem mogą być skróty umieszczane na kopertach, np. 'W.Sz. Pan' 
(co oznacza 'Wielce Szanowny Pan'), będący pozostałością dawnej formy 'Wielce Miłościwy Pan'. Z kolei powitalny zwrot 'dzień dobry' w przeszłości wyrażał także życzenie 'niech ten dzień będzie dobry dla ciebie' czy 'niech ci się darzy'. Podobną rolę w dawnej polszczyźnie pełniła forma 'bądź zdrów'.

Polska etykieta językowa obejmuje kilka ważnych zasad, o których warto pamiętać:

 • Do rozmówcy należy zwracać się z szacunkiem, okazywać zainteresowanie jego sprawami. Zawsze trzeba odpowiadać na pozdrowienia i życzenia. Z tego też powodu formy grzecznościowe układają się w pewien schemat komunikacyjny: 'Dzień dobry' – 'Dzień dobry', 'Życzę bezpiecznej podróży' - 'Dziękuję'.

 • W sytuacjach oficjalnych należy dbać o szczególne uhonorowanie takich aspektów jak wiek, pełnione funkcje społeczne, tytuły naukowe lub godnościowe naszych rozmówców.

 • W codziennej komunikacji warto również dbać o poprawność zapisu, przejrzystą kompozycję i estetykę listów czy e‑maili tak, aby były zrozumiałe dla odbiorcy. Dbałość o formę i styl naszej wypowiedzi jest wyrazem szacunku dla adresata.

Savoir‑vivre jasno określa zasady, zgodnie z którymi powinniśmy się zachować w danej sytuacji komunikacyjnej. W codziennych, nieformalnych relacjach ze znajomymi możemy pozwolić sobie na swobodny styl wypowiadania się, modne powiedzonka czy aluzje słowne do popularnych filmów, zespołów, gier. Natomiast taki sposób wypowiadania się w sytuacjach formalnych, w towarzystwie osób starszych, będzie nie tylko niezrozumiały, ale i  niegrzeczny, a nawet obraźliwy.

Warto znać różne formy grzecznościowe (zwane również zwrotami adresatywnymizwroty adresatywnezwrotami adresatywnymi) i używać ich zgodnie z etykietą językową, zarówno w wypowiedziach ustnych jak i pisemnych. Dobór właściwego słownictwa jest szczególnie ważny w korespondencji (list, e‑mail), zaproszeniach, podziękowaniach, powitaniach i gratulacjach.

zwroty adresatywne

Zwroty adresatywne

R1B7YYW2rFZc0
Koperta
Źródło: www.pixabay.com, grafika komputerowa, domena publiczna.

Poniżej znajdują się przykłady zwrotów adresatywnych używanych w tekstach oficjalnych:

Jak należy rozpoczynać teksty oficjalne?

„Szanowny Panie,...”

 • „...proszę zauważyć...”

 • „...proszę, aby Pan przesłał...”

 • „...proszę, aby się Pan z tym zapoznał...”

 • „...czy byłby Pan łaskaw... + (bezokolicznik)”

 • „...czy mógłby Pan... + (bezokolicznik)”

„Szanowna Pani,...”

 • „...proszę zauważyć...”

 • „...proszę, aby Pani przesłała...”

 • „...proszę, aby się Pani z tym zapoznała...”

 • „...czy byłaby Pani łaskawa... + (bezokolicznik)”

 • „...czy mogłaby Pani... + (bezokolicznik)”

„Szanowni Państwo,...”

 • „...proszę, aby Państwo zauważyli...”

 • „...proszę, aby Państwo przesłali...”

 • „...proszę, aby się Państwo z tym zapoznali...”

 • „...czy byliby Państwo łaskawi... + (bezokolicznik)”

 • „...czy mogliby Państwo... + (bezokolicznik)”

Należy pamiętać, że zwrotom takim jak: 'Szanowna Pani', 'Szanowny Panie' zawsze towarzyszy czasownik w trzeciej osobie liczby pojedynczej. Natomiast forma 'Szanowni Państwo' wymaga użycia czasownika w trzeciej osobie liczby mnogiej,
np. 'Szanowni Państwo wiedzą'. Użycie czasownika w drugiej osobie liczby mnogiej, np. 'Szanowni Państwo wiecie' jest błędne.

Podobne zasady obowiązują podczas zwracania się do osób starszych. Wyjątkiem 
są tu sytuacje nieformalne (np. w gronie rodziny), gdy stopień zażyłości pozwala nam na większą swobodę językową. Poniżej znajdują się przykłady zwrotów adresatywnych zgodnych z polską normą językową.

Jak należy zwracać się do osób starszych?

„Kochany Dziadku,...”
„Drogi Wujku,...”

 • „...prosimy, aby Dziadek/Wujek przybył do nas...”

 • „...zapraszam Dziadka/Wujka na urodziny...”

 • „...czy mógłby Dziadek/Wujek...”

 • „...może zechciałby Dziadek/Wujek...”

„Kochana Babciu,...”
„Droga Ciociu,...”

 • „...prosimy, aby Babcia/Ciocia przybyła do nas...”

 • „...zapraszam Babcię/Ciocię na urodziny...”

 • „...czy mogłaby Babcia/Ciocia...”

 • „...może zechciałaby Babcia/Ciocia...”

tnzkcN84Fp_000000DR

Jak należy tytułować odbiorców w oficjalnych sytuacjach komunikacyjnych?

W poniższej tabeli znajdują się przykłady zwrotów adresatywnych zgodnych z polską normą językową.

Ogólne formy grzecznościowe

 • „Szanowna Pani”

 • „Szanowny Panie”

 • „Szanowni Państwo”

Osoby z tytułami naukowymi

 • „Szanowna Pani Profesor”

 • „Szanowny Panie Profesorze”

 • „Szanowna Pani Doktor”

 • „Szanowny Panie Doktorze”

Osoby z tytułami zawodowymi

a) adwokat

 • „Szanowna Pani Mecenas”

 • „Szanowny Panie Mecenasie”

b) dziennikarz lub pracownik redakcji

 • „Szanowna Pani Redaktor”

 • „Szanowny Panie Redaktorze”

Osoby z godnościami urzędowymi

a) prezydent i wiceprezydent

 • „Szanowna Pani Prezydent”

 • „Szanowny Panie Prezydencie”

b) marszałek i wicemarszałek

 • „Szanowna Pani Marszałek”

 • „Szanowny Panie Marszałku”

c) rektor i prorektor

 • „Wasza Magnificencjo”

 • „Jej/Jego Magnificencja raczy przyjąć…”

Osoby zajmujące stanowiska kierownicze

a) dyrektor i wicedyrektor

 • „Szanowna Pani Dyrektor”

 • „Szanowny Panie Dyrektorze”

b) kierownik i zastępca kierownika

 • „Szanowna Pani Kierownik”

 • „Szanowny Panie Kierowniku”

Osoby z tytułami służbowymi lub stopniami wojskowymi (policyjnymi)

a) aspirant i młodszy aspirant

 • „Szanowna Pani Aspirant”

 • „Szanowny Panie Aspirancie”

b) inspektor i nadinspektor

 • „Szanowna Pani Inspektor”

 • „Szanowny Panie Inspektorze”

c) pułkownik i podpułkownik

 • „Szanowna Pani Pułkownik” [forma ta jest rzadko używana]

 • „Szanowny Panie Pułkowniku”

j0000007UNB1v50_00000084

Formuły adresatywne

Używanie zwrotów grzecznościowych w korespondencji jest konieczne, zarówno w listach tradycyjnych jak i elektronicznych.

Jak rozpoczynać korespondencję?

I. Zwroty oficjalne skierowane do osoby, której zawód/rola społeczna nie są znane nadawcy lub jej nie wskazują

II. Zwroty oficjalne skierowane do adresata posiadającego tytuł naukowy/pełniącego określone funkcje zawodowe (np. dyrektor, profesor)

III. Zwroty nieoficjalne skierowane do osób bliskich nadawcy 
(np. rodziców, dziadków, rodzeństwa, przyjaciół, znajomych)

 • „Szanowna Pani,...” 1j0000007UNB1v50_000tp0041

 • „...dziękuję za wiadomość...”

 • „Szanowny Panie,...”

 • „przeczytałem Pana list...”

 • „Szanowni Państwo,...”

 • „...dziękuję za miłe słowa...”

 • „Szanowna Pani Dyrektor,...”

 • „...dziękuję, że zapoznała się Pani z moim listem...”

 • „Szanowny Panie Dyrektorze,...”

 • „...piszę do Pana (Dyrektora) w sprawie...”

 • „Szanowna Pani Profesor,...”

 • „...dziękuję za życzliwe przyjęcie mojego referatu...”

 • „Szanowny Panie Profesorze,...”

 • „...otrzymałem uwagi Pana Profesora i...”

 • „Kochana Mamo! 2j0000007UNB1v50_000tp0052/Kochany Tato!/ Kochani Rodzice!/ Kochani!”

 • „Dziękuję za miłe słowa...”

 • „Droga Ciociu!”

 • „Otrzymałam wiadomość, za którą dziękuję...”

 • „Droga Koleżanko!/Drogi Kolego!”

 • „Cześć, Aniu!”

 • „Odpowiadam na twój e‑mailj0000007UNB1v50_000tp003e‑mail

 • „Hej, Jacku!/Cześć!”

 • „Dziękuję/Dzięki za wieści...”

 • „Witaj!/Witam!” 3j0000007UNB1v50_000tp0063

Jak kończyć korespondencję?

I. Zwroty oficjalne skierowane do osoby, której zawód/rola społeczna nie są znane nadawcy lub jej nie wskazują
II. Zwroty oficjalne skierowane do adresata posiadającego tytuł naukowy/pełniącego określone funkcje zawodowe (np. dyrektor, profesor)

III. Zwroty nieoficjalne skierowane do osób bliskich nadawcy (np. rodziców, dziadków, rodzeństwa, przyjaciół, znajomych)

 • „Z wyrazami szacunku 4j0000007UNB1v50_000tp0074/ Z poważaniem/Łączę ukłony...” + (własnoręczny podpis)

 • „Z pozdrowieniami 5j0000007UNB1v50_000tp0085/ Pozdrawiam/Pozdrowienia... + (własnoręczny podpis)

j0000007UNB1v50_000tp004
j0000007UNB1v50_000tp005
j0000007UNB1v50_000tp006
j0000007UNB1v50_000tp007
j0000007UNB1v50_000tp008
j0000007UNB1v50_000000B9

Zadaniowo

Ćwiczenie 1
ReLj3hEOGVABa1
Zadanie interaktywne, do siedmiu typów tekstów okolicznościowych należy dopasować odpowiednie zwroty grzecznościowe.
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
Ważne!

Repliką nazywany odpowiedź rozmówcy na słowa partnera w dialogu.

Ćwiczenie 2
RomxE8rA8aOd31
Zadanie interaktywne, umieszczony w kolumnie 14 wypowiedzi, należy rozpoznać prawidłowe i nieprawidłowe, oznaczają je "+" lub "-".
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
R3jv1itEETGft
Ćwiczenie 3
Zadanie interaktywne polega na zaznaczeniu prawidłowej formy wyrazu.
Źródło: Learnetic SA, licencja: CC BY 4.0.
1
Ćwiczenie 4

Popraw poniższe zdania tak, aby mogły być wypowiedziane w sytuacjach oficjalnych:

1. Witam. Sorry za spóźnienie. Autobus mi zwiał.

2. Hej, patrzcie! Obczajcie ten wypasiony pałac.

3. Streszczajcie się, nie mamy całego dnia na pstrykanie fotek.

4. Z drogi, muszę przejść.

5. Szanowni Państwo, wiecie zapewne, z jakiego powodu się dziś spotykamy.

uzupełnij treść
R1H9Wpu9Ku4fV
Ćwiczenie 5
Zadanie interaktywne polega na dobraniu 7 zwrotów grzecznościowych pasujących do form podanych w tabeli.
Źródło: Learnetic SA, licencja: CC BY 4.0.
1
Ćwiczenie 6

Zaproponuj po trzy zwroty grzecznościowe, których możesz użyć w poniższych sytuacjach komunikacyjnych:

 • list do dyrektora szkoły z prośbą o wyrażenie zgody na zorganizowanie turnieju sportowego,

 • e‑mail do kolegi/koleżanki z klasy,

 • zaproszenie dla babci i dziadka na uroczystość rodzinną.

uzupełnij treść
Polecenie 1

Napisz list oficjalny o dowolnej tematyce, w którym zastosujesz wzorce grzecznościowe.

RLTjiQTdOIq7u
Miejsce na wypowiedź pisemną ucznia.
RkQNaEXoKZd3E1
Zadanie interaktywne, polega na uszeregowaniu słów kluczy w hierarchii ważności (według ucznia).
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Zapoznaj się z poniższymi słowami kluczami związanymi z lekcją, a następnie zaproponuj ich własną kolejność. Możesz kierować się tym, co cię zaciekawiło, poruszyło, zaskoczyło itp. Przygotuj krótkie uzasadnienie swojej propozycji. Słowa klucze: etykieta językowa, sytuacja oficjalna, sytuacja nieoficjalna, formy adresatywne, repliki.

Rh2GPV7AWHmIU
Miejsce na notatkę ucznia.