Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

Kowal Leopolda Staffa jako próba przełamania tendencji schyłkowych w literaturze Młodej Polski

1. Cele lekcji

a) Wiadomości

Uczeń:

- wie, jakie prądy filozoficzne towarzyszyły literaturze Młodej Polski,

- zna twórczość poety.

b) Umiejętności

Uczeń:

- wskazuje w wierszu fragmenty mówiące o potędze człowieka,

- interpretuje poszczególne fragmenty wiersza,

- uzasadnia tezę z tematu lekcji,

- wyszukuje środki stylistyczne w wierszu.

2. Metoda i forma pracy

praca z tekstem, swobodne wypowiedzi uczniów i elementy dyskusji

3. Środki dydaktyczne

Podręcznik (A. Nawarecki, D. Siwicka, Przeszłość to dziś)

4. Przebieg lekcji

a) Faza przygotowawcza

W tej fazie ma miejsce przypomnienie wiadomości związanych z literaturą, kulturą i filozofią okresu przełomu wieków XIX i XX. Nauczyciel omawia inne etapy twórczości Leopolda Staffa.

b) Faza realizacyjna

Nauczyciel ukazuje uczniom kontrast między wcześniejszymi utworami poety oraz utworami innych twórców epoki Młodej Polki, pisanymi pod wpływem postaw dekadenckich, pesymistycznych i z pojawiającą się nową filozofią nietzscheańską.

Następnie nauczyciel zachęca uczniów do rozmowy na temat podmiotu lirycznego w wierszu: próbujemy zinterpretować jego sposób działania, osobowość. Uczniowie wskazują odpowiednie środki stylistyczne w wierszu.

Rozmawiamy na temat tezy postawionej w temacie lekcji i próbujemy ją udowodnić.

c) Faza podsumowująca

Nauczyciel pyta uczniów, czy postawa człowieka silnego duchem i ciałem im odpowiada, czy im imponuje. Odbywamy rozmowę na temat wartości i niebezpieczeństw takiej postawy w kontekście literatury (Dostojewski) i wydarzeń historycznych. Dyskutujemy na temat wpływu filozofii na postawę życiową człowieka.

5. Bibliografia

A. Nawarecki, D. Siwicka, Przeszłość to dziś. Podręcznik, STENTOR, Warszawa 2003.

6. Załączniki

a) Zadanie domowe

Napisz analizę wiersza poety w oparciu o dyskusję odbytą w czasie lekcji.

7. Czas trwania lekcji

45 minut

8. Uwagi do scenariusza

Lekcja może stanowić pretekst do rozmowy na temat różnych postaw życiowych człowieka, a także wpływu prądów filozoficznych i kulturowych na jego postawę.

R5JODRyyPVfuF

Pobierz załącznik

Plik PDF o rozmiarze 91.46 KB w języku polskim
R1FiT2HOALw0C

Pobierz załącznik

Plik DOC o rozmiarze 14.50 KB w języku polskim